Darbuotojų informacija
Centrinė būstinė Vilniuje
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel. (8 5) 278 5602, faks. (8 5) 213 2270, el. p. vkti@vkti.gov.lt
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Administracija
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel. (8 5) 278 5602, faks. (8 5) 213 2270, el. p. vkti@vkti.gov.lt
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Inspekcijos viršininkas Vidmantas Žukauskas 278 5602 

PAGRINDINĖS 2015 M. VEIKLOS UŽDUOTYS: 

1. Užtikrinti, kad būtų įvykdyti Inspekcijos 2015 m. metiniame veiklos plane numatyti veiksmai planuotoms vykdomos programos priemonėms pasiekti.

2. Užtikrinti, kad Inspekcijos 2016 m. metinis veiklos planas būtų pateiktas nustatytu laiku, atitiktų Strateginio planavimo metodikos reikalavimus, o duomenys būtų konkretūs, aiškūs, išsamūs ir aktualūs.

3. Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos veiklos efektyvumo gerinimo priemonės ir pasiektos vertinimo kriterijų reikšmės.

4. Užtikrinti efektyvų užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais  naudojimą.

5. Užtikrinti efektyvią sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių transporto priemonių viršsvorio kontrolę.

6. Tobulinti keleivių vežimo paslaugų organizavimą ir priežiūrą. 

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • vadovauja Inspekcijai, formuoja Inspekcijos strateginius tikslus, veiklos planus ir programas, organizuoja ir asmeniškai atsako už Inspekcijai pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą.
 • pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
 • užtikrina, kad Inspekcijos veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų Lietuvos Respublikos Seimo priimtų teisės aktų reikalavimų, kad būtų vykdomi Lietuvos Respublikos Prezidento dekretai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, susisiekimo ministro įsakymai ir kiti teisės aktai;
 • atstovauja Inspekcijai valstybės ir savivaldybių institucijose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis arba įgalioja tai daryti pavaldžius asmenis;
 • tvirtina Inspekcijos struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus, pareigines instrukcijas, įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia Inspekcijos valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), skatina ir skiria  tarnybines (drausmines) nuobaudas;
 • užtikrina patikėto turto ir finansinių išteklių efektyvų naudojimą;
 • organizuoja valstybės tarnautojų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą bei darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, valstybės tarnautojų veiklos vertinimą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;
 • organizuoja ir koordinuoja:
 • Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;
 • kelių transporto vežėjų veiklos valstybinę priežiūrą ir pažeidimų prevenciją;
 • licencijų verstis keleivių vežimais tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais bei krovinių vežimais ir licencijas atitinkančių kortelių išdavimą, jų panaikinimą ar jų galiojimo sustabdymą nustatyta tvarka;
 • tolimojo ir tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų nustatymą, keitimą ir panaikinimą, leidimų vežti keleivius šiais maršrutais išdavimą ir anuliavimą arba panaikinimą;
 • kelių transporto vežėjų negautų dėl važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų pajamų atlyginimą nustatyta tvarka, kelių transporto lengvatų teikimo tvarkos kontrolę, nustatytų pažeidimų analizavimą bei pažeidimų prevencijos priemonių rengimą ir įgyvendinimą;
 • keleiviniame kelių transporte nustatytų tarifų laikymosi kontrolę;
 • autobusų stočių veiklos kontrolę pagal Inspekcijos kompetenciją;
 • leidimų ir kitų dokumentų kelių transporto priemonėms vežti keleivius ir krovinius į kitas valstybes arba per jų teritorijas išdavimą;
 • Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių kompetentingų institucijų išduotų dokumentų keleiviams ir kroviniams vežti kontrolę Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktuose ir valstybės viduje;
 • leidimų važiuoti keliais didžiagabaritėmis ir sunkiasvorėmis ar sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis išdavimą ir leidimų važiuoti keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienyje registruotomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis turėjimo kontrolę Lietuvos Respublikos keliuose;
 • kelių transporto priemonių ekipažų darbo ir poilsio režimo kontrolės įmonėse ir keliuose;
 • dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant saugaus eismo kelių transporte ir kelių transporto techninės politikos programas;
 • transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo atlikimą;
 • atsakingos institucijos, užtikrinančios skaitmeninių tachografų ir jų kortelių sistemos diegimą bei šios sistemos funkcionavimą ir priežiūrą, funkcijų vykdymą, prašymų skaitmeniniuose tachografuose naudojamoms identifikavimo kortelėms gauti priėmimą bei išrašytų skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimą; įmonių, atliekančių tachografų techninę priežiūrą ir remontą, veiklos taisyklių tvirtinimą, leidimų ir dublikatų išdavimą, jų veiklos kontroliavimą pagal kompetenciją;
 • Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) nurodytos kompetentingos institucijos funkcijų vykdymą transporto priemonių konstrukcijos ir tinkamumo patvirtinimo srityje bei transporto priemonių tinkamumo vežti tam tikrus pavojingus krovinius patvirtinimo sertifikatų išdavimą, jų apskaitos tvarkymą;
 • Sutarties dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios turi būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuos nurodymus išduotų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų nuostatų įgyvendinimą;
 • Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų transporto priemonių (ATP) kompetentingos įstaigos funkcijų vykdymą;
 • kelių transporto priemonių techninių ekspertizių atlikimą ir kontrolę;
 • valstybinės techninės apžiūros organizavimo principų formavimą, valstybinės techninės apžiūros įmonių veiklą ir valstybinės techninės apžiūros atlikimą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, leidimų, suteikiančių teisę atlikti valstybinę techninę apžiūrą, išdavimą įmonėms;
 • valstybinės techninės apžiūros atlikimo tvarkos laikymosi kontrolę, valstybinės techninės apžiūros atlikimo technologijų, bendrų kontrolės būdų ir metodų taikymo, vienodo teisės aktų reikalavimų interpretavimo klausimų sprendimą;
 • ūkio subjektų, siekiančių užsiimti mokymo kelių transporte veikla arba šią veiklą tęsti, vertinimą, nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę; šių ūkio subjektų apskaitos tvarkymą;
 • asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų, valstybinės techninės apžiūros kontrolierių, kelių transporto priemonių ekspertų, kitų asmenų, kurių veikla susijusi su kelių transportu, egzaminavimą ir atitinkamų liudijimų ar pažymėjimų, suteikiančių teisę užsiimti tam tikra veikla kelių transporte, jiems išdavimą; duomenų apie egzaminuotus asmenis kaupimą;
 • vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai asmenų, kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų egzaminų klausimų katalogų rengimą ir tvirtinimą bei nuolatinį jų atnaujinimą;
 • įmonių veiklos, susijusios su pavojingų krovinių vežimu, pavojingų krovinių vežimo keliuose ir pasienio kontrolės punktuose kontrolės vykdymą, pažeidimų apskaitą, analizavimą ir tvarkymą;
 • įmonių ataskaitų apie pavojingų krovinių vežimą, avarijas, įvykius ar didelius pažeidimus, susijusius su pavojingų krovinių vežimu, pakrovimu ir (ar) iškrovimu, perkrovimu bei sandėliavimu, kaupimą ir analizavimą, įmonėse dirbančių pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų apskaitos tvarkymą;
 • transporto neigiamo poveikio aplinkai mažinimo politikos įgyvendinimą kartu su kitomis valstybės institucijomis;
 • duomenų ir informacijos apie kelių transporto veiklą, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, tarptautinių susitarimų laikymąsi kaupimą, sisteminimą ir analizavimą;
 • vairuotojų liudijimų, nustatytų 2002 m. kovo 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 484/2002, iš dalies pakeičiančiu Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 881/92 ir (EEB) Nr. 3118/93 dėl vairuotojo liudijimo nustatymo, išdavimą;
 • duomenų ir informacijos valstybės institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims pagal Inspekcijos kompetenciją teikimą ir gavimą nustatyta tvarka;
 • gyventojų ir ūkio subjektų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą nustatyta tvarka;
 • ryšių su tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių atitinkamomis kontrolės institucijomis palaikymą atstovaujant Lietuvos Respublikai pagal Inspekcijos kompetenciją arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar susisiekimo ministro pavedimu; dalyvavimą tarptautinių organizacijų darbe bei rengiant tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų projektus pagal Inspekcijos kompetenciją;
 • pasiūlymų Susisiekimo ministerijai dėl vežimų kelių transportu sistemos plėtros ir tobulinimo teikimą;
 • teikia informaciją visuomenei apie Inspekcijos veiklą;
 • teikia susisiekimo ministrui Inspekcijos veiklos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių vykdymo ataskaitas;
 • vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas bei vienkartinio pobūdžio Susisiekimo ministerijos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (technologijos mokslų studijų srities transporto ar mechanikos inžinerijos krypties) išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, susisiekimo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kelių transporto veiklą ir valstybinę priežiūrą bei valstybės tarnybą, darbo santykius;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti rinkinio „Microsoft Office“ programomis.
Viršininko pavaduotojas Eugenijus Ruškus 278 5603 

PAGRINDINĖS 2015 M. VEIKLOS UŽDUOTYS: 

1.  Organizuoti turto inventorizavimo tobulinimo galimybių analizės atlikimą.

2.  Pagerinti  informacinių išteklių valdymą.

3.  Organizuoti priemones asmens duomenų apsaugai stiprinti.

4. Per einamuosius metus organizuoti priemones, gerinančias elektroninių dokumentų valdymo procedūras, skatinti elektroninį susirašinėjimą.

5. Organizuoti, kad pagal kompetenciją būtų įvykdyti Inspekcijos 2015 m. veiklos plane numatyti veiksmai planuotoms vykdomos programos priemonėms pasiekti, įgyvendintos veiklos efektyvumo gerinimo priemonės ir pasiektos numatytos vertinimo kriterijų reikšmės.


VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • formuoja Inspekcijos strateginius tikslus, veiklos planus ir programas pagal savo kompetenciją;
 • koordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijai  pavestų  uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą Bendrajame, Viešųjų pirkimų ir turto valdymo, Informacinių technologijų skyriuose ir pagal nustatytas veiklos sritis  regionų departamentuose:
 • teisės aktų projektų rengimą (8.1*);
 • prekių paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą;
 • valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Inspekcijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų, disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų nekilnojamųjų daiktų statybą, rekonstrukciją ir remontą;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, civilinės, priešgaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, ekstremalių situacijų valdymą ir prevenciją;
 • kitų teisės aktų nustatytų funkcijų ir Inspekcijos viršininko pavedimų vykdymą kuruojamuose skyriuose;
 • teikia pasiūlymų dėl Inspekcijos uždavinių įgyvendinimo projektinio valdymo principais; inicijuoja parengiamuosius projektų įgyvendinimo darbus;
 • kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis ir informaciją apie kelių transporto veiklą, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, tarptautinių susitarimų laikymąsi (8.26*);
 • pagal savo kompetenciją koordinuoja ryšių su Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų valstybių institucijomis ir organizacijomis palaikymą; pagal savo kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų darbe bei rengiant tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų projektus (8.29*);
 • racionalaus materialiojo ir nematerialiojo turto paskirstymą bei naudojimą, taupų ir efektyvų lėšų, materialinių resursų bei energetinių išteklių naudojimą;
 • informacinių išteklių kūrimą, tvarkymą, valdymą, naudojimą, priežiūrą, sąveiką, planavimą ir saugą;
 • dokumentų valdymą;
 • nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims pagal Inspekcijos kompetenciją; nustatyta tvarka gauna duomenis bei informaciją iš kitų valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų (8.27*);
 • nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų ir ūkio subjektų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti (8.28*);
 • informuoja visuomenę apie Inspekcijos veiklą, propaguoja Inspekcijos tikslus ir uždavinius (8.30*);
 • pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Inspekcijos interesams valstybinėse ir teisėsaugos institucijose;
 • nesant Inspekcijos viršininko, jį pavaduoja;
 • vykdo Inspekcijos viršininko pavedimus.


VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto ar mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą;

 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovaujamo darbo patirtį ir ketverių metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;

 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

 • atitikti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, kad nustatyta tvarka galėtų gauti leidimą dirbti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

 • turėti organizacinių ir vadovavimo įgūdžių, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Inspekcijos struktūrinių padalinių veiklą;

 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Viršininko pavaduotojas Darius Sadaunykas 278 5620 

PAGRINDINĖS 2015 M. VEIKLOS UŽDUOTYS:  

1. Užtikrinti, kad pagal kuruojamas veiklos sritis būtų įvykdyti Inspekcijos 2015 m. metiniame veiklos plane numatyti veiksmai planuotoms vykdomos programos priemonėms pasiekti.

2. Per einamuosius metus organizuoti priemones, užtikrinančias efektyvesnį užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais  naudojimą.

3. Per einamuosius metus kartu su Lietuvos vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ surinkti informaciją ir pateikti siūlymus dėl keleivių vežimo autobusais tolimojo susisiekimo maršrutais gerinimo.

4. Per einamuosius metus organizuoti priemones, reikalingas pradėti Europos Sąjungos Dvynių projektą „Parama Ukrainos Infrastruktūros ministerijai stiprinant komercinio kelių transporto saugos standartus“.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • formuoja Inspekcijos strateginius tikslus, veiklos planus ir programas pagal savo kompetenciją;
 • koordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijai  pavestų  uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą Saugaus eismo, Kelių transporto veiklos reguliavimo, Technikos skyriuose ir pagal nustatytas veiklos sritis  regionų departamentuose:
 • teisės aktų projektų rengimą (8.1*), Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ir jų įgyvendinimą;
 • licencijų verstis keleivių vežimais tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais bei krovinių vežimais ir atitinkančių licencijas licencijų kortelių išdavimą, panaikinimą ar galiojimo sustabdymą nustatyta tvarka (8.3*);
 • kelių transporto vežėjų negautų dėl važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų pajamų atlyginimą nustatyta tvarka, kelių transporto lengvatų teikimo tvarkos kontrolę, nustatytų pažeidimų analizavimą ir priemones tokių pažeidimų prevencijai (8.5*);
 • leidimų važiuoti keliais didžiagabaritėmis ir sunkiasvorėmis ar sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis išdavimą (8.10*);
 • dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant kelių transporto techninės politikos programas (8.12*);
 • transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo atlikimą (8.13*);
 • Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) nurodytos kompetentingos institucijos funkcijų vykdymą transporto priemonių konstrukcijos ir tinkamumo patvirtinimo srityje bei transporto priemonėms tinkamumo vežti tam tikrus pavojingus krovinius patvirtinimo sertifikatų išdavimą, jų apskaitos tvarkymą (8.15*);
 • kelių transporto priemonių techninės ekspertizės atlikimo organizavimą (8.18*);
 • ūkio subjektų, siekiančių užsiimti kelių transporto mokymo veikla arba šią veiklą tęsti, vertinimą, šių ūkio subjektų apskaitos tvarkymą (8.20*);
 • asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų, privalomosios techninės apžiūros kontrolierių, kelių transporto priemonių ekspertų, kitų asmenų, kurių veikla susijusi su kelių transportu, egzaminavimą ir atitinkamų liudijimų ar pažymėjimų, suteikiančių teisę užsiimti tam tikra kelių transporto veikla, išdavimą; duomenų apie egzaminuotus asmenis kaupimą (8.21*);
 • vairuotojų liudijimų, nustatytų 2002 m. kovo 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 484/2002, iš dalies pakeičiančiu Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 881/92 ir (EEB) Nr. 3118/93 dėl vairuotojo liudijimo nustatymo, išdavimo organizavimą (8.32*);
 • užtikrina krovininio ir keleivinio kelių transporto plėtrą bei vienodas, palankias ir saugias sąlygas keleiviams ir kroviniams vežti;
 • koordinuoja administracinių  paslaugų teikimą;
 • užtikrina skaitmeninių tachografų kortelių sistemos funkcionavimą, priežiūrą ir plėtrą;
 • koordinuoja veiklą, susijusią su kelių transporto priemonių vairuotojų mokymu, vairavimo teisės įgijimu, pavojingų krovinių vežimu ir asmenų, kurių veikla susijusi su kelių transportu, kvalifikacijos (kompetencijos) reikalavimų įvertinimu;
 • teikia pasiūlymų dėl Inspekcijos uždavinių įgyvendinimo projektinio valdymo principais; inicijuoja parengiamuosius projektų įgyvendinimo darbus;
 • vadovauja komisijoms ir darbo grupėms pagal savo kompetenciją;
 • koordinuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų derinimą su Europos Bendrijos teisynu pagal Inspekcijos kompetenciją, teisės aktų įgyvendinimą šio teisyno kompetencijai priklausančiose pagrindinėse veiklos srityse;
 • atstovauja Inspekcijai Europos Sąjungos institucijose ir organizacijose;
 • kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis ir informaciją apie kelių transporto veiklą, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, tarptautinių susitarimų laikymąsi (8.26*);
 • pagal savo kompetenciją koordinuoja ryšių su Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų valstybių institucijomis ir organizacijomis palaikymą; dalyvauja tarptautinių organizacijų darbe bei rengiant tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų projektus (8.29*);
 • tolimojo ir tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų nustatymą, keitimą ir panaikinimą; leidimų vežti keleivius šiais maršrutais išdavimą, anuliavimą arba panaikinimą (8.4*);
 • autobusų stočių veiklos kontrolę pagal Inspekcijos kompetenciją (8.7*);
 • leidimų ir kitų dokumentų kelių transporto priemonėms vežti keleivius ir krovinius į kitas valstybes arba per jų teritorijas išdavimą (8.8*);
 • Sutarties dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios turi būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuos nurodymus išduotų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų nuostatų įgyvendinimą (8.16*);
 • Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) kompetentingos įstaigos funkcijų kelių transporto srityje vykdymą (8.17*);
 • valstybinės techninės apžiūros organizavimo principų formavimą, valstybinės techninės apžiūros įmonių veiklą ir valstybinės techninės apžiūros atlikimą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, leidimų, suteikiančių teisę atlikti valstybinę techninę apžiūrą, išdavimą įmonėms (8.19*);
 • licencijuojamai kelių transporto veiklai vadovaujančių asmenų, kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų egzaminų klausimų katalogų rengimą ir tvirtinimą bei nuolatinį jų atnaujinimą (8.22*);
 • transporto neigiamo poveikio aplinkai mažinimo politikos įgyvendinimą kartu su kitomis valstybės institucijomis (8.25*);
 • kitų teisės aktų nustatytų funkcijų ir Inspekcijos viršininko pavedimų  vykdymą kuruojamuose skyriuose pagal savo kompetenciją;
 • koordinuoja dalyvavimą rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose  pagal Inspekcijos kompetenciją;
 • nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims pagal Inspekcijos kompetenciją; konsultuoja ūkio subjektus; nustatyta tvarka gauna duomenis bei informaciją iš kitų valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų (8.27*);
 • nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų ir ūkio subjektų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti (8.28*);
 • informuoja visuomenę apie Inspekcijos veiklą, propaguoja Inspekcijos tikslus ir uždavinius (8.30*);
 • teikia pasiūlymų dėl vežimo kelių transportu sistemos plėtros ir tobulinimo (8.31*), Inspekcijos veiklos tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų, teisės aktų keitimo ir pildymo;
 • pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Inspekcijos interesams valstybinėse ir teisėsaugos institucijose;
 • vykdo Inspekcijos viršininko pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovaujamo darbo patirtį ir ketverių metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;

 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;

 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

 • atitikti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, kad nustatyta tvarka galėtų gauti leidimą dirbti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

 • turėti organizacinių ir vadovavimo įgūdžių, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Inspekcijos struktūrinių padalinių veiklą;

 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Viršininko pavaduotojas Romanas Vilčinskas 278 5640 

PAGRINDINĖS 2015 M. VEIKLOS UŽDUOTYS:  

1. Padidinti priežiūros funkcijų efektyvumą.

2. Stiprinti priemones korupcijos pasireiškimo tikimybei mažinti.

3. Užtikrinti efektyvią sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių transporto priemonių viršsvorio kontrolę.

4. Tobulinti keleivių vežimo kontrolę. 

5. Užtikrinti, kad būtų pradėta IS „Vektra“ bandomoji eksploatacija.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • pagal savo kompetenciją formuoja Inspekcijos strateginius tikslus, veiklos planus ir programas;
 • kordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijai pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą Teisės ir Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyriuose bei pagal nustatytas veiklos sritis regionų departamentuose:
 • teisės aktų projektų rengimą (8.1*), Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ir jų įgyvendinimą;
 • kelių transporto vežėjų veiklos valstybinės priežiūros atlikimą, nustatytų pažeidimų analizavimą, pažeidimų prevencijos priemonių taikymą (8.2*);
 • keleiviniame kelių transporte nustatytų tarifų laikymosi kontrolę (8.6*);
 • Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių kompetentingų institucijų išduotų dokumentų keleiviams ir kroviniams vežti kontrolę Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktuose ir valstybės viduje (8.9*);
 • leidimų važiuoti keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienyje registruotomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis turėjimo kontrolę Lietuvos Respublikos keliuose (8.10*);
 • kelių transporto priemonių ekipažų darbo ir poilsio režimo kontrolės įmonėse ir keliuose organizavimą bei vykdymą (8.11*);
 • kelių transporto priemonių techninės ekspertizės atlikimo kontrolę (8.18*);
 • ūkio subjektų, siekiančių užsiimti su mokymu susijusia kelių transporto veikla arba šią veiklą tęsti, nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę (8.20*);
 • įmonių veiklos, susijusios su pavojingųjų krovinių vežimu, pavojingųjų krovinių vežimo keliuose ir pasienio kontrolės punktuose kontrolės vykdymą, pažeidimų apskaitą, analizavimą ir tvarkymą (8.23*);
 • įgyvendina efektyvios kontrolės ir socialinės pažangos užtikrinimo priemones;
 • įgyvendina kelių transporto veiklos valstybinę priežiūrą ir pažeidimų prevencijos priemones;
 • koordinuoja valstybės tarnautojų, atliekančių kontrolės funkcijas, mokymą, kvalifikacijos tobulinimą bei kontrolės procesų materialinį techninį aprūpinimą;
 • vykdo teisėkūros, teisės aktų taikymo ir teisinių priemonių, užtikrinančių Inspekcijos tikslų ir funkcijų įgyvendinimą, valdymą;
 • užtikrina asmens duomenų teisinę apsaugą;
 • organizuoja projektų valdymą pagal savo kompetenciją;
 • teikia pasiūlymų dėl Inspekcijos uždavinių įgyvendinimo projektinio valdymo principais; inicijuoja parengiamuosius projektų įgyvendinimo darbus;
 • vadovauja komisijoms ir darbo grupėms pagal savo kompetenciją;
 • kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis ir informaciją apie kelių transporto veiklą, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, tarptautinių susitarimų laikymąsi (8.26*);
 • pagal savo kompetenciją koordinuoja ryšių su Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų valstybių institucijomis ir organizacijomis palaikymą; dalyvauja tarptautinių organizacijų darbe bei rengiant tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų projektus (8.29*);
 • valstybinės techninės apžiūros atlikimo tvarkos laikymosi kontrolę, valstybinės techninės apžiūros atlikimo technologijų, vienodų kontrolės būdų ir metodų taikymo, vienodo teisės aktų reikalavimų interpretavimo klausimų sprendimą (8.19*);
 • įmonių ataskaitų apie pavojingųjų krovinių vežimą, avarijas, įvykius ar didelius pažeidimus, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, pakrovimu ir (ar) iškrovimu, perkrovimu bei sandėliavimu, kaupimą ir analizavimą, įmonėse dirbančių pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų apskaitos tvarkymą (8.24*);
 • kitų teisės aktų nustatytų funkcijų ir Inspekcijos viršininko pavedimų vykdymą kuruojamuose skyriuose;
 • pagal Inspekcijos kompetenciją nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims; konsultuoja ūkio subjektus; nustatyta tvarka gauna duomenis bei informaciją iš kitų valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų (8.27*);
 • nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų ir ūkio subjektų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti (8.28*);
 • informuoja visuomenę apie Inspekcijos veiklą, propaguoja Inspekcijos tikslus ir uždavinius (8.30*);
 • teikia pasiūlymų dėl vežimo kelių transportu sistemos plėtros ir tobulinimo (8.31*), Inspekcijos veiklos tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų, teisės aktų keitimo ir pildymo;
 • pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Inspekcijos interesams valstybinėse ir teisėsaugos institucijose;
 • vykdo Inspekcijos viršininko pavedimus.


VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovaujamo darbo patirtį ir ketverių metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • atitikti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, kad nustatyta tvarka galėtų gauti leidimą dirbti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;
 • turėti organizacinių ir vadovavimo įgūdžių, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Inspekcijos struktūrinių padalinių veiklą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
Vidaus audito skyrius
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 278 5601 ir el. paštu konsultavimas@vkti.gov.lt.
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Skyriaus vedėja Asta Širvaitienė 278 5665  VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • planuoja vidaus audito skyriaus veiklą, sudaro strateginius ir metinius vidaus audito skyriaus veiklos planus (atsižvelgdamas į atliktą Inspekcijos rizikos vertinimo analizę), juos raštu derina su Inspekcijos viršininku, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;
 • Inspekcijos viršininkui, padalinių vadovams pataria vidaus kontrolės klausimais, užtikrina, kad Inspekcijos veikla būtų vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka;
 • užtikrina vidaus audito metu paimtų audituoti finansinių ataskaitų, apskaitos dokumentų, registrų, kompiuterių programų ir informacinių sistemų duomenų kopijų saugumą;
 • parengtą vidaus audito ataskaitos projektą aptaria su audituojamų padalinių vadovais ir už atitinkamą darbo sritį atsakingais valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) užtikrindamas Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
 • stebi, kaip įgyvendinami Inspekcijos viršininko sprendimai dėl vidaus audito ataskaitose teiktų išvadų ir rekomendacijų arba rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę paveda vidaus auditoriams, užtikrindamas Inspekcijos veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimą;
 • vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu:
 • organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, pagal skyriaus kompetenciją Inspekcijos viršininkui teikia pasiūlymų;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
 • pagal su Inspekcijos viršininku suderintą skyriaus veiklos planą organizuoja ir vykdo Inspekcijos ir jos padalinių vidaus auditą;
 • tvirtina vidaus auditorių parengtas vidaus audito programas, prižiūri vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę;
 • užtikrindamas Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatų įgyvendinimą, kasmet iki kovo 1 d. parengia ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Inspekcijos viršininkui, taip pat Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, jos prašymu, pateikia metinę skyriaus veiklos ataskaitą;
 • tikrina ir vertina Inspekcijos:
 • vidaus kontrolės sistemos veikimą (Inspekcijoje nustatytų vidaus taisyklių laikymąsi, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymą, intelekto išteklių naudojimo racionalumą ir kt.), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą, kad būtų pateikta išvadų dėl veikiančios vidaus kontrolės būklės ir vidaus kontrolės sistemos tobulinimo pasiūlymų;
 • korupcijos rizikos valdymo efektyvumą;
 • veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams, kad būtų pateikta išvadų ir Inspekcijos veiklos tobulinimo pasiūlymų;
 • strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
 • finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
 • turto apskaitą ir apsaugą, kad būtų pateiktos Inspekcijos turto apskaitos ir apsaugos gerinimo išvados ir rekomendacijos;
 • informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, dokumentų saugojimą, naudojimą ir pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų dėl veiklos dokumentų registrų sąrašo bei kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo, užtikrina tinkamą dokumentų valdymą skyriuje;
 • dalyvauja pretendentų į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas konkursų komisijų darbe, teikia vadovybei pasiūlymų dėl šių valstybės tarnautojų mokymo, skatinimo, nuobaudų skyrimo ir veiklos vertinimo įstatymų nustatyta tvarka;
 • pagal Europos Komisijos reikalavimus vykdo Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo privalomuosius patikrinimus;
 • rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Inspekcijos veiklą ir vidaus kontrolę;
 • analizuoja Inspekcijos veiklos trūkumus, dėl kurių Inspekcijos atžvilgiu buvo  priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir teikia Inspekcijos viršininkui pasiūlymų šiems trūkumams pašalinti, jei yra pagrindas, Inspekcijos viršininkui teikia pasiūlymų dėl asmeninės valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų atsakomybės;
 • užtikrina darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
 • atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko pavedimus, susijusius su vidaus auditu.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės studijų krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip dvejų metų audito arba vidaus audito darbo patirtį;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sugebėti vadovauti.
Finansų skyrius
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 278 5601 ir el. paštu konsultavimas@vkti.gov.lt.
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Skyriaus vedėja Ana Rokicka 278 5610   VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą įgyvendinant jam numatytus uždavinius ir funkcijas;
 • atlieka vyriausiojo buhalterio (buhalterinės apskaitos tvarkytojo) funkcijas, vadovaudamasis  Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis;
 • organizuoja investicinių projektų ir programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įvairių fondų, tarptautinių organizacijų lėšų, rengimą;
 • organizuoja lėšų, gautų iš Lietuvos Respublikos biudžeto bei kitų šaltinių, buhalterinę apskaitą, užtikrindamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, finansų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą; 
 • organizuoja finansinės, buhalterinės ir statistinės atskaitomybės dokumentų rengimą ir teikimą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus  valstybės ir savivaldybių institucijoms, mokesčių administratoriams, auditoriams, Inspekcijos viršininkui;
 • dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas, užtikrindamas vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą;
 • organizuoja Inspekcijos programinio biudžeto formavimą;
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus, užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • vykdo Inspekcijos finansų planavimą, analizuoja Inspekcijos finansinę veiklą;
 • dalyvauja  planuojant Inspekcijos viešuosius pirkimus;
 • vykdo ūkinių operacijų išankstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės įstaigoms ir institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims, Inspekcijos padaliniams, užtikrindamas duomenų patikimumą;
 • organizuoja ir koordinuoja Inspekcijos teikiamų paslaugų tarifų dydžių nustatymą; 
 • koordinuoja Inspekcijos regionų struktūrinių padalinių veiklą pagal savo kompetenciją;
 • organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo procedūrų vykdymą bei pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl veiklos dokumentų registrų sąrašo bei kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo, užtikrindamas tinkamą dokumentų valdymą skyriuje;
 • dalyvauja pretendentų į skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigas konkursų komisijų darbe, nustatyta tvarka teikia pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo, nuobaudų skyrimo, skatinimo, vertina jų veiklą, užtikrindamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • rengia metinę ataskaitą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su gaunama kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei informacijos stende, interneto svetainėje, spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus;
 • palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją, siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą;   
 • užtikrina darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės pavedimus, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, finansų veiklos analizės metodais, strateginio planavimo, kainų ir tarifų nustatymo metodika ir principais, apskaitos standartais, valstybės ekonomine politika ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų su buhalterine apskaita susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų, vokiečių arba rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sugebėti vadovauti.
Vyriausioji specialistė Jelena Zimuš 278 5685 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;
 • vadovaudamasis strateginio planavimo metodika rengia, tikslina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdymo sričių strateginio veiklos plano (programos) projektą ir suderinęs su strateginio planavimo grupe teikia Inspekcijos viršininkui;
 • dalyvauja rengiant Inspekcijos programų sąmatų, jų pakeitimo projektus, tikrina jų atitiktį Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau – VBAMS);
 • pateikia VBAMS valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozę metams (mėnesiais);
 • dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus, pagrindines veiklos kryptis ir rengia planavimo dokumentų vertinimo kriterijų planinės reikšmės, Inspekcijos metinį veiklos planą;
 • rengia prašymus dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdymo sričių strateginio veiklos plano (programos), Inspekcijos metinio veiklos plano, investicijų projektų tikslinimo;
 • rengia Inspekcijos metinės veiklos ataskaitą;
 • siekdamas užtikrinti laiku atliekamą ir racionalų biudžeto lėšų perskirstymą pagal programas ir sąmatų išlaidų straipsnius, rengia ir teikia analizės išklotines pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją;
 • teikia pasiūlymų dėl programos išlaidų paskirstymo pagal atskiras priemones;
 • dalyvauja rengiant investicinius projektus gauti finansavimą iš Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos fondų; rengia informaciją apie investicijų projektus, siūlomus įtraukti į Valstybės investicijų programos projektą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja Inspekcijai išlaikyti reikalingas lėšas darbo užmokesčiui;
 • dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos prioritetų, prioritetinių krypčių ir svarbiausių darbų;
 • skaičiuoja ir tikslina Inspekcijoje teikiamų paslaugų tarifų dydžius (valstybės rinkliavos ir pajamų už teikiamas paslaugas), suderina juos su Inspekcijos struktūriniais padaliniais, teikiančiais paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims;
 • siekdamas efektyvaus ir racionalaus lėšų panaudojimo, teikia pasiūlymų dėl Inspekcijos struktūrinių padalinių lėšų limitų ir normų pagal atskirus programos sąmatos straipsnius nustatymo;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose ir darbo grupėse;
 • teikia Inspekcijos struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą dėl vežėjų, siekiančių užsiimti licencijuojama kelių transporto veikla, finansinio pajėgumo rodiklių skaičiavimo principų taikymo;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją apie biudžeto planavimo dokumentus, metinę veiklą, vykdomus investicijų projektus interneto svetainei, spaudai;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
 • prireikus, pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, finansų veiklos analizės metodais ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip dvejų metų su ekonomine veikla arba buhalterine apskaita susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyriausioji specialistė Aldona Ryliškytė 278 5615 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • vadovaudamasis VSAFAS tvarko nematerialaus ir ilgalaikio materialaus turto, atsargų (įskaitant gautą ir perduotą panaudai, atsakingam saugojimui), ateinančių laikotarpių sąnaudų buhalterinę apskaitą, rengia ir tvarko turto apskaitos registrus, kontroliuoja, kad duomenys atitiktų kitų apskaitos registrų duomenis;
 • tvarko apskaitą, naudodamas finansų ir buhalterinės apskaitos kompiuterinę programą;
 • skaičiuoja nematerialaus turto amortizaciją ir ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimą;
 • vykdo ūkinių operacijų, susijusių su nematerialaus ir ilgalaikio materialaus turto, atsargų judėjimu, einamąją finansų kontrolę, įsitikindamas, kad ūkinę operaciją patvirtinantys dokumentai sutvarkyti tinkamai;
 • sudaro finansines, statistines ir kitas ataskaitas, susijusias su nematerialaus ir ilgalaikio materialaus turto, atsargų įsigijimu, panaudojimu, nurašymu bei nuvertėjimu;
 • pavaduodamas Finansų skyriaus valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), naudodamas finansų ir buhalterinės apskaitos kompiuterinę programą ir elektroninės bankininkystės programą, spausdina mokėjimo pavedimus, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau – VBAMS) rengia mokėjimo paraiškas;
 • teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, vadovaudamasis VSAFAS, teikia finansinių ataskaitų rinkinių duomenis ir rengia reikiamas ataskaitas, susijusias su turto judėjimu;
 • dalyvauja atliekant inventorizaciją, sutikrina inventorizacijos rezultatus su buhalterinių dokumentų duomenimis;
 • kontroliuoja turto inventorizacijos ir nurašymo tvarkos laikymąsi;
 • dalyvauja rengiant perspektyvinius skyriaus darbo planus;
 • siekiant  tinkamai reglamentuoti apskaitos klausimus Inspekcijoje, pagal kompetenciją rengia įsakymų projektus;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą ir viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
 • teikia informaciją valstybės tarnautojams, darbuotojams ir klientams apie šios pareigybės kompetencijai priklausančių teisės aktų nuostatas ir jų taikymą;
 • prireikus, pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus;
 • atsako už jo žinioje esančių bylų saugumą ir nustatyta tvarka jas perduoda į Inspekcijos archyvą.


VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis; būti susipažinęs su finansų veiklos analizės metodais;
 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti dvejų metų darbo, susijusio su buhalterine apskaita, patirtį;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, bent viena biudžetinėms įstaigoms skirta specializuota finansų ir buhalterinės apskaitos kompiuterine programa;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.


Vyriausiasis specialistas Arūnas Lukminas 278 5613 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 

 • pagal skyriaus kompetenciją nustatytais terminais ir pagal atskirus pareikalavimus rengia (nustatytais atvejais ir elektroniniu būdu) ataskaitas, susijusias su asignavimų bei nuosavų lėšų panaudojimu pagal programas, patvirtintas sąmatas, vykdomus projektus, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos statistikos departamentui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei ir kitoms institucijoms;
 • kontroliuoja Inspekcijos programų sąmatos išlaidas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, teikia Finansų skyriaus vedėjui pasiūlymus ir projektus dėl ekonomiškesnio, efektyvesnio, rezultatyvesnio jų panaudojimo bei sąmatos ekonominės klasifikacijos straipsnių patikslinimo;
 • dalyvauja planuojant Inspekcijos programų sąmatos lėšų poreikius ir kitas išlaidas;
 • siekiant tinkamai reglamentuoti apskaitos ir finansų valdymo klausimus Inspekcijoje, pagal kompetenciją rengia Inspekcijos įsakymų projektus;
 • dirba su finansų ir buhalterinės apskaitos kompiuterine programa, internetiniu banku, elektronine dokumentų tvarkymo ir teisės aktų rengimo programa;
 • Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau – VBAMS) užtikrina, kad ataskaitinio laikotarpio pabaigoje būtų atliekamos nustatytos procedūros;
 • kontroliuoja, kad Didžiosios knygos duomenys atitiktų kitų apskaitos registrų ir analitinės apskaitos duomenis, įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą; po buhalterinių duomenų patikros spausdina Didžiosios knygos ir Sąskaitų istorijos registrus;
 • kontroliuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijai teikiamus duomenis apie Inspekcijos darbuotojų kelionių išlaidas vykstant į Europos Sąjungos Tarybos darbo susitikimus;
 • kontroliuoja ir užtikrina finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto pokyčių ir pinigų srautų ataskaitose teikiamų duomenų teisingumą;
 • tvarko ilgalaikio finansinio turto apskaitą;
 • užtikrindamas finansinių ir ūkinių procedūrų bei buhalterinių įrašų teisėtumą ir teisingumą, faktinių ir kasinių išlaidų apskaitos informacijos patikimumą, nustatytais terminais parengia Inspekcijos ketvirtinių ir metinių biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių projektus; rengia informaciją interneto svetainei apie biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;
 • teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais; teikia siūlymų dėl Inspekcijos Apskaitos vadovo tikslinimo;
 • organizuoja reprezentacinių lėšų, nustatytų sąnaudų limitų naudojimo kontrolę;
 • teikia ir derina tarpusavio operacijų informaciją su kitais viešojo sektoriaus subjektais Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS);
 • pateikia Inspekcijos finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informaciją VSAKIS;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse, teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje, dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • teikia informaciją valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir klientams apie šios pareigybės kompetencijai priklausančių teisės aktų nuostatas ir jų taikymą;
 • jei skyriaus vedėjo nėra, vykdo jo funkcijas ir atlieka vyriausiojo buhalterio funkcijas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1K-170 „Dėl Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, vykdo išankstinę finansų kontrolę;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus;
 • atsako už jo žinioje esančių bylų saugumą ir nustatyta tvarka jas perduoda į Inspekcijos archyvą.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, finansų veiklos analizės metodais, finansinių ir buhalterinių dokumentų įforminimo tvarka ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
 • turėti dvejų metų darbo, susijusio su ekonomine veikla arba buhalterine apskaita, patirtį;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, bent viena biudžetinėms įstaigoms skirta specializuota finansų ir buhalterinės apskaitos kompiuterine programa;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
Vyriausioji specialistė Viktorija Urbonienė 278 5669 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • siekdamas užtikrinti, kad Europos Sąjungos ar kitų fondų parama būtų naudojama efektyviai ir laiku, rengia, kaupia ir analizuoja informaciją apie Europos Sąjungos ar kitų fondų paramą, kurią gali gauti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos institucijos;
 • apibendrina ir teikia Europos Sąjungos ar kitų fondų ir programų paramą administruojančioms institucijoms informaciją apie Inspekcijos planuojamus, rengiamus ir vykdomus projektus;
 • dalyvauja rengiant Inspekcijos vardu teikiamų investicijų projektų paraiškas, skirtas gauti Europos Sąjungos ar kitų fondų ir programų paramą;
 • dalyvauja rengiant dokumentus, reikalingus Inspekcijai dalyvauti projektuose partnerio teisėmis;
 • koordinuoja Inspekcijos projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, administravimo ir įgyvendinimo eigą;
 • teikia informaciją Inspekcijos vadovybei apie paskelbtus kvietimus gauti finansinę paramą iš Europos Sąjungos, kitų fondų ar programų;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • analizuoja Inspekcijos veiklos procesus, teikia rekomendacijas dėl veiklos efektyvumo procesų;
 • dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos prioritetų, prioritetinių krypčių ir svarbiausių darbų;
 • rengia Inspekcijos metinio veiklos plano, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdymo sričių strateginio veiklos plano (programos) įgyvendinimo ir stebėsenos  ataskaitas;
 • dalyvauja rengiant tarpinstitucinių veiklos planų įgyvendinimo ataskaitas;
 • pagal savo kompetenciją analizuoja ir apibendrina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdymo sričių strateginio veiklos plano (programos) ir Inspekcijos metinio veiklos plano vykdymo informaciją ir teikia ją Finansų skyriaus valstybės tarnautojui, atsakingam už Inspekcijos metinės veiklos ataskaitos projekto parengimą;
 • dalyvauja rengiant  investicijų projektų sąnaudų ir naudos (rezultatų) analizę;
 • rengia teisės aktų projektus ir Inspekcijos raštus strateginio planavimo, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų klausimais;
 • nuolat savarankiškai susipažįsta su naujai priimtais teisės aktais ir galiojančių teisės aktų pakeitimais;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal savo  kompetenciją rengia informaciją interneto svetainei, spaudai;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, finansų veiklos analizės metodais ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų administravimo srityje;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, Europos Sąjungos ir kitų fondų paramą, investicijų projektų, strateginio planavimo dokumentų rengimą, stebėseną ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
Vyresnioji specialistė Danutė Jadelienė 278 5614 

DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

 • atlieka mokėjimo paraiškų rengimo, tiekėjų duomenų įvedimo ir kitas su mokėjimais susijusias procedūras VBAMS;
 • teikia valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozes dvidešimčiai darbo dienų, naudodamasis Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS);
 • naudodamas kompiuterizuotą informacinę sistemą parengia numeruotų blankų ataskaitas, užtikrina ataskaitinių duomenų teisingumą;
 • sudaro ir teikia „Intrastato“ ataskaitą UPS-02;
 • išrašo įgaliojimus;
 • finansų ir buhalterinės apskaitos kompiuterinėje programoje, užtikrindamas einamosios finansų kontrolės atlikimą, siekiant, kad apskaitos dokumentai būtų sutvarkyti tinkamai ir jų duomenys atitiktų kitų apskaitos registrų duomenis, registruoja:
 • ūkines operacijas, susijusias su subsidijų apskaita;
 • ūkines operacijas, susijusias su valstybės rinkliavos ir kitų įmokų, administracinių baudų gavimu, paskyrimu ir pervedimu;
 • ūkines operacijas, susijusias su Inspekcijoje esančių numeruotų blankų apskaita;
 • ūkines operacijas specialiojoje banko sąskaitoje, susijusias su specialios paskirties piniginių lėšų judėjimu;
 • naudodamas kompiuterizuotą informacinę sistemą rengia mėnesines, ketvirtines ir metines ataskaitas apie suteiktas paslaugas klientams; sutarties administratoriams įveda informaciją apie apmokėtas sąskaitas;
 • pagal patvirtintą dokumentacijos planą sudaro Finansų skyriaus archyvines bylas, aprašus ir atiduoda į archyvą;
 • jei nėra atsakingo darbuotojo, skaičiuoja darbo užmokestį ir susijusias išmokas; prireikus, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • užtikrina tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir kitą informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nuolat savarankiškai susipažįsta su naujai priimtais teisės aktais ir galiojančių teisės aktų pakeitimais;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, finansų veiklos analizės metodais, finansinių ir buhalterinių dokumentų įforminimo tvarka ir jais vadovautis;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • turėti vienų metų darbo, susijusio su ekonomine veikla arba buhalterine apskaita, patirtį;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyresnioji specialistė Valė Matkevičiūtė 278 5612 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, dalyvauja sudarant skyriaus veiklos planus pagal savo kompetenciją;
 • vykdo pajamų įmokų už teikiamas paslaugas apskaitą, išrašo pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras;
 • skaičiuoja darbo užmokestį, kitas išmokas valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), užtikrindamas teisingą biudžeto lėšų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui panaudojimą pagal programas, projektus ir finansavimo šaltinius;
 • perveda valstybės tarnautojams ir darbuotojams priklausančias sumas į banko sąskaitas, naudodamasis elektronine bankininkyste;
 • apskaičiuoja fizinių asmenų pajamų, įmokų už teikiamas paslaugas, pridėtinės vertės, socialinio draudimo mokesčius ir kitus mokėjimus į biudžetą teisės aktuose nustatytais terminais;
 • prognozuoja darbo užmokesčio lėšų poreikį ir duomenis perduoda Finansų skyriaus darbuotojui, atsakingam už valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozės dvidešimčiai darbo dienų pateikimą į Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą;
 • dalyvauja planuojant darbo užmokesčio lėšų poreikį, kai sudaromos biudžeto sąmatos;
 • nustatyta tvarka ir terminais ir pagal atskirus pareikalavimus rengia ir teikia ataskaitas ir deklaracijas, susijusias su darbo apmokėjimu ir įmokomis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, Lietuvos statistikos departamentui, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kitoms institucijoms, užtikrindamas teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą;
 • valstybės tarnautojų ir darbuotojų prašymu rengia pažymas apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, išskaičiuotus mokesčius;
 • tvarko pateiktų dokumentų apskaitą ir vykdo jų įforminimo einamąją finansų kontrolę, registruoja ūkines operacijas naudodamas finansų ir buhalterinės apskaitos kompiuterinę programą; dirba su elektroninės bankininkystės programa, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo sistema;
 • teikia informaciją valstybės tarnautojams, darbuotojams ir klientams apie šios pareigybės kompetencijai priklausančių teisės aktų nuostatas ir jų taikymą;
 • pildo skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • tvarko duomenis apie darbo užmokestį (asmens sąskaitas) ir pateikia juos saugoti į archyvą;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirba su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema, teikdamas mokėjimo paraiškas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;                   
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.


VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, finansų veiklos analizės metodais, finansinių ir buhalterinių dokumentų įforminimo tvarka ir jais vadovautis;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų su buhalterine apskaita susijusio darbo patirtį;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.


Teisės skyrius
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 278 5601 ir el. paštu konsultavimas@vkti.gov.lt.
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Skyriaus viršininkas Dainius Lipsevičius 278 5691 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrindamas tinkamą skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
 • dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas, užtikrindamas vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą;
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka jų antikorupcinį vertinimą; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktus, kitus dokumentus bei jų projektus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją, teikia pastabas ir pasiūlymus, užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
 • rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
 • teikia pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
 • atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, rengia šių susitikimų ataskaitas;
 • konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
 • konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus su Inspekcijos veikla susijusiais teisės klausimais;
 • organizuoja ir koordinuoja administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo procesą, teikia pasiūlymų dėl šio proceso tobulinimo;
 • vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, užtikrindamas šią kontrolę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi;
 • organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo procedūrų vykdymą bei pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų dėl veiklos dokumentų registrų sąrašo bei kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo, užtikrindamas tinkamą dokumentų valdymą skyriuje;
 • dalyvauja pretendentų į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas konkursų komisijų darbe, nustatyta tvarka teikia pasiūlymų dėl valstybės tarnautojų mokymo, nuobaudų skyrimo, skatinimo, vertina jų veiklą, užtikrindamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • rengia metinę ataskaitą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema LINESIS, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • koordinuoja informaciją apie kelių transportą reglamentuojančių teisės aktų bei jų projektų skelbimą Inspekcijos interneto svetainėje, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus;
 • palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją, siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą;    
 • užtikrina darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės pavedimus, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

 • žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos teisės aktus, įstatymus, kitus Lietuvos Respublikos Seimo priimtus teisės aktus,  Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius, susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau –  Inspekcija) viršininko įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • būti susipažinęs su:
 • bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
 • Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sugebėti vadovauti.
Vyriausiasis specialistas Marius Laurinėnas 278 5690 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų projektų; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus, užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą ir taikymą Inspekcijoje;
 • dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse, užtikrindamas tinkamą atstovavimą valstybei Europos Sąjungos institucijose;
 • rengia skundus, ieškinius ir kitus procesinius dokumentus, atstovauja Inspekcijai teismuose ir kitose institucijose, užtikrindamas tinkamą Inspekcijos ir valstybės interesų gynimą teisminėse institucijose;
 • rengia sutarčių projektus, teikia išvadas dėl ūkio subjektų parengtų sutarčių projektų, užtikrindamas civilinių teisinių santykių su ūkio subjektais stabilumą;
 • pagal savo kompetenciją teikia išaiškinimus ir pasiūlymus Inspekcijos struktūriniams padaliniams dėl tinkamo teisės aktų taikymo, užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų taikymą Inspekcijoje;
 • teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, taikymo klausimais, užtikrindamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
 • nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją Inspekcijos struktūriniams padaliniams, valstybės įstaigoms ir institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims pagal savo kompetenciją bei gauna duomenis ir informaciją iš kitų valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų, užtikrindamas efektyvų bendradarbiavimą Inspekcijoje ir tarp institucijų;
 • rengia medžiagą teisėsaugos institucijoms dėl teisės pažeidimų kelių transporto veikloje, padėdamas stiprinti teisėtumą ir užkirsti kelią teisės pažeidimams;
 • tvarko nagrinėjamų administracinių bylų dokumentus, užtikrindamas tinkamą administracinių procesinių teisės normų laikymąsi;
 • dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe;
 • atlieka Inspekcijoje nagrinėjamų administracinės teisės pažeidimų bylų patikrinimus, teikia pasiūlymų dėl šių bylų tvarkymo tobulinimo, siekdamas tinkamo ir vienodo administracinės teisės normų traktavimo ir taikymo;
 • konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus administracinės teisės pažeidimų protokolų, nutarimų surašymo, bylų nagrinėjimo ir tvarkymo klausimais, kitais su Inspekcijos veikla susijusiais teisės klausimais, užtikrindamas vienodą teisės aktų taikymą Inspekcijoje;
 • formuoja vienodą administracinės teisės normų taikymo praktiką, nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas ir taikant administracinio poveikio priemones Inspekcijos kompetencijai priskirtose srityse;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • teikia skyriaus viršininkui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus;
 • palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą;    
 • nesant skyriaus viršininko, jį pavaduoja, prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus, užtikrindamas Inspekcijos uždavinių ir tikslų įgyvendinimą;
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus viršininko pavedimus, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, taikyti teisės aktus;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyriausioji specialistė Rita Rumbaitienė 278 5668 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą ir taikymą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimą, administracinių teisės procedūrų vykdymą, tinkamą Inspekcijos teisių, teisėtų interesų ir pozicijų gynimą, rengia medžiagą, skundus, ieškinius ir kitus procesinius dokumentus teisėsaugos ir teisminėms institucijoms dėl teisės pažeidimų kelių transporto veikloje, griežtai vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, tvarko nagrinėjamų administracinių teisės pažeidimų bylų dokumentus ir bylų apskaitą, atlieka nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo procedūras, pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Inspekcijai teismuose ir kitose valstybės institucijose;
 • užtikrindamas civilinių teisinių santykių su ūkio subjektais stabilumą, rengia sutarčių projektus, teikia išvadas dėl kitų ūkio subjektų ir Inspekcijos struktūrinių padalinių parengtų sutarčių projektų;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • analizuoja nustatytus teisės pažeidimus, teikia siūlymų dėl jų skaičiaus sumažinimo ar visiško panaikinimo, užtikrindamas pažeidimų prevenciją;
 • užtikrindamas administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos teisėtumą, konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus, vykdančius kontrolės funkcijas, ir teikia jiems metodinę pagalbą administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo, administracinių bylų nagrinėjimo ir su šia veikla tiesiogiai susijusiais teisės klausimais;
 • teikia pasiūlymų dėl vienodo administracinės teisės normų taikymo, nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas ir taikant administracinio poveikio priemones Inspekcijos kompetencijai priskirtose srityse;
 • užtikrindamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir kvalifikuotos teisinės konsultacijos teikimą, konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ir teikia jiems metodinę pagalbą teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, taikymo klausimais, kitais su vykdomomis funkcijomis susijusiais klausimais;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • užtikrindamas efektyvų struktūrinių padalinių bendradarbiavimą, pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją Inspekcijos struktūriniams padaliniams, valstybės įstaigoms ir institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims bei gauna duomenis ir informaciją iš kitų valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;   
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus, užtikrindamas Inspekcijos uždavinių ir tikslų įgyvendinimą;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir Teisės skyriaus viršininko pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • mokėti rusų ir anglų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, taikyti teisės aktus;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyriausiasis specialistas Rimantas Stasys Stanevičius 8 46 31 13 12 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą ir taikymą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimą, administracinių teisės procedūrų vykdymą, tinkamą Inspekcijos teisių, teisėtų interesų ir pozicijų gynimą, rengia medžiagą, skundus, ieškinius ir kitus procesinius dokumentus teisėsaugos ir teisminėms institucijoms dėl teisės pažeidimų kelių transporto veikloje, griežtai vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, tvarko nagrinėjamų administracinių teisės pažeidimų bylų dokumentus ir bylų apskaitą, atlieka nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo procedūras, pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Inspekcijai teismuose ir kitose valstybės institucijose;
 • užtikrindamas civilinių teisinių santykių su ūkio subjektais stabilumą, rengia sutarčių projektus, teikia išvadas dėl kitų ūkio subjektų ir Inspekcijos struktūrinių padalinių parengtų sutarčių projektų;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • analizuoja nustatytus teisės pažeidimus, teikia siūlymų dėl jų skaičiaus sumažinimo ar visiško panaikinimo, užtikrindamas pažeidimų prevenciją;
 • užtikrindamas administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos teisėtumą, konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus, vykdančius kontrolės funkcijas, ir teikia jiems metodinę pagalbą administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo, administracinių bylų nagrinėjimo ir su šia veikla tiesiogiai susijusiais teisės klausimais;
 • teikia pasiūlymų dėl vienodo administracinės teisės normų taikymo, nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas ir taikant administracinio poveikio priemones Inspekcijos kompetencijai priskirtose srityse;
 • užtikrindamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir kvalifikuotos teisinės konsultacijos teikimą, konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ir teikia jiems metodinę pagalbą teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, taikymo klausimais, kitais su vykdomomis funkcijomis susijusiais klausimais;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • užtikrindamas efektyvų struktūrinių padalinių bendradarbiavimą, pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją Inspekcijos struktūriniams padaliniams, valstybės įstaigoms ir institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims bei gauna duomenis ir informaciją iš kitų valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;   
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus, užtikrindamas Inspekcijos uždavinių ir tikslų įgyvendinimą;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir Teisės skyriaus viršininko pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • mokėti rusų ir anglų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, taikyti teisės aktus;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyriausiasis specialistas Vidmantas Daunoravičius 8 45 43 04 09 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą ir taikymą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimą, administracinių teisės procedūrų vykdymą, tinkamą Inspekcijos teisių, teisėtų interesų ir pozicijų gynimą, rengia medžiagą, skundus, ieškinius ir kitus procesinius dokumentus teisėsaugos ir teisminėms institucijoms dėl teisės pažeidimų kelių transporto veikloje, griežtai vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, tvarko nagrinėjamų administracinių teisės pažeidimų bylų dokumentus ir bylų apskaitą, atlieka nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo procedūras, pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Inspekcijai teismuose ir kitose valstybės institucijose;
 • užtikrindamas civilinių teisinių santykių su ūkio subjektais stabilumą, rengia sutarčių projektus, teikia išvadas dėl kitų ūkio subjektų ir Inspekcijos struktūrinių padalinių parengtų sutarčių projektų;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • analizuoja nustatytus teisės pažeidimus, teikia siūlymų dėl jų skaičiaus sumažinimo ar visiško panaikinimo, užtikrindamas pažeidimų prevenciją;
 • užtikrindamas administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos teisėtumą, konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus, vykdančius kontrolės funkcijas, ir teikia jiems metodinę pagalbą administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo, administracinių bylų nagrinėjimo ir su šia veikla tiesiogiai susijusiais teisės klausimais;
 • teikia pasiūlymų dėl vienodo administracinės teisės normų taikymo, nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas ir taikant administracinio poveikio priemones Inspekcijos kompetencijai priskirtose srityse;
 • užtikrindamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir kvalifikuotos teisinės konsultacijos teikimą, konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ir teikia jiems metodinę pagalbą teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, taikymo klausimais, kitais su vykdomomis funkcijomis susijusiais klausimais;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • užtikrindamas efektyvų struktūrinių padalinių bendradarbiavimą, pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją Inspekcijos struktūriniams padaliniams, valstybės įstaigoms ir institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims bei gauna duomenis ir informaciją iš kitų valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;   
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus, užtikrindamas Inspekcijos uždavinių ir tikslų įgyvendinimą;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir Teisės skyriaus viršininko pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • mokėti rusų ir anglų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, taikyti teisės aktus;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyriausioji specialistė Oksana Cukanova 8 41 54 20 14 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą ir taikymą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimą, administracinių teisės procedūrų vykdymą, tinkamą Inspekcijos teisių, teisėtų interesų ir pozicijų gynimą, rengia medžiagą, skundus, ieškinius ir kitus procesinius dokumentus teisėsaugos ir teisminėms institucijoms dėl teisės pažeidimų kelių transporto veikloje, griežtai vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, tvarko nagrinėjamų administracinių teisės pažeidimų bylų dokumentus ir bylų apskaitą, atlieka nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo procedūras, pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Inspekcijai teismuose ir kitose valstybės institucijose;
 • užtikrindamas civilinių teisinių santykių su ūkio subjektais stabilumą, rengia sutarčių projektus, teikia išvadas dėl kitų ūkio subjektų ir Inspekcijos struktūrinių padalinių parengtų sutarčių projektų;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • analizuoja nustatytus teisės pažeidimus, teikia siūlymų dėl jų skaičiaus sumažinimo ar visiško panaikinimo, užtikrindamas pažeidimų prevenciją;
 • užtikrindamas administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos teisėtumą, konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus, vykdančius kontrolės funkcijas, ir teikia jiems metodinę pagalbą administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo, administracinių bylų nagrinėjimo ir su šia veikla tiesiogiai susijusiais teisės klausimais;
 • teikia pasiūlymų dėl vienodo administracinės teisės normų taikymo, nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas ir taikant administracinio poveikio priemones Inspekcijos kompetencijai priskirtose srityse;
 • užtikrindamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir kvalifikuotos teisinės konsultacijos teikimą, konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ir teikia jiems metodinę pagalbą teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, taikymo klausimais, kitais su vykdomomis funkcijomis susijusiais klausimais;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • užtikrindamas efektyvų struktūrinių padalinių bendradarbiavimą, pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją Inspekcijos struktūriniams padaliniams, valstybės įstaigoms ir institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims bei gauna duomenis ir informaciją iš kitų valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;   
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus, užtikrindamas Inspekcijos uždavinių ir tikslų įgyvendinimą;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir Teisės skyriaus viršininko pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • mokėti rusų ir anglų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, taikyti teisės aktus;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyriausioji specialistė Evelina Jasiūnaitė 8 37 22 99 40 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą ir taikymą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimą, administracinių teisės procedūrų vykdymą, tinkamą Inspekcijos teisių, teisėtų interesų ir pozicijų gynimą, rengia medžiagą, skundus, ieškinius ir kitus procesinius dokumentus teisėsaugos ir teisminėms institucijoms dėl teisės pažeidimų kelių transporto veikloje, griežtai vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, tvarko nagrinėjamų administracinių teisės pažeidimų bylų dokumentus ir bylų apskaitą, atlieka nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo procedūras, pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Inspekcijai teismuose ir kitose valstybės institucijose;
 • užtikrindamas civilinių teisinių santykių su ūkio subjektais stabilumą, rengia sutarčių projektus, teikia išvadas dėl kitų ūkio subjektų ir Inspekcijos struktūrinių padalinių parengtų sutarčių projektų;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • analizuoja nustatytus teisės pažeidimus, teikia siūlymų dėl jų skaičiaus sumažinimo ar visiško panaikinimo, užtikrindamas pažeidimų prevenciją;
 • užtikrindamas administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos teisėtumą, konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus, vykdančius kontrolės funkcijas, ir teikia jiems metodinę pagalbą administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo, administracinių bylų nagrinėjimo ir su šia veikla tiesiogiai susijusiais teisės klausimais;
 • teikia pasiūlymų dėl vienodo administracinės teisės normų taikymo, nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas ir taikant administracinio poveikio priemones Inspekcijos kompetencijai priskirtose srityse;
 • užtikrindamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir kvalifikuotos teisinės konsultacijos teikimą, konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ir teikia jiems metodinę pagalbą teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, taikymo klausimais, kitais su vykdomomis funkcijomis susijusiais klausimais;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • užtikrindamas efektyvų struktūrinių padalinių bendradarbiavimą, pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją Inspekcijos struktūriniams padaliniams, valstybės įstaigoms ir institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims bei gauna duomenis ir informaciją iš kitų valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;   
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus, užtikrindamas Inspekcijos uždavinių ir tikslų įgyvendinimą;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir Teisės skyriaus viršininko pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • mokėti rusų ir anglų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, taikyti teisės aktus;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Personalo skyrius
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 278 5601 ir el. paštu konsultavimas@vkti.gov.lt.
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Skyriaus vedėja Genė Mačiulienė 278 5661 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina tinkamą skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
 • dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas, užtikrina vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose, susijusiuose su personalo ir informacijos teikimo klausimais;
 • atsižvelgdamas į Inspekcijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia siūlymų dėl  žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
 • rengia personalo valdymo ir ryšių su visuomene teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų, užtikrina teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
 • rengia personalo pareigybių sąrašų projektus, kartu su kitais Inspekcijos struktūriniais padaliniais atlieka struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę, teikia siūlymų dėl struktūros ir darbo organizavimo tobulinimo;
 • vykdo personalo sudėties analizę, dalyvauja formuojant personalo sudėtį;
 • padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą;
 • padeda Inspekcijos struktūrinių padalinių vadovams personalą adaptuoti ir integruoti įstaigoje;
 • dalyvauja formuojant  ir įgyvendinant personalo motyvacijos sistemą;
 • dalyvauja rengiant vidaus darbo tvarką ir Inspekcijos struktūrinių padalinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
 • dalyvauja rengiant Inspekcijos struktūrinių padalinių nuostatų bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojų) pareigybių aprašymų projektus, organizuoja pareigybių aprašymų vertinimą;
 • kartu su kitais Inspekcijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia siūlymų dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų gerinimo;
 • padeda užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos  normų laikymąsi;
 • koordinuoja konkursų į valstybės tarnautojų pareigas ir atrankos į darbuotojų pareigas organizavimą;
 • padeda komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
 • nustatyta tvarka tvarko Valstybės tarnautojų registro duomenis;
 • organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir darbuotojų veiklos vertinimą;
 • formuoja personalo mokymo prioritetus, organizuoja metinių planų sudarymą ir įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
 • koordinuoja atostogų suteikimą personalui;
 • koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;
 • įgyvendina Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo  nuostatas;
 • analizuoja gaunamą, su dalyvavimu Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse susijusią medžiagą, informuoja suinteresuotus asmenis, rengia su tuo susijusius dokumentų projektus;
 • dalyvauja įgyvendinant personalo socialines ir kitas garantijas;
 • koordinuoja veiklos ataskaitų visuomenei, informacinių leidinių ir kitų informacinių priemonių apie Inspekcijos veiklą rengimą, renginių organizavimą, dalyvauja jų rengime ir organizavime;
 • konsultuoja Inspekcijos struktūrinius padalinius skyriaus kompetencijos klausimais;
 • vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, užtikrindamas šią kontrolę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi;
 • dalyvauja pretendentų į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas konkursų komisijų darbe, nustatyta tvarka teikia pasiūlymų dėl valstybės tarnautojų mokymo, nuobaudų skyrimo, skatinimo, vertina jų veiklą, užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą, naudojimo procedūras, pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų dėl veiklos dokumentų registrų sąrašo ir kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo, užtikrina tinkamą dokumentų valdymą skyriuje;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia ataskaitas ir informaciją Inspekcijos vadovybei, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, konsultuoja ūkio subjektus, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų padalinių kompetencijos klausimais gaunama informacija, konsultuoja Inspekcijos struktūrinius padalinius skyriaus kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymų dėl personalo darbo ir ryšių su visuomene organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo klausimais;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis projektus; palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;    
 • užtikrina darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir vienerių metų personalo administravimo darbo patirtį;
 • mokėti rusų ir anglų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti rengti dokumentų ir teisės aktų projektus pareigybės kompetencijai priklausančiais klausimais;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sugebėti vadovauti.
Vyriausioji specialistė Danguolė Kūrienė 278 5617 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 

 • teikia pasiūlymų dėl pagrindinių veiklos krypčių, veiklos planų ir programų sudarymo, struktūros ir darbo organizavimo tobulinimo;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose, susijusiuose su personalo klausimais; padeda komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
 • vykdo personalo sudėties analizę;
 • rengia personalo valdymo teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • įgyvendina personalo motyvacijos sistemą;
 • įgyvendina personalo adaptacijos sistemą;
 • dalyvauja rengiant vidaus darbo tvarką ir Inspekcijos struktūrinių padalinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
 • analizuoja ir redaguoja Inspekcijos struktūrinių padalinių nuostatų bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymų projektus, užtikrindamas tinkamą valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą nustatyta tvarka, juos teikia valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų vertinimo komisijai;
 • organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į pareigas konkursus, įformina konkursų dokumentus, užtikrindamas konkursų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi;
 • organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir darbuotojų veiklos vertinimą;
 • organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą, užtikrindamas teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • nustatyta tvarka tvarko Valstybės tarnautojų registro duomenis;
 • formuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens ir kitas dokumentacijos plane numatytas bylas, užtikrindamas skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;
 • organizuoja valstybės tarnautojų pažymėjimų išdavimą ir valstybės tarnautojo pažymėjimo kontaktinėje elektroninėje laikmenoje įrašyto elektroninio parašo kvalifikuoto sertifikato atnaujinimą;
 • skaičiuoja valstybės tarnautojų tarnybos stažą Lietuvos valstybei ir darbuotojų darbo stažą ir teikia šiuos duomenis Finansų skyriui;
 • dalyvauja formuojant Inspekcijos įvaizdį:
 • organizuoja kolektyvo renginius, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pasveikinimą tarnybos, jubiliejaus ar kitų asmeninių švenčių progomis; rengia užuojautas dėl artimųjų netekties;
 • atlieka su valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimu, perkėlimu, atleidimu ir kitais pasikeitimais susijusias procedūras (kolektyvo informavimas ir kt.);
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia ataskaitas ir kitą informaciją Inspekcijos vadovybei, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrina tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
 • analizuoja gaunamą, su dalyvavimu Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse susijusią medžiagą, informuoja suinteresuotus asmenis, rengia su tuo susijusius dokumentų projektus;
 • nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja, prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų teisinio darbo arba darbo su personalu patirtį;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyresnioji specialistė Kristina Jasilionytė 235 6104  VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus personalo valdymo srityje; teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus, užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
 • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose, susijusiuose su personalo klausimais; padeda komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
 • analizuoja ir redaguoja Inspekcijos struktūrinių padalinių nuostatų bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojų), pareigybių aprašymų projektus, teikia juos Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų vertinimo komisijai, užtikrindamas tinkamą valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą nustatyta tvarka;
 • organizuoja valstybės tarnautojų priėmimo į pareigas konkursus ir darbuotojų atranką į pareigas, įformina konkursų ir atrankos dokumentus, užtikrindamas Konkursų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarkos ir kitų teisės aktų laikymąsi;
 • priima valstybės tarnautojų vertinimo išvadas ir pasiūlymus bei nustatyta tvarka perduoda valstybės tarnautojų vertinimo komisijai; organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
 • sudaro valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo planus, juos įgyvendina, užtikrindamas Valstybės tarnautojų mokymo strategijos, Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo tvarkos ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • tvarko Valstybės tarnautojų registro duomenis nustatyta tvarka;
 • formuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens ir kitas dokumentacijos plane numatytas bylas, koordinuoja ir vykdo dokumentų valdymo procedūras skyriuje, užtikrindamas tinkamą skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūrų vykdymą;
 • išduoda valstybės tarnautojų ir darbuotojų pažymėjimus, pildo valstybės tarnautojų pažymėjimų ir darbuotojų pažymėjimų, darbo sutarčių registracijos žurnalus,  užtikrindamas nustatytų dokumentų apskaitos reikalavimų laikymąsi;
 • skaičiuoja valstybės tarnautojams ir darbuotojams priklausančias kasmetines atostogas;
 • skaičiuoja valstybės tarnautojų tarnybos stažą Lietuvos valstybei ir darbuotojų darbo stažą ir teikia duomenis Finansų skyriui;
 • tvarko karo prievolininkų apskaitą, užtikrindamas Karo prievolės įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • organizuoja kolektyvo renginius, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pasveikinimą tarnybos, asmens jubiliejų ar kitų asmens švenčių progomis; rengia užuojautas dėl artimųjų netekties;
 • pildo skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • tvarko skyriaus materialinių vertybių apskaitą;
 • atlieka su valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimu, perkėlimu, atleidimu ir kitais pasikeitimais susijusias procedūras (kolektyvo informavimas ir kt.);
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia ataskaitas ir kitą informaciją Inspekcijos vadovybei, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su gaunama kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal kompetenciją rengia informaciją visuomenei informacijos stenduose, interneto svetainėje, spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus;
 • palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją, siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą;    
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti rusų ir anglų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti su kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip „MS Windows XP” versijos operacinė sistema, ne žemesnės kaip „MS Office 97“ versijos biuro programinė įranga, naudotis interneto ir elektroninio pašto galimybėmis.
Kelių transporto veiklos reguliavimo skyrius
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 278 5601 ir el. paštu konsultavimas@vkti.gov.lt.
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Skyriaus vedėjas Rolandas Mazaliauskas 278 5680 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas tinkamą skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;    
 • užtikrina darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
 • užtikrindamas vientisą   veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą, dalyvauja   formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos   kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;
 • užtikrindamas teisingą ir   vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų   projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;   analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų   projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą   valstybės atstovavimą Europos Sąjungos institucijose, dalyvauja rengiant   ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos bei   Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų   dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose   projektų įgyvendinimo darbuose;
 • pagal kompetenciją   analizuoja paslaugų teikimo lygį departamentuose, teikia pasiūlymų dėl   paslaugų teikimo procedūrų nustatymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo;
 • konsultuoja Inspekcijos   struktūrinius  padalinius, teikia   jiems metodinę ir praktinę pagalbą keleivių ir krovinių vežimo   klausimais;
 • organizuoja teikiamų   paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę;
 • teikia pasiūlymų dėl   tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų nustatymo, keitimo ir   panaikinimo, leidimų vežti keleivius šiais maršrutais išdavimo, jų   anuliavimo ar panaikinimo, priima sprendimus dėl šių maršrutų tarpinių   stotelių nekeičiant trasos, tvarkaraščių, eismo dažnio ir transporto   priemonių tipo bei talpos pakeitimo; įformina leidimus vežti keleivius   tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais ir tvirtina autobusų   tvarkaraščius;
 • teikia pasiūlymų dėl   Lietuvos Respublikos vežėjų ir trečiųjų šalių (ne Europos Bendrijos   valstybių narių) kompetentingų įstaigų pateiktų paraiškų gauti arba   pakeisti leidimą vežti keleivius tarptautinio reguliaraus susisiekimo   autobusų maršrutu, arba pratęsti tokio leidimo galiojimo terminą pagal   Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių tarptautines kelių transporto   srities sutartis priėmimo arba atmetimo, leidimų vežti keleivius šiais   maršrutais išdavimo, pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;   įformina leidimus vežti keleivius tarptautinio reguliaraus susisiekimo   autobusų maršrutais ir tvirtina autobusų tvarkaraščius;
 • nagrinėja vežėjų ir Europos   Bendrijos valstybių narių kompetentingų įstaigų pateiktas paraiškas   teikti tarptautines reguliarias keleivių vežimo paslaugas tarp Europos Bendrijos   valstybių narių, įformina leidimus teikti tokias paslaugas ir tvirtina   autobusų tvarkaraščius;
 • vertina gatvių ir kelių   tinkamumą tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų eismui;
 • teikia prašymus užsienio   šalių ambasadoms išduoti ilgalaikes vizas tarptautinio reguliaraus   susisiekimo autobusų ekipažų nariams;
 • įvertina vežėjų pateiktas   ataskaitas apie su nuolaida parduotus važiavimo tolimojo reguliaraus   susisiekimo autobusais bilietus, tikrina jų pagrįstumą, teikia pasiūlymų   dėl kelių transporto vežėjų dėl važiavimo tolimojo reguliaraus   susisiekimo autobusais lengvatų negautų pajamų atlyginimo;
 • dalyvauja diegiant   kokybės valdymo sistemas Inspekcijoje teikiamų ir skyriaus kompetencijai   priklausančių paslaugų srityje;
 • užtikrindamas tinkamas   kelių transporto plėtros sąlygas, kaupia, sistemina ir analizuoja   duomenis ir informaciją apie kelių transporto veiklą, teikia pasiūlymų   Inspekcijos vadovybei dėl licencijų, leidimų ir kitų dokumentų vykdyti   keleivių ir krovinių vežimą išdavimo vežėjams, keleivinio kelių   transporto lengvatų teikimo tvarkos tobulinimo;
 • teikia pasiūlymų ir informaciją   dėl bendrų komisijų dėl tarptautinio vežimo kelių transportu posėdžių;
 • užtikrindamas   tarptautinių sutarčių ir bendrų komisijų posėdžių protokolų įgyvendinimą,   tarptautinių susitarimų pagrindu organizuoja keitimąsi leidimais su   užsienio valstybėmis;
 • analizuoja regionų departamentų   ataskaitas, prognozuoja leidimų pagal atskiras valstybes poreikius;
 • vykdo einamąją ir   paskesniąją finansų kontrolę, užtikrindamas šią kontrolę   reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi;
 • užtikrindamas tinkamą dokumentų   valdymą skyriuje, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų rengimo,   tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo procedūrų vykdymą bei pagal   skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų dėl veiklos dokumentų registrų   sąrašo, kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo;
 • užtikrindamas Lietuvos   Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų   įgyvendinimą, dalyvauja pretendentų į skyriaus valstybės tarnautojų   pareigas konkursų komisijų darbe, nustatyta tvarka teikia pasiūlymų dėl valstybės   tarnautojų mokymo, nuobaudų skyrimo, skatinimo, vertina jų veiklą;
 • rengia metinę ataskaitą,   pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės   institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims,   Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos   struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų   padalinių kompetencijos klausimais gaunama informacija;
 • nustatyta tvarka   nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių   iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas   informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia   informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai   ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • atlieka skyriui priskirtų   informacinių sistemų, jų komponentų ir (ar) jų dalių duomenų valdymo   įgaliotinio funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės   informacinių išteklių valdymo įstatyme ir (arba) organizuoja skyriui   priskirtų informacinių sistemų, jų komponentų ir (ar) jų dalių valdymo ir   tvarkymo funkcijų, nustatytų informacinių sistemų nuostatuose ir   informacinių sistemų saugą reglamentuojančiuose dokumentuose, atlikimą;     
 • siekdamas Inspekcijos   strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymų   dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų taikymo;
 • siekdamas Inspekcijos   strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius   Inspekcijos vadovybės pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir vienų metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti rusų, anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, vadovauti.
Vyriausiasis specialistas Antanas Trilupaitis 278 5681 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus, užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • teikia siūlymus dėl tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų nustatymo, keitimo ir panaikinimo, leidimų vežti keleivius šiais maršrutais išdavimo, jų anuliavimo ar panaikinimo, dėl šių maršrutų tarpinių stotelių nekeičiant trasos, tvarkaraščių, eismo dažnio ir transporto priemonių tipo bei talpos pakeitimo;
 • konsultuoja Inspekcijos struktūrinius padalinius bei teikia jiems metodinę ir praktinę pagalbą keleivių vežimo klausimais;
 • teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos vežėjų ir trečiųjų šalių (ne Bendrijos valstybių narių) kompetentingų įstaigų pateiktų paraiškų gauti arba pakeisti leidimą vežti keleivius tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu arba pratęsti tokio leidimo galiojimo terminą pagal Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių tarptautines sutartis kelių transporto srityje priėmimo arba atmetimo, leidimų vežti keleivius šiais maršrutais išdavimo, pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;
 • nagrinėja vežėjų ir Bendrijos valstybių narių kompetentingų įstaigų pateiktas paraiškas teikti tarptautines reguliarias keleivių vežimo paslaugas tarp Bendrijos valstybių narių;
 • įformina leidimus vežti keleivius tolimojo ir tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais;
 • vertina gatvių ir kelių tinkamumą tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų eismui;
 • tikrina autobusų stočių veiklą pagal nustatytus reikalavimus;
 • administruoja keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais sutartis;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su gaunama kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei informacijos stende, interneto svetainėje, spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus;
 • palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją, siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą;    
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos  (toliau –  Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų su keleiviniu kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų, rusų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyresnysis specialistas Algirdas Kuzmickas 278 5630 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 

 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • pagal kompetenciją analizuoja paslaugų teikimo lygį departamentuose, teikia pasiūlymų dėl paslaugų teikimo procedūrų nustatymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo;
 • dalyvauja perkeliant teikiamas paslaugas į elektroninę erdvę;
 • dalyvauja diegiant kokybės valdymo sistemas Inspekcijoje teikiamų ir skyriaus kompetencijai priklausančių paslaugų srityje;
 • užtikrindamas tinkamas kelių transporto plėtros sąlygas, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis ir informaciją apie kelių transporto veiklą, teikia pasiūlymų Inspekcijos vadovybei dėl licencijų, leidimų ir kitų dokumentų vykdyti krovinių vežimą išdavimo vežėjams tvarkos tobulinimo;
 • teikia pasiūlymus ir informaciją bendrų komisijų dėl tarptautinio vežimo kelių transportu posėdžiams;
 • užtikrindamas tarptautinių sutarčių ir bendrų komisijų posėdžių protokolų įgyvendinimą, tarptautinių susitarimų pagrindu organizuoja keitimąsi leidimais su užsienio valstybėmis;
 • analizuoja regionų departamentų ataskaitas, prognozuoja leidimų pagal atskiras valstybes poreikius;
 • išduoda departamentams reikiamus griežtos atskaitomybės dokumentų blankus, tvarko jų apskaitą;
 • nustatyta tvarka rengia Europos transporto ministrų konferencijos leidimų naudojimo, gavimo, išsiuntimo, išdavimo vežėjams ataskaitas;
 • nustatyta tvarka rengia reikiamas ataskaitas, suvestines ir informaciją apie Inspekcijos išduodamas licencijas, leidimus ir kitus dokumentus;
 • konsultuoja Inspekcijos struktūrinius padalinius, teikia jiems metodinę ir praktinę pagalbą keleivių ir krovinių vežimo klausimais;
 • dalyvauja rengiant metinę ataskaitą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, konsultuoja ūkio subjektus, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų taikymo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją, konsultuoja ūkio subjektus;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau –  Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų, rusų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.


Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyrius
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 278 5601 ir el. paštu konsultavimas@vkti.gov.lt.
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Skyriaus vedėjas Romualdas Įsoda 278 5649 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina tinkamą skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
 • dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas, užtikrina vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą;
 • planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijos departamentų kontrolės skyrių veiklą, teikia jiems metodinę pagalbą, konsultuoja ūkio subjektus, atlieka planų vykdymo priežiūrą, užtikrina bendrą kelių transporto veiklos valstybinę priežiūrą;
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, teikia išaiškinimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, užtikrindamas kontrolės veiklos krypčių, formų ir tikrinimo procedūrų nustatymą ir tobulinimą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • organizuoja priežiūros funkcijų optimizavimo principų įgyvendinimą ir nustato priemones, skirtas priežiūros funkcijų optimizavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti;
 • organizuoja Inspekcijos departamentų kontrolės skyrių atliktų transporto priemonių, vežėjų, techninės apžiūros ir kelių transporto priemonių techninės ekspertizės įmonių, vairavimo mokyklų, tachografų dirbtuvių pertikrinimus, užtikrina kontrolės vykdymą pagal nustatytus reikalavimus;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • apibendrina duomenis apie ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, pažeidimus ir teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymų dėl pažeidimų prevencijos priemonių, siekdamas pažeidimų skaičiaus mažėjimo;
 • analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus dokumentus, jų projektus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
 • rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
 • teikia pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
 • atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų darbo organų ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, rengia šių susitikimų ataskaitas;
 • konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
 • dalyvauja rengiant kontrolės pareigūnų mokymo, kvalifikacijos tobulinimo programas ir žinių patikrinimą, užtikrina tinkamą pareigūnų pasirengimą atlikti kontrolę;
 • vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, užtikrindamas šią kontrolę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi;
 • organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų dėl veiklos dokumentų registrų sąrašo, kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo, užtikrina tinkamą dokumentų valdymą skyriuje;
 • dalyvauja pretendentų į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas konkursų komisijų darbe, nustatyta tvarka teikia pasiūlymų dėl valstybės tarnautojų mokymo, nuobaudų skyrimo, skatinimo, vertina jų veiklą, užtikrindamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • organizuoja ir kontroliuoja informacijos teikimą ir ūkio subjektų konsultavimą žodžiu ir raštu teisės aktų nuostatų taikymo aiškinimo ir kitų Inspekcijos kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų laikymosi klausimais, atsakymų, išaiškinimų, metodikų ir rekomendacijų rengimą;
 • rengia metinę ataskaitą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema LINESIS, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrina tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą ir viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
 • atlieka skyriui priskirtų informacinių sistemų, jų komponentų ir (ar) jų dalių duomenų valdymo įgaliotinio funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme (Žin., 2011, Nr. 163-7739), ir (arba) organizuoja skyriui priskirtų informacinių sistemų, jų komponentų ir (ar) jų dalių tvarkymo funkcijų, nustatytų informacinių sistemų nuostatuose ir informacinių sistemų saugą reglamentuojančiuose dokumentuose, atlikimą;     
 • užtikrina darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su:
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, daugiakultūrės aplinkos bendradarbiavimo ypatumais;
 • Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos arba mechanikos inžinerijos krypčių, socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypčių išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir vienų metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sugebėti vadovauti.


Vyriausiasis specialistas Vytautas Arnašius 278 5659  VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • rengia teisės aktų, susijusių su Europos sutartimi dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), pavojingųjų krovinių pakrovimu ir (ar) perkrovimu, laikinu sandėliavimu, krovinių ir (ar) keleivių vežimu, teikiamomis transporto lengvatomis, vairuotojų vairavimo ir poilsio režimu, ir kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas, pasiūlymus ir išaiškinimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, užtikrina bendrų kontrolės krypčių, formų ir procedūrų įgyvendinimą;
 • analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius krovinių ir (ar) keleivių vežimą, užsienio valstybių leidimus vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais, vairuotojų vairavimo ir poilsio režimą, susijusius su Europos sutartimi dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), pavojingųjų krovinių pakrovimu ir (ar) perkrovimu, laikinu sandėliavimu, ir kitus dokumentus, jų projektus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
 • rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
 • teikia pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
 • atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų darbo organų ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, rengia šių susitikimų ataskaitas;
 • konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
 • pertikrina Inspekcijos valstybės tarnautojų, vykdančių kontrolę, įmonių patikrinimo aktus, kontrolės aktus ir kitus užpildytus kontrolės dokumentus, tikrintas transporto priemones,  įmones, užsiimančias krovinių ir (ar) keleivių vežimu, teikiančias transporto lengvatas, tikrina Inspekcijos regionų departamentų dokumentus, susijusius su vykdyta kelių transporto priemonių ir ūkio subjektų kontrole, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimu, dalyvauja pertikrinant pagal veiklos sritis skyriaus kompetencijai priskirtas įmones, užtikrina kontrolės vykdymą pagal nustatytus reikalavimus;
 • kontroliuoja Inspekcijos regionų departamentų kontrolės veiklą įgyvendinant numatytus kontrolės uždavinius ir funkcijas, užtikrina bendrą kelių transporto veiklos valstybinę priežiūrą;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • teikia pasiūlymų skyriaus vedėjui dėl bendrų patikrinimų ir derina patikrinimų laiką su kitomis valstybės institucijomis, užtikrina efektyvų bendradarbiavimą su kitomis valstybės institucijomis;
 • analizuoja informaciją, susijusią su krovinių ir (ar) keleivių vežimu, Europos sutartimi dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), pavojingųjų krovinių pakrovimu ir (ar) perkrovimu, laikinu sandėliavimu, teikiamomis transporto lengvatomis, vairuotojų vairavimo ir poilsio režimu, teikia pasiūlymų dėl kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemonių, naujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo, užtikrina naujų pažeidimų prevencijos priemonių taikymą, darbo krypčių ir formų diegimą;
 • įgyvendina priežiūros funkcijų optimizavimo principus ir priemones, skirtas priežiūros funkcijų optimizavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti;
 • dalyvauja rengiant valstybės tarnautojų, vykdančių kontrolės funkcijas, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, susijusias su krovinių ir (ar) keleivių vežimu, pavojingųjų krovinių vežimu, teikiamomis transporto lengvatomis, vairuotojų vairavimo ir poilsio režimu, organizuoja žinių patikrinimą, užtikrindamas tinkamą pareigūnų pasirengimą vykdyti kontrolę;
 • konsultuoja Inspekcijos regionų departamentus pavojingųjų krovinių vežimo, vairavimo ir poilsio režimo, užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais, kelių transporto lengvatų teikimo, kontrolės klausimais, teikia metodinę ir praktinę pagalbą, konsultuoja ūkio subjektus;
 • rengia ataskaitas pagal skyriaus kompetenciją, teikia duomenis ir informaciją Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema LINESIS, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų padalinių kompetencijos klausimais gaunama informacija, užtikrina tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • jei skyriuje nėra valstybės tarnautojo, kuriam priskirtos funkcijos organizuoti kontrolės įrangos įsigijimą ir priežiūrą, organizuoja kontrolės įrangos įsigijimą, remontą ir techninę priežiūrą, rengia sutarčių projektus;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
 • rengia regionų departamentų vadovų pasitarimų ir posėdžių darbotvarkes, protokolus ir kitus su tuo susijusius dokumentus;
 • organizuoja Inspekcijos regionų departamentų aprūpinimą skaitmeniniuose tachografuose naudojamomis kontrolės kortelėmis, vežėjo ir savivaldybės keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimų blankais, kontrolės aktais ir kitais su kontrole susijusiais dokumentais, tvarko jų ir kitų numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų apskaitą;
 • organizuoja valstybės tarnautojų, vykdančių kontrolę, aprūpinimą pareigūno identifikavimo ženklais, pažymėjimais, suteikiančiais teisę kontroliuoti keleivinį kelių transportą, tvarko jų apskaitą;
 • koordinuoja ir vykdo skyriaus dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą, pildo skyriaus valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • jei nėra skyriaus vedėjo, jį pavaduoja, prireikus, pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su:
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, daugiakultūrės aplinkos bendradarbiavimo ypatumais;
 • Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos arba mechanikos inžinerijos krypčių, socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypčių išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų su transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyriausioji specialistė Dalia Šlepetytė 235 6106 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 • rengia teisės aktų, susijusių su vairuotojų mokymu, kelių transporto licencijavimu, krovinių ir (ar) keleivių vežimu, vairuotojų vairavimo ir poilsio režimu, ir kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas, pasiūlymus ir išaiškinimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, užtikrindamas bendrų kontrolės krypčių, formų ir procedūrų įgyvendinimą;
 • pertikrina Inspekcijos valstybės tarnautojų, vykdančių kontrolę, įmonių patikrinimo aktus, kontrolės aktus ir kitus užpildytus kontrolės dokumentus, tikrintas transporto priemones,  įmones, užsiimančias vairuotojų mokymu, krovinių ir (ar) keleivių vežimu, tikrina Inspekcijos regionų departamentų dokumentus, susijusius su atlikta kelių transporto priemonių ir ūkio subjektų kontrole, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimu, dalyvauja pertikrinant pagal veiklos sritis skyriaus kompetencijai priskirtas įmones, užtikrindamas kontrolės vykdymą pagal nustatytus reikalavimus;
 • kontroliuoja Inspekcijos regionų departamentų kontrolės veiklą įgyvendinant numatytus kontrolės uždavinius ir funkcijas, užtikrindamas bendrą kelių transporto veiklos valstybinę priežiūrą;
 • analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius vairuotojų mokymą, krovinių ir (ar) keleivių vežimą, vairuotojų vairavimo ir poilsio režimą, licencijavimą, ir kitus dokumentus, jų projektus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
 • rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ir per nustatytą laiką derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
 • teikia pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
 • atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų darbo organų ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, rengia ataskaitas iš šių susitikimų;
 • konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • jei skyriuje nėra valstybės tarnautojo, kuriam priskirtos funkcijos organizuoti Inspekcijos regionų departamentų aprūpinimą skaitmeniniuose tachografuose naudojamomis kontrolės kortelėmis, vežėjo ir savivaldybės keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimų blankais, kontrolės aktais ir kitais su kontrole susijusiais dokumentais, organizuoja valstybės tarnautojų, vykdančių kontrolę, aprūpinimą pareigūno identifikavimo ženklais, pažymėjimais, suteikiančias teisę kontroliuoti keleivinį kelių transportą, organizuoja ir tvarko jų ir kitų numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų apskaitą, rengia regionų departamentų vadovų pasitarimų darbotvarkes, protokolus ir kitus su tuo susijusius dokumentus, regionų departamentų tikrinimo grafikus, atsižvelgdamas į Inspekcijos regionų departamentų pateiktus tikrinimo grafikų projektus, juos derina su departamentų direktorių pavaduotojais, prireikus, tikslina patvirtintus tikrinimo grafikus, kontroliuoja, kaip jų laikomasi, užtikrindamas kontrolės vykdymą tikrinimo grafikuose numatytu laiku ir vietose;
 • analizuoja informaciją, susijusią su vairuotojų mokymu, krovinių ir (ar) keleivių vežimu, kelių transporto licencijavimu, vairuotojų vairavimo ir poilsio režimu, užtikrindamas naujų pažeidimų prevencijos priemonių taikymą, darbo krypčių ir formų diegimą, teikia pasiūlymų dėl kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemonių, naujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo;
 • įgyvendina priežiūros funkcijų optimizavimo principus ir priemones, skirtas priežiūros funkcijų optimizavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti;
 • dalyvauja rengiant valstybės tarnautojų, vykdančių kontrolę, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, susijusias su vairuotojų mokymu, krovinių ir (ar) keleivių vežimu, kelių transporto licencijavimu, vairuotojų vairavimo ir poilsio režimu, užtikrindamas tinkamą pareigūnų pasirengimą atlikti kontrolę, organizuoja žinių patikrinimą;
 • konsultuoja Inspekcijos regionų departamentus, vairuotojų mokymo, kelių transporto licencijavimo, krovinių ir (ar) keleivių vežimo, vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo klausimais, teikia metodinę ir praktinę pagalbą, konsultuoja ūkio subjektus;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia ataskaitas, teikia duomenis ir informaciją Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema LINESIS, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų padalinių kompetencijos klausimais gaunama informacija, užtikrina tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenės, informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;  
 • rengia Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio darbotvarkių projektus, organizuoja medžiagos pateikimą Pažeidimų prevencijos komisijai, surašo Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio protokolus, rengia Inspekcijos viršininko įsakymų projektus ir atlieka kitas Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio sekretoriui pavestas funkcijas;
 • prireikus, pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 •  būti susipažinęs su:
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis; bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, daugiakultūrės aplinkos bendradarbiavimo ypatumais; Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos arba mechanikos inžinerijos krypčių, socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypčių išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų su transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyresnysis specialistas Anatolij Lopa 278 5601 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS:

 

 • telefonu ir elektroniniu būdu teikia informaciją ir konsultuoja ūkio subjektus teisės aktų nuostatų taikymo aiškinimo ir kitų Inspekcijos kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų laikymosi klausimais;
 • priima informaciją, gautą pasitikėjimo telefonu, rengia apibendrinimus ir ataskaitas pagal pasitikėjimo telefonu gautus pranešimus;
 • prireikus, Inspekcijos centrinių skyrių vadovams pagal kompetenciją perduoda asmenų telefonu, elektroniniu būdu ir Inspekcijos interneto svetainėje pateiktus klausimus;
 • pagal savo kompetenciją rengia teisės aktus, informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • nagrinėja informacijai teikti telefonu ir elektroniniu būdu reikalingus teisės aktus ir metodinę medžiagą, nuolat teisės aktų paieškos sistemoje „Lexnet“ seka Inspekcijos kompetencijai priskirtų teisės aktų pakeitimus;
 • prireikus, patikslina, kuri institucija gali išspręsti besikreipiančių ūkio subjektų klausimus, jeigu jų sprendimas nepriklauso Inspekcijos kompetencijai, pateikia šių institucijų adresus ir telefonų numerius;
 • rengia ir teikia Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyriaus vedėjui informaciją apie asmenų telefonu, elektroniniu būdu ir Inspekcijos interneto svetainėje pateiktus klausimus, nurodydamas dažniausiai užduodamus klausimus, dėl kurių buvo kreiptasi, o kiekvienų metų pabaigoje pateikia metinę ataskaitą;
 • rengia ataskaitas apie Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyriaus nuostatuose nurodytų skyriaus uždavinių įgyvendinimą;
 • pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, teikiančius informaciją telefonu ir elektroniniu būdu;
 • dalyvauja įgyvendinant priežiūros funkcijų optimizavimo principus ir priemones, skirtas priežiūros funkcijų optimizavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti;
 • rengia ir teikia Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl telefonu ir elektroniniu būdu teikiamos informacijos ir konsultacijų Inspekcijoje kokybės gerinimo;
 • kelia kvalifikaciją kursuose ir savarankiškai mokosi bei tobulėja;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyriaus vedėjo pavedimus.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos arba mechanikos inžinerijos krypčių, socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

Vyresnioji specialistė Dovilė Margelytė 278 5601 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS: 

 • telefonu ir elektroniniu būdu teikia informaciją ir konsultuoja ūkio subjektus teisės aktų nuostatų taikymo aiškinimo ir kitų Inspekcijos kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų laikymosi klausimais;
 • priima informaciją, gautą pasitikėjimo telefonu, rengia apibendrinimus ir ataskaitas pagal pasitikėjimo telefonu gautus pranešimus;
 • prireikus, Inspekcijos centrinių skyrių vadovams pagal kompetenciją perduoda asmenų telefonu, elektroniniu būdu ir Inspekcijos interneto svetainėje pateiktus klausimus;
 • pagal savo kompetenciją rengia teisės aktus, informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • nagrinėja informacijai teikti telefonu ir elektroniniu būdu reikalingus teisės aktus ir metodinę medžiagą, nuolat teisės aktų paieškos sistemoje „Lexnet“ seka Inspekcijos kompetencijai priskirtų teisės aktų pakeitimus;
 • prireikus, patikslina, kuri institucija gali išspręsti besikreipiančių ūkio subjektų klausimus, jeigu jų sprendimas nepriklauso Inspekcijos kompetencijai, pateikia šių institucijų adresus ir telefonų numerius;
 • rengia ir teikia Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyriaus vedėjui informaciją apie asmenų telefonu, elektroniniu būdu ir Inspekcijos interneto svetainėje pateiktus klausimus, nurodydamas dažniausiai užduodamus klausimus, dėl kurių buvo kreiptasi, o kiekvienų metų pabaigoje pateikia metinę ataskaitą;
 • rengia ataskaitas apie Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyriaus nuostatuose nurodytų skyriaus uždavinių įgyvendinimą;
 • pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, teikiančius informaciją telefonu ir elektroniniu būdu;
 • dalyvauja įgyvendinant priežiūros funkcijų optimizavimo principus ir priemones, skirtas priežiūros funkcijų optimizavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti;
 • rengia ir teikia Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl telefonu ir elektroniniu būdu teikiamos informacijos ir konsultacijų Inspekcijoje kokybės gerinimo;
 • kelia kvalifikaciją kursuose ir savarankiškai mokosi bei tobulėja;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyriaus vedėjo pavedimus.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS: 

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos arba mechanikos inžinerijos krypčių, socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
Vyresnysis specialistas Andrius Žalpys 235 6105 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • įgyvendindamas numatytus kontrolės uždavinius ir funkcijas, dalyvauja kontroliuojant Inspekcijos regionų departamentų veiklą, užtikrina vienodą kelių transporto veiklos valstybinę priežiūrą;
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius keleivių vežimą kelių transportu, kelių transporto lengvatų teikimą, vairuotojų vairavimo ir poilsio režimą, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo ir išaiškinimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų, kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas bendrų kontrolės krypčių, formų ir procedūrų įgyvendinimą, rengia teisės aktų, susijusių su įmonių, užsiimančių keleivių vežimu, keleivinių kelių transporto priemonių, negautų pajamų teikiant kelių transporto lengvatas kontrole, projektus, teikia pastabas, pasiūlymus ir išaiškinimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • organizuoja kontrolės įrangos įsigijimą, remontą ir techninę priežiūrą, rengia sutarčių projektus;
 • pertikrina Inspekcijos valstybės tarnautojų, atliekančių kontrolės funkcijas, įmonių patikrinimo aktus, kontrolės aktus ir kitus užpildytus kontrolės dokumentus, tikrintas transporto priemones, įmones, užsiimančias krovinių ir (ar) keleivių vežimu, teikiančias kelių transporto lengvatas, tikrina Inspekcijos regionų departamentų dokumentus, susijusius su atlikta kelių transporto priemonių ir ūkio subjektų kontrole, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimu, dalyvauja pertikrinant pagal veiklos sritis skyriaus kompetencijai priskirtas įmones, užtikrina kontrolės vykdymą pagal nustatytus reikalavimus;
 • analizuoja informaciją, susijusią su keleivių vežimu kelių transportu, teikiamomis kelių transporto lengvatomis, teikia pasiūlymų dėl kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemonių, naujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų padalinių kompetencijos klausimais gaunama informacija, užtikrina tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • jei nėra skyriaus valstybės tarnautojo, kuriam priskirta funkcija organizuoti medžiagos pateikimą Pažeidimų prevencijos komisijai, rengia Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio darbotvarkių projektus, organizuoja medžiagos pateikimą Pažeidimų prevencijos komisijai, surašo Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio protokolus, rengia Inspekcijos viršininko įsakymų projektus ir atlieka kitas Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio sekretoriui pavestas funkcijas; 
 • dalyvauja įgyvendinant priežiūros funkcijų optimizavimo principus ir priemones, skirtas priežiūros funkcijų optimizavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti;
 •  nustatyta tvarka rengia Inspekcijos priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo rodiklių įgyvendinimo mėnesio ataskaitą, rengia ir teikia Inspekcijos interneto svetainėje skelbti trijų paskutinių mėnesių vidutinius Inspekcijos priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo rodiklius;
 • rengia regionų departamentų vadovų pasitarimų ir posėdžių darbotvarkes, protokolus ir kitus su tuo susijusius dokumentus;
 • koordinuoja ir vykdo skyriaus dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą, pildo skyriaus valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • užtikrindamas tinkamą pareigūnų pasirengimą vykdyti kontrolę, dalyvauja rengiant valstybės tarnautojų, vykdančių kontrolę, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, susijusias su įmonių, užsiimančių keleivių vežimu, keleivinių kelių transporto priemonių, negautų pajamų teikiant kelių transporto lengvatas kontrole, organizuoja žinių patikrinimą;
 • konsultuoja Inspekcijos regionų departamentus įmonių, užsiimančių keleivių vežimu, keleivinių kelių transporto priemonių, negautų pajamų teikiant kelių transporto lengvatas, vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo kontrolės klausimais, teikia metodinę ir praktinę pagalbą;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;    
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos arba mechanikos inžinerijos krypčių, socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu ir rusų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Saugaus eismo skyrius
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 278 5601 ir el. paštu konsultavimas@vkti.gov.lt.
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Skyriaus vedėjas Viktoras Lapinas 278 5622  VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrindamas tinkamą skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
 • dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas, užtikrindamas vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą;
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, užtikrindamas mokymo kelių transporte, skaitmeninių tachografų, asmenų, kurių veikla susijusi su kelių transportu, kvalifikacijos (kompetencijos) reikalavimų atitikimo įvertinimo sistemų funkcionavimą ir tobulinimą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • koordinuoja Lietuvos skaitmeninių tachografų sistemos nacionalinės sertifikavimo politikos formavimą ir jos įgyvendinimą;
 • įgyvendina nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų reikalavimus vairuotojų mokymo, vairavimo teisės įgijimo, kelių eismo saugumo, pavojingų krovinių vežimo, asmenų, kurių veikla susijusi su kelių transportu, kvalifikacijos (kompetencijos) reikalavimų atitikimo įvertinimo, skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo ir kitose su tuo susijusiose srityse;
 • organizuoja ir koordinuoja asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, motorinių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų, mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių transportu, kitų asmenų, kurių veikla susijusi su kelių transportu egzaminų užduočių rengimą, jų atnaujinimą;
 • analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus dokumentus bei jų projektus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
 • rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ir per nustatytą laiką derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
 • teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
 • atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, rengia šių susitikimų ataskaitas;
 • konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant saugaus eismo kelių transporte programas, užtikrindamas eismo saugumo priemonių įgyvendinimą; 
 • koordinuoja skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių personalizavimo ir sertifikavimo centrų audito procedūras, audito metu nustatytų neatitikimų šalinimą, valstybės raktų, naudojamų skaitmeninių tachografų sistemoje, generavimo ir sertifikavimo procedūras;
 • vykdo skaitmeninių tachografų sistemos rizikos valdytojo funkcijas, atstovauja Nacionalinei rizikos valdymo grupei Europos Sąjungos rizikos valdymo institucijoje;
 • koordinuoja skyriuje naudojamų kompiuterinių informacinių sistemų administravimą, klaidų fiksavimą, teikia siūlymus dėl klaidų šalinimo bei sistemų modernizavimo;
 • organizuoja dokumentų, suteikiančių teisę užsiimti tam tikra veikla kelių transporte ar dalyvauti su kelių eismo saugumu susijusiose srityse, blankų gamybą;
 • organizuoja pasitarimus ir posėdžius;
 • analizuoja paslaugų teikimo lygį departamentuose, teikia siūlymus dėl paslaugų teikimo procedūrų nustatymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo; dalyvauja diegiant kokybės valdymo sistemas Inspekcijoje teikiamų ir skyriaus kompetencijoje esančių paslaugų srityje;
 • organizuoja teikiamų paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę;
 • kontroliuoja ir koordinuoja regionų departamentų veiklą pagal savo kompetenciją, teikia jiems metodinę pagalbą;
 • vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, užtikrindamas šią kontrolę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi;
 • organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo procedūrų vykdymą bei pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl veiklos dokumentų registrų sąrašo bei kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo, užtikrindamas tinkamą dokumentų valdymą skyriuje;
 • dalyvauja pretendentų į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas konkursų komisijų darbe, nustatyta tvarka teikia pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų mokymo, nuobaudų skyrimo, skatinimo, vertina jų veiklą, užtikrindamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • rengia metinę ataskaitą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema „LINESIS“, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su gaunama kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • rengia informaciją visuomenei informacijos stende, interneto svetainėje, spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus;
 • palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją, siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą;    
 • užtikrina darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės pavedimus, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
 • Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos ar mechanikos inžinerijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens C 1 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti visų kategorijų (išskyrus T)  motorines transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
 • gebėti, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, vadovauti, organizuoti ir vesti oficialius renginius;
 • atitikti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, kad nustatyta tvarka galėtų gauti leidimą dirbti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
Patarėja Zita Širvinskaitė 278 5636 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 •   rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus, užtikrindamas skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo sistemos funkcionavimą ir tobulinimą, teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
 • dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus, pristato jas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, pagal kompetenciją palaiko ryšius su užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja jose Inspekcijai pagal skyriaus kompetenciją, užtikrindamas tinkamą valstybės atstovavimą Europos Sąjungos institucijose ir Europos Sąjungos  teisės aktų įgyvendinimą;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • dalyvauja diegiant kokybės valdymo sistemas Inspekcijoje teikiamų ir skyriaus kompetencijoje esančių paslaugų srityje;
 • teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos planų ir programų sudarymo;
 • stebi ir analizuoja skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimą bei su tuo susijusias procedūras, teikia siūlymus dėl šių procedūrų tobulinimo, užtikrindamas esamos ar galimos rizikos šioje srityje mažinimą;
 • organizuoja ir koordinuoja skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių personalizavimo ir sertifikavimo centrų audito procedūras, audito metu nustatytų neatitikimų reikalavimams šalinimą, valstybės raktų, naudojamų skaitmeninių tachografų sistemoje, generavimo ir sertifikavimo procedūras, skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių sertifikavimu ir jų tipo patvirtinimu susijusias procedūras, skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių judėjimą Inspekcijoje, inicijuoja Skaitmeninių tachografų sistemos Lietuvos nacionalinės sertifikavimo politikos pakeitimus, organizuoja ataskaitų apie skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimą bei su tuo susijusių operacijų rengimą ir pateikimą Europos Sąjungos ir Lietuvos kompetentingoms institucijoms, užtikrindamas tinkamą skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo sistemos funkcionavimą;
 • organizuoja nepersonalizuotų (tuščių) skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių dizaino sukūrimą;
 • pagal kompetenciją administruoja kompiuterinę informacinę skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo ir apskaitos sistemą, stebi jos veikimą, fiksuoja klaidas, teikia siūlymus dėl jų šalinimo bei pačios sistemos modernizavimo, užtikrindamas tinkamas kitų Inspekcijos struktūrinių padalinių veiklos sąlygas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja teikiamų paslaugų perkėlime į elektroninę erdvę;
 • nustatyta tvarka kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie skaitmeninių tachografų kortelių išdavimą, rengia pažymas ir ataskaitas;
 • pagal kompetenciją analizuoja paslaugų teikimo lygį departamentuose, teikia siūlymus dėl paslaugų teikimo procedūrų nustatymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su gaunama kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei informacijos stende, interneto svetainėje, spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus;
 • pagal kompetenciją užtikrina dalykinius santykius su skaitmeninių tachografų sistemos dalyviais, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją, siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą;    
 • prireikus  pavaduoja  kitus  skyriaus valstybės tarnautojus;
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos ar mechanikos inžinerijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemones;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti su kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip „MS Windows XP“ versijos operacinė sistema, ne žemesnės kaip „MS Office 97“ versijos biuro programinė įranga, naudotis interneto ir elektroninio pašto galimybėmis.
Vyriausiasis specialistas Antanas Ščiuplys 278 5621 

 VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas mokymo kelių transporte   sistemos funkcionavimą ir tobulinimą, teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia   teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių   teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės   aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • dalyvauja formuojant Inspekcijos   strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos   planus ir programas;
 • užtikrindamas eismo saugumo priemonių   įgyvendinimą, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant saugaus eismo kelių   transporto priemonėmis programas;
 • užtikrindamas tinkamą valstybės atstovavimą   Europos Sąjungos institucijose, dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos   Respublikos pozicijas Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos   komitetuose ir darbo grupėse;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl   projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų   įgyvendinimo darbuose;
 • dalyvauja diegiant kokybės valdymo sistemas   Inspekcijoje teikiamų ir skyriaus kompetencijai priklausančių paslaugų   srityje;
 • užtikrindamas vientisą veiklos planų ir programų   planavimo sistemos įgyvendinimą, tvarko pagal skyriaus kompetenciją   vykdomų programų uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijų suvestinius   duomenis, teikia pasiūlymų dėl šių uždavinių įgyvendinimo planavimo;
 • dalyvauja atliekant ūkio subjektų, siekiančių   įgyti teisę vykdyti motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį ir   papildomą mokymą, ekspertizes; nagrinėja ekspertizių medžiagą ir atlieka   kitas su teisės vykdyti motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį   ir motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo   atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, papildomą mokymą įgijimu   susijusias procedūras, teikia siūlymų dėl šių procedūrų tobulinimo,   užtikrindamas esamos ar galimos rizikos šioje srityje mažinimą;
 • organizuoja apklausas motorinių transporto   priemonių vairuotojų pirminio ir papildomo mokymo klausimais, apklausos   rezultatų sisteminimą, informacijos apie apklausos rezultatus rengimą skelbti   interneto svetainėje;
 • stebi ir analizuoja vairuotojų mokytojų ir   vairavimo instruktorių specialių kursų baigimo liudijimų išdavimą ir su   tuo susijusias procedūras, teikia siūlymų dėl šių procedūrų tobulinimo,   užtikrindamas esamos ar galimos rizikos šioje srityje mažinimą;
 • siekdamas vienodo teisės aktų reikalavimų   taikymo vykdant Inspekcijai pavestas funkcijas, pagal kompetenciją teikia   metodinę pagalbą ir išaiškinimus Inspekcijos struktūriniams padaliniams;
 • konsultuoja ūkio subjektus;
 • organizuoja dokumentų, suteikiančių teisę   užsiimti tam tikra kelių transporto veikla ar dalyvauti su kelių eismo   saugumu susijusiose srityse, blankų gamybą bei Inspekcijos išduodamų   dokumentų blankų apskaitą ir paskirstymą Inspekcijos struktūriniams   padaliniams; 
 • pagal kompetenciją analizuoja paslaugų teikimo lygį departamentuose, teikia siūlymų dėl paslaugų teikimo procedūrų nustatymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
 • užtikrindamas tinkamas kitų Inspekcijos   struktūrinių padalinių veiklos sąlygas, pagal kompetenciją administruoja   kompiuterinę informacinę sistemą, skirtą tvarkyti duomenis apie ūkio subjektų,   užsiimančių mokymo kelių transporte veikla, vairuotojų mokytojų ir   vairavimo instruktorių apskaitą, stebi jos veikimą, fiksuoja klaidas,   teikia siūlymų dėl jų šalinimo, sistemos modernizavimo;
 • pagal kompetenciją dalyvauja perkeliant   teikiamas paslaugas į elektroninę erdvę;
 • nustatyta tvarka kaupia, sistemina ir   analizuoja informaciją apie ūkio subjektus, užsiimančius mokymo kelių   transporte veikla, rengia pažymas ir ataskaitas;
 • kaupia ir analizuoja informaciją apie mokymo   kelių transporte sistemos funkcionavimo ir tobulinimo patirtį, teikia   pasiūlymų dėl geriausios praktikos perkėlimo į teisės aktus ir kitus   dokumentus;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal   skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės   institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims,   Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos   struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama   informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus,   skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams   spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą   reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms   žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų   įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo   tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės   tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų   įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos   vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su:
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
 • Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos ar mechanikos inžinerijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos, verslo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti visų kategorijų (išskyrus T) motorines transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sugebėti vadovauti.
Vyriausiasis specialistas Justinas Šeškus 278 5625  VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų, užtikrindamas mokymo kelių transporte sistemos funkcionavimą ir tobulinimą, teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
 • dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;
 • užtikrindamas eismo saugumo priemonių įgyvendinimą, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant saugaus eismo kelių transporto priemonėmis programas;
 • pagal nustatytus reikalavimus rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ir per nustatytą laiką derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
 • teikia pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
 • užtikrindamas tinkamą atstovavimą valstybei Europos Sąjungos institucijose, dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijų darbo organų ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, rengia šių susitikimų ataskaitas;
 • konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • teikia pasiūlymų dėl kokybės valdymo sistemų įgyvendinimo Inspekcijoje teikiamų ir skyriaus kompetencijai priskirtų paslaugų srityje;
 • užtikrindamas vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą, tvarko pagal skyriaus kompetenciją vykdomų programų uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijų suvestinius duomenis, teikia pasiūlymų dėl šių uždavinių įgyvendinimo planavimo;
 • stebi ir analizuoja su teisės vykdyti motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymą ir papildomą vairuotojų mokymą suteikimu susijusias procedūras, teikia siūlymų dėl šių procedūrų tobulinimo, siekdamas administracinės naštos šioje srityje mažinimo;
 • dalyvauja vertinant įstaigų, siekiančių mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, atitiktį nustatytiems reikalavimams; nagrinėja vertinimo medžiagą ir atlieka kitas su teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimu susijusias procedūras, teikia siūlymų dėl šių procedūrų tobulinimo, siekdamas administracinės naštos šioje srityje mažinimo;
 • stebi ir analizuoja teisės dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir vairavimo instruktoriumi suteikimo procedūrų vykdymą, teikia siūlymų dėl šių procedūrų tobulinimo, siekdamas administracinės naštos šioje srityje mažinimo;
 • stebi ir analizuoja vairuotojų liudijimų išdavimą ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams ir su tuo susijusias procedūras, teikia siūlymų dėl šių procedūrų tobulinimo, siekdamas administracinės naštos šioje srityje mažinimo, nustatyta tvarka kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie vairuotojų liudijimų išdavimą ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, rengia ataskaitas Europos Komisijai;
 • pagal kompetenciją rengia ir apibendrina skyriaus mėnesines, ketvirtines ir metines veiklos ataskaitas;
 • prižiūri esamas ir rengia naujas egzaminų užduotis pagal atskirų egzaminų metodikas, atsižvelgdamas į naujai priimtų teisės aktų reikalavimus;
 • siekdamas vienodo teisės aktų reikalavimų taikymo vykdant Inspekcijai pavestas funkcijas, pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir išaiškinimus Inspekcijos struktūriniams padaliniams;
 • konsultuoja ūkio subjektus;
 • pagal kompetenciją analizuoja paslaugų teikimo lygį departamentuose, teikia siūlymų dėl paslaugų teikimo procedūrų nustatymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo;
 • užtikrindamas tinkamas kitų Inspekcijos struktūrinių padalinių veiklos sąlygas, pagal kompetenciją administruoja kompiuterinę informacinę sistemą, skirtą duomenims apie ūkio subjektus, užsiimančius mokymo kelių transporte veikla, vairuotojų mokytojus ir vairavimo instruktorius tvarkyti, taip pat ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams išduotų vairuotojų liudijimų apskaitai tvarkyti, stebi jos veikimą, fiksuoja klaidas, teikia siūlymų dėl jų šalinimo, sistemos modernizavimo, seka klaidų šalinimo ir sistemos modernizavimo eigą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja perkeliant teikiamas paslaugas į elektroninę erdvę;
 • pagal skyriaus kompetenciją prižiūri, konsultuoja paslaugų gavėjus, derina pakeitimų specifikacijas, dalyvauja testuojant ir pan. elektronines paslaugas, teikiamas valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) priemonėmis, Vidaus rinkos informacinėje sistemoje ir kitomis priemonėmis;
 • nustatyta tvarka kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie ūkio subjektus, užsiimančius mokymo kelių transporte veikla, rengia pažymas ir ataskaitas;
 • kaupia ir analizuoja informaciją apie mokymo kelių transporte sistemos funkcionavimo ir tobulinimo patirtį, teikia pasiūlymų dėl geriausios praktikos perkėlimo į teisės aktus ir kitus dokumentus;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų taikymo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautoju;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
 • Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos ar mechanikos inžinerijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos, verslo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

Technikos skyrius
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 278 5601 ir el. paštu konsultavimas@vkti.gov.lt.
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Skyriaus vedėjas Justas Rašomavičius 278 5635 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas tinkamą skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą;
 • užtikrindamas vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą, dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;
 • pagal kompetenciją analizuoja paslaugų teikimo lygį regionų departamentuose, teikia pasiūlymų dėl paslaugų teikimo procedūrų nustatymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo;
 • pagal kompetenciją organizuoja teikiamų paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę;
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktus ir kitus dokumentus bei jų projektus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją, teikia pastabas ir pasiūlymus;
 • užtikrindamas tinkamą Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą, analizuoja ir apibendrina Europos Sąjungos technines direktyvas, Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisykles bei kitus tarptautinius techninio pobūdžio dokumentus;
 • rengia Lietuvos Respublikos poziciją atitinkamais klausimais pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką ją derina su suinteresuotomis institucijomis;
 • teikia pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijos atitinkamais klausimais, jos derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
 • pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, rengia ataskaitas iš šių susitikimų;
 • konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
 • užtikrindamas šalyje parduodamų kelių transporto priemonių atitiktį techniniams reikalavimams bei patvirtintam ar registruotam tipui, organizuoja transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimą, sprendžia kitus šios srities klausimus;
 • užtikrindamas eismo saugumo priemonių įgyvendinimą, sprendžia transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros ir techninės ekspertizės atlikimo technologijų, metodų taikymo, bei vienodo teisės aktų reikalavimų interpretavimo klausimus;
 • organizuoja privalomosios techninės apžiūros poreikio vertinimą, konkursų naujoms  privalomosios techninės apžiūros įmonėms ar stotims įkurti medžiagos rengimą;
 • dalyvauja diegiant kokybės valdymo sistemas Inspekcijoje teikiamų ir skyriaus kompetencijai priskirtų paslaugų srityje;
 • kaupia ir sistemina kitų šalių informaciją transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimo, privalomosios techninės apžiūros bei techninės ekspertizės klausimais;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, užtikrindamas šią kontrolę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi;
 • organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą, naudojimo procedūras, pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų dėl veiklos dokumentų registrų sąrašo bei kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo;
 • dalyvauja pretendentų į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas konkursų komisijų darbe, teikia vadovybei pasiūlymų dėl valstybės tarnautojų mokymo, skatinimo, nuobaudų skyrimo ir veiklos vertinimo įstatymų nustatyta tvarka;
 • pagal savo kompetenciją kontroliuoja ir koordinuoja regionų departamentų padalinių veiklą;
 • rengia metinę ataskaitą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema LINESIS, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų padalinių kompetencijos klausimais gaunama informacija, užtikrina tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, bendradarbiauja su transporto priemonių gamintojais ir jų atstovais Lietuvoje, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;    
 • užtikrina darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės pavedimus.


VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su:
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 •  bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, daugiakultūrės aplinkos bendradarbiavimo ypatumais;
 • Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir vienerių metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemones;
 • mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 •  išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sugebėti vadovauti.
Patarėjas Olegas Pauliukovas 278 5626 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą valstybės atstovavimą Europos Sąjungos institucijose, dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse;
 • užtikrindamas tinkamą Europos Sąjungos  teisės aktų įgyvendinimą, analizuoja Europos Sąjungos technines direktyvas, Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisykles ir kitus dokumentus bei jų projektus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
 • užtikrindamas Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų įgyvendinimą, redaguoja išverstas Europos Sąjungos direktyvas bei Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisykles;
 • rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
 • teikia pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
 • atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, rengia ataskaitas iš šių susitikimų;
 • konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
 • pagal kompetenciją organizuoja teikiamų paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę;
 • konsultuoja regionų departamentų valstybės tarnautojus, privalomųjų techninių apžiūrų ir ekspertizių įmones, teikia metodinę pagalbą ir informaciją techninių apžiūrų ir ekspertizių klausimais;
 • užtikrindamas eismo saugumo priemonių įgyvendinimą, sprendžia transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros bei techninių ekspertizių atlikimo technologijų ir metodų taikymo, vienodo teisės aktų reikalavimų interpretavimo klausimus;
 • kaupia, sistemina ir tvarko informaciją apie atliktas privalomąsias technines apžiūras, technines ekspertizes, smulkiaserijiniu būdu Lietuvoje pagamintas ar perdirbtas transporto priemones;
 • vertina privalomosios techninės apžiūros poreikį, rengia konkursų medžiagą naujoms  privalomosios techninės apžiūros įmonėms ar stotims įkurti;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymus dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, teikia reikiamą informaciją Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema „LINESIS“, informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, konsultuoja ūkio subjektus;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, bendradarbiauja su transporto priemonių gamintojais ir jų atstovais Lietuvoje, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;    
 • jei skyriaus vedėjo nėra, jį pavaduoja, prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su:
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
 •  Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyriausiasis specialistas Virginijus Čiškauskas 278 5608 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų projektų, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą valstybės atstovavimą Europos Sąjungos institucijose, dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse;
 • užtikrindamas Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų įgyvendinimą, organizuoja Europos Sąjungos direktyvų ir Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklių vertimą į lietuvių kalbą ir vertimo autentiškumo tvirtinimą; redaguoja išverstas Europos Sąjungos direktyvas bei Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisykles;
 • priima, vertina dokumentus, įrašo duomenis į kompiuterinę duomenų bazę ir išduoda kelių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimo sertifikatus bei tvarko jų apskaitą;
 • perduoda transporto priemonių atitikties įvertinimo duomenis kitoms institucijoms nustatyta tvarka;
 • analizuoja kelių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių atitikties įvertinimo procedūrą, teikia pasiūlymų dėl jos tobulinimo;
 • vykdo techninių reikalavimų, kuriems patvirtinti tipai, pakeitimų kontrolę;
 • atlieka rinkoje esančių ir siūlomų parduoti transporto priemonių, kurių tipai patvirtinti ar registruoti, priežiūrą;
 • atlieka transporto priemonių ir sudėtinių dalių gamintojų priežiūrą;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams teikia duomenis ir informaciją, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
 • prireikus, pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip dvejų metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyriausioji specialistė Julija Blusevičienė 278 5606 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų projektų, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą valstybės atstovavimą Europos Sąjungos institucijose, dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse;
 • užtikrindamas Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų įgyvendinimą, organizuoja Europos Sąjungos direktyvų ir Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklių vertimą į lietuvių kalbą ir vertimo autentiškumo tvirtinimą; redaguoja išverstas Europos Sąjungos direktyvas bei Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisykles;
 • priima, vertina dokumentus, įrašo duomenis į kompiuterinę duomenų bazę ir išduoda kelių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimo sertifikatus bei tvarko jų apskaitą;
 • perduoda transporto priemonių atitikties įvertinimo duomenis kitoms institucijoms nustatyta tvarka;
 • analizuoja kelių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių atitikties įvertinimo procedūrą, teikia pasiūlymų dėl jos tobulinimo;
 • vykdo techninių reikalavimų, kuriems patvirtinti tipai, pakeitimų kontrolę;
 • atlieka rinkoje esančių ir siūlomų parduoti transporto priemonių, kurių tipai patvirtinti ar registruoti, priežiūrą;
 • atlieka transporto priemonių ir sudėtinių dalių gamintojų priežiūrą;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams teikia duomenis ir informaciją, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
 • prireikus, pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip dvejų metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyresnioji specialistė Loreta Kravkova 278 5607 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų projektų, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą valstybės atstovavimą Europos Sąjungos institucijose, dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse;
 • priima, vertina dokumentus, įrašo duomenis į kompiuterinę duomenų bazę ir išduoda kelių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimo sertifikatus, tvarko jų apskaitą;
 • nustatyta tvarka perduoda transporto priemonių atitikties įvertinimo duomenis kitoms institucijoms;
 • analizuoja kelių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių atitikties įvertinimo procedūrą, teikia pasiūlymų dėl jos tobulinimo;
 • vykdo techninių reikalavimų, kuriems patvirtinti tipai, pakeitimų kontrolę;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams teikia duomenis ir informaciją, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, bendradarbiauja su transporto priemonių gamintojais ir jų atstovais Lietuvoje, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;    
 • prireikus, pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos, elektronikos inžinerijos arba pramonės inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyresnysis specialistas Justas Petrauskas 278 5629 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas tinkamą Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą, analizuoja ir apibendrina Europos Sąjungos technines direktyvas, Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisykles, kitus tarptautinius techninio pobūdžio dokumentus, perkelia šių teisės aktų nuostatas į nacionalinę teisę;
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas Inspekcijai pavestų funkcijų vykdymą, konsultuoja regionų padalinių valstybės tarnautojus, privalomosios techninės apžiūros ir ekspertizių įmones, teikia metodinę pagalbą ir informaciją techninės apžiūros ir ekspertizių klausimais;
 • užtikrindamas tinkamą Europos Sąjungos  teisės aktų įgyvendinimą, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių  (ATP) bei Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR)  naujausius pasikeitimus;
 • užtikrindamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų įgyvendinimą, įformina ir išduoda leidimus bandymo stotims, tikrinimo įmonėms bei vertinimo įmonėms, tikrinančioms transporto priemonių atitiktį Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių  (ATP) bei Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR)  reikalavimams;
 • analizuoja darbo rezultatus, rengia ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų;
 • užtikrindamas   Inspekcijai pavestų funkcijų vykdymą, kaupia, sistemina ir tvarko   informaciją apie atliktas privalomąsias technines apžiūras, technines   ekspertizes, smulkiaserijiniu būdu Lietuvoje pagamintas ar perdirbtas   transporto priemones;
 • vertina   privalomosios techninės apžiūros poreikį, rengia konkursų naujoms privalomosios   techninės apžiūros įmonėms ar stotims įkurti medžiagą;
 • užtikrindamas   Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų   įgyvendinimą, priima, vertina dokumentus, suteikia įmonėms teisę atlikti   tachografų techninę priežiūrą ir remontą;
 • teikia   informaciją apie įmones, atliekančias tachografų techninę priežiūrą,   remontą ir jose dirbančius mechanikus, turinčius dirbtuvės korteles;
 • įformina   ir išduoda įmonėms leidimus, suteikiančius teisę atlikti transporto   priemonių privalomąją techninę apžiūrą ir technines ekspertizes;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo   grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje;   dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • įformina   ir išduoda techninės apžiūros kontrolierių ir transporto priemonių   ekspertų pažymėjimus, tvarko jų apskaitą;
 • įrašo   transporto priemonių atitikties įvertinimo duomenis į kompiuterinę   duomenų bazę;
 • analizuoja   transporto priemonių smulkiaserijinės gamybos ir perdirbimo įmonių   standartus, užtikrindamas šalyje gaminamų transporto priemonių atitiktį   techniniams reikalavimams;
 • užtikrindamas   tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis   ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams,   fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina   Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir   įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais,   konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Inspekcijos   struktūriniams padaliniams ATP   transporto priemonių ir ADR transporto priemonių sertifikatų   išdavimo, kitais skyriaus kompetencijos klausimais;
 • konsultuoja   ūkio subjektus;
 • koordinuoja   ir vykdo dokumentų valdymo procedūras skyriuje;
 • nustatyta   tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų   priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas   informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus   kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui,   interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
 • prireikus, pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės, Technikos skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyresnysis specialistas Donatas Bagdanavičius 278 5627 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų projektų, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą valstybės atstovavimą Europos Sąjungos institucijose, dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse;
 • priima, vertina dokumentus, įrašo duomenis į kompiuterinę duomenų bazę ir išduoda kelių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimo sertifikatus, tvarko jų apskaitą;
 • nustatyta tvarka perduoda transporto priemonių atitikties įvertinimo duomenis kitoms institucijoms;
 • analizuoja kelių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių atitikties įvertinimo procedūrą, teikia pasiūlymų dėl jos tobulinimo;
 • vykdo techninių reikalavimų, kuriems patvirtinti tipai, pakeitimų kontrolę;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams teikia duomenis ir informaciją, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, bendradarbiauja su transporto priemonių gamintojais ir jų atstovais Lietuvoje, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;    
 • prireikus, pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos, elektronikos inžinerijos arba pramonės inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Informacinių technologijų skyrius
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 278 5601 ir el. paštu konsultavimas@vkti.gov.lt.
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Skyriaus vedėja Rita Skaisgirytė 278 5650  VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrindamas tinkamą skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
 • dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas, užtikrindamas vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą;
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus, užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
 • dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse, užtikrindamas tinkamą valstybės atstovavimą Europos Sąjungos institucijose;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose, darbo grupėse;
 • organizuoja kompiuterizuotų darbo vietų, informacinių sistemų (toliau – IS), kompiuterių tinklų, kitos kompiuterinės ir programinės įrangos kūrimą, įsigijimą, diegimą, elektroninio parašo ir elektroninio dokumento diegimą, elektroninių raktų kūrimą, užtikrindamas Inspekcijos veiklos vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą ir teisės aktų, reglamentuojančių IS kūrimą ir elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą;
 • organizuoja informacinių technologijų srities projektų įgyvendinimą, užtikrindamas tinkamą investicijų panaudojimą ir Inspekcijos veiklos tobulinimą;
 • kontroliuoja ir koordinuoja informacinių technologijų ir telekomunikacijų saugų naudojimą Inspekcijoje, formuoja ir įgyvendina jų saugos politiką, Inspekcijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl saugos politikos įgyvendinimo, užtikrindamas vieningą informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą Inspekcijoje bei teisės aktų, reglamentuojančių IS kūrimą ir elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą;
 • įformina  elektroninių duomenų teikimą ar jų gavimą su valstybės įstaigomis, institucijomis, kitais juridiniais asmenimis procedūras, užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių IS kūrimą ir elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą;
 • moko, konsultuoja  Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) informacinių technologijų ir telekomunikacijų klausimais, siekdamas tinkamo jų pasirengimo naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis, IS, kompiuterių tinklu, internetu ir elektroniniu paštu, kita kompiuterine ir programine įranga;
 • vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, užtikrindamas šią kontrolę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi;
 • organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo procedūrų vykdymą bei pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl veiklos dokumentų registrų sąrašo bei kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo, užtikrindamas tinkamą dokumentų valdymą skyriuje;
 • dalyvauja pretendentų į skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigas konkursų komisijų darbe, nustatyta tvarka teikia pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo, nuobaudų skyrimo, skatinimo, vertina jų veiklą, užtikrindamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • rengia metinę ataskaitą, pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina juos su gaunama kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacija padalinių kompetencijos klausimais, pagal duomenų teikimo sutartis atlieka duomenų teikimą ar gavimą su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais asmenimis, užtikrindamas Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei informacijos stende, interneto svetainėje, spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus;
 • palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją, siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą;    
 • užtikrina darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės pavedimus, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų srities informatikos krypties arba technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti organizuoti IS funkcionavimo valdymą ir informacinių technologijų srities projektų įgyvendinimą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sugebėti vadovauti.
Patarėjas Gintaras Serbenta 278 5654 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą, dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų, kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą valstybės atstovavimą Europos Sąjungos institucijose, prireikus dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo ir projektų įgyvendinimo  darbuose;
 • vykdo su Inspekcijoje naudojamų informacinių išteklių tinkamu veikimu susijusią veiklą ir skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl informacinių išteklių saugaus veikimo gerinimo, įgyvendindamas teisės aktų, reglamentuojančių IS kūrimą ir IT saugą, reikalavimus ir užtikrindamas Inspekcijos funkcijų vykdymą;
 • vykdo su kibernetiniu saugumu susijusią veiklą, įgyvendindamas teisės aktų, reglamentuojančių kibernetinio saugumo užtikrinimą, nuostatas;    
 • vykdo IS saugos įgaliotinio veiklą, užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių IS saugą, nuostatų įgyvendinimą;
 • atlieka informacinių išteklių veikimo saugos atitikties vertinimą ir rengia šio vertinimo ataskaitas, organizuoja informacinių išteklių saugos rizikos vertinimą ir atlieka su tuo susijusius darbus, užtikrindamas saugų IS veikimą;
 • užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių informacijos gavimą iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nuostatų įgyvendinimą, prireikus teikia IS tvarkomos informacijos rinkmenų aprašymus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai;
 • moko valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, elektroninės informacijos saugos klausimais, informuoja juos apie saugos problemas, užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių IT saugą, nuostatų įgyvendinimą;
 • užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių IT saugą, nuostatų įgyvendinimą, registruoja saugos incidentus ir tvarko jų apskaitą, organizuoja saugos incidentus sukėlusių priežasčių likvidavimą, analizuoja šių priežasčių atsiradimą ir teikia pasiūlymų dėl jų atsiradimo prevencijos;
 • koordinuoja Inspekcijos regionų departamentų specialistų, atsakingų už informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą, veiklą IT saugos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacinių išteklių naudojimą Inspekcijos regionų departamentuose;
 • pagal kompetenciją reikalauja, kad darbuotojai laikytųsi IT saugos reikalavimų, pastebėjęs tyčinių šių reikalavimų pažeidimų, apie tai informuoja skyriaus vedėją;
 • užtikrindamas Inspekcijos veiklos vykdymą, viešojo administravimo gerinimą ir teisės aktų, reglamentuojančių IS kūrimą ir IT saugą, nuostatų įgyvendinimą, inicijuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, rengia pirkimo dokumentų projektus, dalyvauja įsigyjant informacinius išteklius ir naujus technologinius sprendimus;
 • prireikus organizuoja ir koordinuoja informacinių išteklių veikimą, užtikrindamas nepertraukiamą IS veikimą ir Inspekcijos funkcijų vykdymą;
 • dalyvauja atliekant procedūrų, susijusių su skaitmeninio tachografo kortelių išdavimu, auditą, teikia pasiūlymų dėl Lietuvos nacionalinės sertifikavimo politikos dokumento tikslinimo, užtikrindamas tinkamą Inspekcijos funkcijų vykdymą;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą ir viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;    
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • užtikrindamas nepertraukiamą informacinių išteklių veikimą, prireikus tvarko programinės įrangos licencijų ir sertifikatų apskaitą, kontroliuoja šių apskaitomų objektų galiojimo terminus ir apie tai informuoja skyriaus vedėją;
 • priima sprendimus pagal savo kompetenciją;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų taikymo;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos  Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos  Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skaitmeninio tachografo kortelių išdavimo sistemos sukūrimą ir kitas šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką,  ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos arba informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;  
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų patirtį informacinių technologijų ir telekomunikacijų srityje, būti dalyvavusiam vykdant ne mažiau kaip vieną Europos Sąjungos mastu vykusį (vykstantį) informacinių technologijų srities projektą;
 • mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C2 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip „MS Windows 7“ versijos operacinė sistema, ne žemesnės kaip „MS Office 13“ versijos biuro programinė įranga, naudotis interneto ir elektroninio pašto galimybėmis; gebėti rengti teisės aktų projektus; žinoti kompiuterių tinklų ir tarnybinių stočių klasterių kūrimo ir veikimo principus, informacinių sistemų kūrimo, veikimo ir priežiūros reikalavimus;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyriausioji specialistė Lina Rutkovskaitė 278 5651 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų, kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą, dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • užtikrindamas Inspekcijai tinkamų IS sukūrimą ir jų nepertraukiamą ir saugų veikimą, dalyvauja projektuojant IS, jas kuriant ir diegiant, kuria ir diegia kompiuterines programas, parengia kompiuterizuotas darbo vietas ir jungia jas į IS;
 • užtikrindamas Inspekcijos funkcijų vykdymą, nepertraukiamą ir saugų IS veikimą, teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų laikymąsi, administruoja lokalią IS, IS „Keltra“, modulio „Kontrolė“ ir kitų IS veikimą, kontroliuoja Inspekcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) suteiktų teisių IS laikymąsi;
 • tvarko IS ir kitų kompiuterinių programų versijas, jų kūrimo ir eksploatavimo dokumentus;
 • užtikrindamas nepertraukiamą IS veikimą ir teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, vykdo IS, duomenų mainų, kompiuterinių programų, kompiuterizuotų darbo vietų, kitos kompiuterinės ir programinės įrangos veikimo priežiūrą, kontroliuoja, kaip Inspekcijos padaliniuose laikomasi jų naudojimo ir elektroninės informacijos saugos reikalavimų;
 • užtikrindamas Inspekcijos veiklos vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą ir teisės aktų, reglamentuojančių IS kūrimą ir elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, dalyvauja kuriant, įsigyjant, diegiant kompiuterizuotas darbo vietas, kitą kompiuterinę ir programinę įrangą, diegiant elektroninį parašą ir elektroninį dokumentą, kuriant elektroninius raktus;
 • siekdamas užtikrinti IS nepertraukiamą ir saugų veikimą, vienodą ir saugų informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą Inspekcijoje, koordinuoja Inspekcijos regionų departamentų specialistų, atsakingų už informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą, veiklą;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija, pagal duomenų teikimo sutartis teikia ir gauna duomenis iš valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų;
 • moko, konsultuoja darbuotojus informacinių technologijų ir telekomunikacijų klausimais, siekdamas tinkamo jų pasirengimo naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis, IS, kompiuterių tinklu, kita kompiuterine ir programine įranga;
 • koordinuoja ir vykdo dokumentų valdymo procedūras skyriuje;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus. 

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip „MS Windows XP“ versijos operacinė sistema, ne žemesnės kaip „MS Office 97“ versijos biuro programinė įranga, „Navision“, „Lotus Domino“ programine įranga, naudotis interneto ir elektroninio pašto galimybėmis; būti susipažinusiam su tarnybinių stočių klasterių, realizuotų operacinių sistemų „MS Windows 2003 server“, „Linux Red Hat“, „Tomcat“, duomenų bazės „Oracle 10g“, duomenų masyvų ir duomenų saugyklų pagrindu, veikimu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

Vyriausiasis specialistas Vytautas Zakšauskas 278 5653  VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės   aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia   pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos   ir Lietuvos teisės aktų, kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir   pasiūlymų;
 • užtikrindamas vientisą veiklos planų ir   programų planavimo sistemos įgyvendinimą, dalyvauja formuojant Inspekcijos   strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos   planus ir programas;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose,   darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje;   dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • užtikrindamas nepertraukiamą ir saugų IS veikimą, prižiūri IS veikti naudojamų tarnybinių stočių, duomenų mainams skirtų tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, duomenų archyvų darymo įrangos veikimą; diegia IS veikimą užtikrinančią įrangą ir koordinuoja jos veikimą; prireikus tvarko IS veikimą užtikrinančioje įrangoje įdiegtų licencijų apskaitą ir kartu su įranga gautų dokumentų apskaitą;
 • tvarko tarnybinių stočių sisteminę aplinką „Active directory“, užtikrindamas  IS nepertraukiamą ir saugų veikimą, teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą;
 • užtikrindamas nepertraukiamą ir saugų IS veikimą, vienodą ir saugų informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą Inspekcijoje, prižiūri centrinėje būstinėje Vilniuje esančias tarnybinių stočių, duomenų saugyklos patalpas, kontroliuoja tarnybinių stočių patalpų priežiūrą Inspekcijos struktūriniuose padaliniuose;
 • užtikrindamas IS  nepertraukiamą ir saugų veikimą bei teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, prireikus prižiūri ir koordinuoja Inspekcijos  kompiuterių tinklo, kompiuterizuotų darbo vietų, interneto bei elektroninio pašto veikimą, jį administruoja, diegia ir tvarko kompiuterizuotas darbo vietas, tvarko kompiuterinės ir programinės įrangos, kartu su įranga gautų dokumentų, kompiuterizuotose darbo vietose įdiegtų licencijų, elektroninio pašto dėžučių apskaitą;
 • užtikrindamas nepertraukiamą IS veikimą bei teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, kontroliuoja, kaip Inspekcijos struktūriniuose padaliniuose laikomasi IS veikimą užtikrinančios įrangos, kompiuterizuotų darbo vietų, interneto ir elektroninio pašto, kitos  kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo ir elektroninės informacijos saugos reikalavimų;
 • siekdamas užtikrinti IS nepertraukiamą ir saugų veikimą, vienodą ir saugų informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą Inspekcijoje, koordinuoja Inspekcijos regionų departamentų specialistų, atsakingų už informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą, veiklą;
 • užtikrindamas Inspekcijos veiklos vykdymą   ir  IS  nepertraukiamą ir saugų veikimą, daro   tarnybinėse stotyse esančių duomenų kopijas ir archyvus, tvarko jų apskaitą;
 • dalyvauja kuriamų IS bandymuose, ruošia   bandymams reikalingą aplinką, užtikrindamas IS sukūrimą;
 • užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių   IS kūrimą ir elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą ir   viešojo administravimo funkcijų vykdymą, prireikus analizuoja   Inspekcijoje naudojamų informacinių technologijų ir telekomunikacijų   veikimą saugos aspektu, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl saugos gerinimo;  
 • užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių   informacijos gavimą iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,   teikia IS tvarkomos informacijos rinkmenų aprašymus Vyriausybės įgaliotai   institucijai;
 • užtikrindamas Inspekcijos veiklos vykdymą,   viešojo administravimo gerinimą ir teisės aktų, reglamentuojančių IS   kūrimą ir elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, inicijuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimus,   rengia teikimus dėl pirkimų, dalyvauja   įsigyjant IS veikimą užtikrinančią, kitą   kompiuterinę ir programinę įrangą, dalyvauja diegiant elektroninį parašą   ir elektroninį dokumentą, kuriant elektroninius raktus;
 • užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių   elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, tvarko   kompiuterių tinklo naudotojų ir jiems suteiktų teisių apskaitą;
 • prireikus atlieka Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų   identifikavimo kortelių personalizavimo ir apskaitos informacinės   sistemos „Skaitis“ administravimą, užtikrindamas nepertraukiamą ir saugų šios   sistemos veikimą;
 • užtikrindamas nepertraukiamą ir saugų IS veikimą, prireikus organizuoja   remontą ir tvarko remonto apskaitą;
 • prireikus pildo skyriaus valstybės   tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo laiko   apskaitos žiniaraštį;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos   valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją Inspekcijos   struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius   padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama   informacija padalinių kompetencijos klausimais, pagal duomenų   teikimo sutartis teikia ar gauna duomenis iš valstybės institucijų ir   įstaigų, kitų juridinių asmenų;
 • moko, konsultuoja Inspekcijos valstybės   tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, informacinių   technologijų ir telekomunikacijų klausimais, siekdamas tinkamo jų   pasirengimo naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis, IS, kompiuterių   tinklu, kita kompiuterine ir programine įranga;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus,   skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams   spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės   aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją   visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms   žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo,   naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

 

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos ar elektronikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip „MS Windows XP“ versijos operacinė sistema, ne žemesnės kaip „MS Office 97“ versijos biuro programinė įranga, naudotis interneto ir elektroninio pašto galimybėmis, mokėti dirbti tarnybinių stočių operacinių sistemų „Linux Red Hat“, „MS Windows 2003–2012 Server“, „Tomcat“ programinėmis įrangomis, duomenų bazių „Oracle 10g“, „Oracle 11g“ valdymo sistemomis, būti susipažinusiam su duomenų masyvų ir duomenų saugyklų veikimu, teritorinio kompiuterių tinklo organizavimo principais;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

Vyresnysis specialistas Pavelas Gedziuševičius 278 5656  DARBUOTOJO FUNKCIJOS:
 • dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų   tobulinimo;
 • dalyvauja Inspekcijos   komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo   Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • užtikrindamas kompiuterizuotų darbo vietų   nepertraukiamą ir saugų veikimą, tesės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų laikymąsi, kuria kompiuterizuotas darbo vietas, jose diegia programinę įrangą, sąsajas su IS, elektroninio pašto   dėžutes, prižiūri kompiuterizuotų darbo vietų ir jose įdiegtos   programinės įrangos veikimą;
 • organizuoja kompiuterizuotų darbo vietų, kitos kompiuterinės įrangos   remontą ir tvarko jos apskaitą, atlieka nesudėtingus kompiuterinės įrangos remonto darbus, užtikrindamas kompiuterizuotų darbo vietų, IS nepertraukiamą ir saugų veikimą;
 • inicijuoja prekių, paslaugų ir darbų   pirkimus, rengia teikimus dėl pirkimų, dalyvauja įsigyjant IS veikimą   užtikrinančią, kitą kompiuterinę ir programinę įrangą, dalyvauja diegiant elektroninį parašą ir elektroninį dokumentą, kuriant elektroninius raktus, užtikrindamas Inspekcijos veiklos vykdymą ir viešojo administravimo gerinimą, teisės aktų, reglamentuojančių IS kūrimą ir elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą;
 • užtikrindamas nepertraukiamą ir saugų IS veikimą, teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, tvarko kompiuterinės ir programinės įrangos, įrangos garantijos ir kartu su įranga gautų dokumentų, elektroninio pašto dėžučių, kompiuterizuotose darbo vietose įdiegtų licencijų, kompiuterinių programų apskaitą;
 • koordinuoja ir kontroliuoja kompiuterizuotų darbo vietų, interneto, elektroninio pašto naudojimo ir saugumo reikalavimų laikymąsi, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl jų veikimo tobulinimo ir plėtros, užtikrindamas kompiuterizuotų darbo vietų, IS nepertraukiamą ir saugų veikimą;
 • prižiūri teisės aktų paieškos informacinės sistemos veikimą ir tvarko šios sistemos naudotojų apskaitą, užtikrindamas naujausią teisinės informacijos pateikimą Inspekcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai);
 • prireikus administruoja lokalią informacinę sistemą ir (arba) Kelių transporto veiklos valstybės informacinę sistemą „Keltra“;
 • prireikus prižiūri ir koordinuoja Inspekcijos teritorinio kompiuterių tinklo, interneto ir elektroninio pašto veikimą, jį administruoja, užtikrindamas IS  nepertraukiamą ir saugų veikimą, teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą;
 • prireikus tvarko kompiuterių tinklo naudotojų ir jiems suteiktų teisių apskaitą, užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą;
 • konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus Inspekcijos interneto svetainės priežiūros ir tvarkymo klausimais, teikia pasiūlymų dėl interneto svetainės tobulinimo, užtikrindamas viešojo administravimo funkcijų vykdymą;
 • prireikus pildo skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • siekdamas užtikrinti IS nepertraukiamą ir saugų veikimą, vienodą ir saugų informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą Inspekcijoje, koordinuoja Inspekcijos regionų departamentų specialistų, atsakingų už informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą, veiklą;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;    
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus;
 • prižiūri egzaminavimo („Testa“), vairuotojų   rengimo mokyklų apskaitos ir kontrolės („Mokyklos“) bei transporto   priemonių tipo pripažinimo („Aikis“) kompiuterinių programų veikimą,   užtikrindamas jų veikimo  saugumą   ir nepertraukiamumą;
 • pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją Inspekcijos   struktūriniams padaliniams, supažindina   su iš valstybės institucijų ir juridinių asmenų gaunama informacija, pagal duomenų teikimo sutartis teikia ir   gauna duomenis iš valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų, užtikrindamas Inspekcijos funkcijų vykdymą ir viešojo administravimo gerinimą;
 • moko, konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus informacinių technologijų ir telekomunikacijų klausimais, siekdamas tinkamo jų pasirengimo naudotis kompiuterizuotomis   darbo vietomis, IS, kompiuterių tinklu, kita kompiuterine ir programine   įranga;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės  institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims,   Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų   įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo   tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo.

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų kompiuterizuotų darbo vietų veikimo priežiūros ar kitos informacinių technologijų srities darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip „MS Windows XP“ versijos operacinė sistema, mokėti dirbti ne žemesnės kaip „MS Office 97“ versijos biuro programine įranga, grafinio redagavimo programine įranga „Corel Draw 11“ ar aukštesne versija, „Adobe“ prekinio ženklo, „MS Visio“ ar  kitomis grafinio redagavimo programine įranga, naudotis interneto ir elektroninio pašto galimybėmis; žinoti teritorinio kompiuterių tinklo realizavimo principus;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 278 5601 ir el. paštu konsultavimas@vkti.gov.lt.
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Skyriaus vedėjas Petras Macejauskis 278 5670 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas tinkamą Inspekcijos bei skyriui numatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijos struktūrinių padalinių darbą;
 • užtikrindamas tinkamą poreikių planavimą, efektyvų lėšų ir išteklių panaudojimą, dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus, sudarant veiklos planus ir programas;
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • kaupia ir analizuoja Inspekcijos struktūrinių padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus viešuosius pirkimus, organizuoja ir koordinuoja metinių Inspekcijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planų rengimą;
 • organizuoja viešųjų pirkimų verčių apskaitą, nesant asmens, atsakingo už verčių apskaitą, vykdo viešųjų pirkimų verčių apskaitą; inicijuoja efektyvių verčių apskaitos, pirkimų planavimo ir kontrolės priemonių diegimą;
 • organizuoja ataskaitų apie įvykdytus viešuosius pirkimus rengimą ir teikimą nustatyta tvarka;
 • vykdo Inspekcijai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus pagal kompetenciją;
 • organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Inspekcijos struktūrinių padalinių aprūpinimą patalpomis, kitu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei ištekliais, užtikrinančiais Inspekcijos veiklą;
 • planuoja ir organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių Inspekcijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų projektavimą, statybą, rekonstrukciją, kapitalinį ir einamąjį remontą, kontroliuoja šių darbų eigą ir kokybę;
 • organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių Inspekcijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų teisinę registraciją;
 • planuoja ir organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių Inspekcijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų techninę priežiūrą, eksploataciją, saugą ir valdymą;
 • organizuoja viešuosius prekių aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Inspekcijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo materialiojo ir nematerialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo;
 • pagal skyriaus kompetenciją priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir pateiktas prekes, koordinuoja Inspekcijos struktūrinių padalinių veiklą šioje srityje;
 • organizuoja priemones, užtikrinančias ekonomišką ir racionalų materialiojo ir nematerialiojo turto paskirstymą bei naudojimą, analizuoja energetinių išteklių sąnaudas Inspekcijoje, teikia pasiūlymų dėl racionalaus išteklių naudojimo;
 • užtikrina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų vykdymą, instruktavimą ar atestavimą bei tinkamų darbo sąlygų sudarymą ir jų gerinimą Inspekcijoje;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir įgyvendina ekstremalių situacijų prevencijos priemones;
 • organizuoja tarnybinio transporto apskaitą, užtikrina tinkamą jo naudojimą, techninę eksploataciją, paskirstymą, priežiūrą ir remontą;
 • organizuoja kelionės lapų išdavimą ir apskaitą, automobilių degalų limitų ir normų nustatymą, kontroliuoja ir įtraukia į apskaitą jų sunaudojimą, tvarko kitą su transporto eksploatavimu susijusią apskaitą;
 • tvarko pareigų, kurias einant suteikiama teisė naudotis tarnybiniais mobiliaisiais telefonais, sąrašus, koordinuoja teisės aktų dėl automobilių degalų ir kitų eksploatacinių medžiagų normų limitų nustatymo projektų rengimą, organizuoja telefonų aparatų ir jų papildomos įrangos paskirstymą ir apskaitą;
 • organizuoja pastatų ir transporto priemonių draudimą, draudžiamųjų išmokų išieškojimą;
 • dalyvauja derinant Inspekcijai reikalingus dokumentų blankus su Valstybinės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos, kitomis institucijomis ir įstaigomis;
 • nustatyta tvarka organizuoja Inspekcijos struktūrinių padalinių aprūpinimą uniformomis, reikiamais blankais, spaudais ir antspaudais, tvarko jų apskaitą;
 • nustatyta tvarka organizuoja kelionių bilietų, gyvenamojo ploto nuomos ir draudimo pirkimus bei vizų įforminimą dėl tarnybinių komandiruočių;
 • siekdamas efektyviau vykdyti skyriaus funkcijas, inicijuoja kokybės vadybos sistemų, taip pat kompiuterinių programų kūrimą ir diegimą;
 • organizuoja posėdžių, pasitarimų, susitikimų, seminarų ir kitų renginių techninį aprūpinimą, rengia užsienio delegacijų sutikimo programas ir organizuoja užsienio delegacijų aptarnavimą;
 • vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, užtikrindamas šią kontrolę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi;
 • užtikrindamas tinkamą dokumentų valdymą skyriuje, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo procedūrų vykdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų dėl veiklos dokumentų registrų sąrašo, kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo;
 • užtikrindamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą, dalyvauja pretendentų į skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigas konkursų komisijų darbe, nustatyta tvarka teikia pasiūlymų dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo, nuobaudų skyrimo, skatinimo, vertina jų veiklą;
 • rengia metinę ataskaitą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal skyriaus kompetenciją užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
 • organizuoja skyriui priskirtų informacinių sistemų, jų komponentų ir (ar) jų dalių tvarkymo funkcijų, nustatytų informacinių sistemų nuostatuose ir informacinių sistemų saugą reglamentuojančiuose dokumentuose, atlikimą;
 • užtikrina darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos   Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos   Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo   priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais,   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko   potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių   transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau –   Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais,   reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, turto valdymo ir priežiūros bei   kitas šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą,   darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam   prilygintą socialinių mokslų studijų srities   teisės ar ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
 • turėti teisę vairuoti B   kategorijos transporto priemones;
 • mokėti rusų ir anglų arba vokiečių   kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu   paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir vadovauti.
Vyriausioji specialistė Renata Zailskė 235 6108 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 

 • pagal savo kompetenciją dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus, sudarant veiklos planus ir programas;
 • rengia plėtros ir investicijų projektus, organizuoja jų įgyvendinimą ir rūpinasi, kad investicijoms skirtos lėšos būtų tinkamai panaudotos, diegia analizės ir planavimo priemones pagal savo kompetenciją;
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
 • rengia metinius Inspekcijos planuojamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planų projektus pagal struktūrinių padalinių pateiktą informaciją (apskaičiuoja numatomas pirkimų vertes, prekėms, paslaugoms ar darbams priskiria rūšies kodus pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (toliau – BVPŽ), įvertina galimybę vykdyti „žaliuosius“ pirkimus bei pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio nuostatas ir kt.), prireikus, planus koreguoja;
 • teikia pasiūlymų dėl priemonių, didinančių viešųjų pirkimų efektyvumą, taikymo;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja Inspekcijos struktūrinius padalinius viešųjų pirkimų ir kitais klausimais;
 • užtikrindamas teisės aktų reikalavimų laikymąsi, pagal kompetenciją vykdo mažos vertės viešųjų pirkimų, priskiriamų pirkimų vykdytojų kompetencijai, procedūras;
 • kontroliuoja, kad pirkimų vykdytojai mažos vertės pirkimus vykdytų pagal teisės aktų reikalavimus;
 • organizuodamas viešųjų pirkimų procedūras, kurias pagal kompetenciją vykdo Viešojo pirkimo komisija (-os), jai siūlo:
 • optimaliausią pirkimo būdą reikalingoms prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti;
 • mokesčio už konkurso dokumentus dydį;
 • tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir juos patvirtinančius dokumentus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ir kt.;
 • tvirtinti viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, informacinius panešimus, pirkimo sąlygas, paaiškinimus tiekėjams ir kt.);
 • Teikia informaciją apie viešuosius pirkimus, vykdytus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) ar iš jos; teikia pasiūlymų dėl pirkimų vykdymo CVP IS, per CPO ar iš jos;
 • rengia Inspekcijos viršininkui ataskaitas apie pirkimus;
 • nustatyta tvarka CVP IS administruoja Inspekcijos profilį;
 • nustatyta tvarka CPO informacinėje sistemoje administruoja Inspekcijos profilį;
 • rengia informaciją kandidatams ir dalyviams apie viešojo pirkimo procedūrų rezultatus;
 • pagal teisės aktų reikalavimus rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus, derina juos su tiekėjais bei atitinkamais struktūriniais padaliniais;
 • rengia Inspekcijoje vykdomų viešųjų pirkimų ataskaitas pagal pirkimų sutarčių administratorių pateiktą informaciją ir teikia jas Viešųjų pirkimų tarnybai;
 • nustatyta tvarka tvarko ir į Inspekcijos archyvą perduoda saugoti įvykdytų viešųjų pirkimų dokumentų bylas;
 • vykdo viešųjų pirkimų verčių apskaitą Inspekcijoje;
 • pagal Inspekcijos struktūrinių padalinių pateiktas ataskaitas pildo Inspekcijoje vykdomų supaprastintų viešųjų pirkimų žurnalą;
 • atlieka kitus veiksmus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatyme ir nepriskirtus Viešojo pirkimo komisijos (jų) kompetencijai, reikalingus pirkimams organizuoti ir atlikti;
 • pagal kompetenciją ar pavedimus priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ar pateiktas prekes;
 • dalyvauja viešuosiuose prekių aukcionuose dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Inspekcijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo materialiojo ir nematerialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo;
 • siekdamas efektyviau vykdyti pavestas funkcijas, teikia pasiūlymų dėl viešųjų pirkimų vykdymo per CPO ar per CVP IS, kokybės vadybos sistemų, taip pat kompiuterinių programų kūrimo ir diegimo;
 • vykdo einamąją ir paskesniąją ūkinių operacijų kontrolę;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų, efektyvesnių apskaitos, planavimo ir kontrolės priemonių diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
 • jei skyriaus vedėjo nėra, jį pavaduoja, prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį ir viešųjų pirkimų patirties;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones;
 • mokėti rusų ir anglų kalbas pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyresnioji specialistė Ingrida Ražauskienė 278 5613 
Vyresnysis specialistas Sigitas Juodis 278 5675 

DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

 • pagal savo kompetenciją dalyvauja sudarant veiklos planus ir programas, rengia jas;
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose; 
 • konsultuoja Inspekcijos struktūrinius padalinius pagal šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis;
 • pagal kompetenciją rengia plėtros bei investicijų projektus, organizuoja jų įgyvendinimą ir tinkamą investicijoms skirtų lėšų panaudojimą, diegia analizės ir planavimo priemones;
 • užtikrindamas teisės aktų reikalavimų laikymąsi, pagal kompetenciją vykdo Inspekcijai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;
 • rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, derina juos su tiekėjais ir atitinkamais Inspekcijos struktūriniais padaliniais;
 • nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus Inspekcijos pareigūnų uniformoms įsigyti;
 • pagal kompetenciją rūpinasi įvairiais Inspekcijos materialinio aprūpinimo klausimais, priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir pateiktas prekes;
 • organizuoja viešuosius prekių aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Inspekcijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo materialiojo ir nematerialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių Inspekcijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų projektavimą, statybą, rekonstrukciją, kapitalinį ir einamąjį remontą, įvertina remonto darbų sąmatas, kontroliuoja darbų eigą ir terminus;
 • organizuoja ir vykdo valstybei nuosavybės teise priklausančių Inspekcijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų teisinę registraciją;
 • tvarko ūkinėje veikloje panaudotų medžiagų, nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto perdavimą ir nurašymą;
 • atlieka atsakingo už valstybės tarnautojų ir darbuotojų saugą ir sveikatą, civilinę ir priešgaisrinę saugą,  elektros ir šilumos ūkį asmens funkcijas, rūpinasi pastatų, patalpų, teritorijos, ryšio, vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ir apsaugos reikalavimų vykdymu, instruktavimu ar atestavimu bei tinkamų darbo sąlygų sudarymu ir jų gerinimu Inspekcijoje;
 • įgyvendina ekstremalių situacijų prevencijos priemones, nustatyta tvarka informuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie ekstremalią situaciją;
 • organizuoja ir atlieka nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų tyrimą ir jų registravimą;
 • vykdo kitas su Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų sauga bei sveikata susijusias prevencijos priemones, veda instruktažus, tvarko su tuo susijusius dokumentus;
 • siekdamas geriau ir efektyviau vykdyti pavestas funkcijas, teikia pasiūlymų ir inicijuoja kokybės vadybos sistemų, taip pat kompiuterinių programų kūrimą bei diegimą;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų, efektyvesnių apskaitos, planavimo ir kontrolės priemonių diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.
 • organizuoja Vilniaus buveinės pastatų, patalpų, teritorijos, elektros, šilumos, ryšio, vandentiekio, nuotekų inžinerinių tinklų ir sistemų priežiūrą, organizuoja savalaikį techninį aptarnavimą pagal įrenginių eksploatavimo reikalavimus ir taisykles, prižiūri techninės dokumentacijos naudojimą, pildymą ir saugojimą. vykdo atlieka asmens, atsakingo už elektros ir šilumos ūkį, pareigas;

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • turėti teisę vykdyti atsakingo už darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, civilinę ir priešgaisrinę saugą, šilumos ir elektros ūkį, funkcijas.
Vyresnysis specialistas Romas Linkus 278 5676  DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

 

 • pagal savo kompetenciją dalyvauja sudarant veiklos planus ir programas;
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • konsultuoja Inspekcijos struktūrinius padalinius pagal šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis;
 • užtikrindamas teisės aktų reikalavimų laikymąsi, pagal kompetenciją vykdo Inspekcijai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;
 • rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, derina juos su tiekėjais bei atitinkamais Inspekcijos struktūriniais padaliniais;
 • vykdo tarnybinio transporto įsigijimo, nuomos, naudojimo ir kitas procedūras;
 • vykdo teisės aktų reikalavimų dėl tarnybinio transporto techninės eksploatacijos, techninės priežiūros, apžiūros ir remonto laikymosi kontrolę;
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus dėl automobilių degalų ir kitų eksploatacinių medžiagų normų limitų nustatymo, kaupia ir apibendrina statistinę informaciją dėl padangų ridos ir akumuliatorių darbo apskaitos;
 • atlieka atsakingo už tarnybinio transporto, turto draudimą bei draudžiamųjų išmokų išieškojimą asmens funkcijas;
 • vykdo tarnybinio judriojo telefono ryšio ir judriojo plačiajuosčio ryšio, įskaitant prisijungimą prie interneto, įsigijimo procedūras, rengia pareigų, kurias einant suteikiama teisė naudotis judriojo ryšio įranga, sąrašus, rengia dokumentų dėl limitų nustatymo projektus, kontroliuoja šių dokumentų laikymąsi;
 • analizuoja Inspekcijai reikalingų dokumentų blankų, sveikinimų, padėkų ir kitų blankų, kalendorių ir kitų spaudinių poreikius, organizuoja jų gamybą;
 • organizuoja antspaudų ir spaudų gamybą, kontroliuoja jų naudojimą ir saugojimą, vykdo jų sunaikinimą ir apyvartos kontrolę;
 • rengia užsienio delegacijų ir svečių vizitų programas, organizuoja apgyvendinimą, aprūpinimą transportu ir maitinimą;
 • vykdo posėdžių, pasitarimų, susitikimų, seminarų ir kitų renginių techninį aprūpinimą;
 • vykdo kelionės bilietų, gyvenamojo ploto nuomos ir draudimo pirkimus bei vizų įforminimą dėl tarnybinių komandiruočių;
 • sudaro budėtojų darbo grafikus, pildo skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • organizuoja dauginimo ir ryšių technikos priežiūrą ir remontą Vilniaus buveinėje;
 • pagal kompetenciją rūpinasi įvairiais Inspekcijos materialinio aprūpinimo klausimais, priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir pateiktas prekes;
 • analizuoja Inspekcijos organizacinės technikos, ryšio priemonių, jų eksploatacinių medžiagų poreikį, teikia siūlymų dėl optimalaus šios technikos naudojimo ir įsigijimo;
 • dalyvauja vykdant viešuosius prekių aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Inspekcijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo;
 • siekdamas geriau ir efektyviau vykdyti pavestas funkcijas, teikia pasiūlymų dėl kokybės vadybos sistemų, kompiuterinių programų kūrimo bei diegimo;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • yra atsakingas už Vilniaus buveinės valstybės tarnautojų ir darbuotojų aprūpinimą reikalingomis ūkinėmis prekėmis, transporto priemonių eksploatacinėmis medžiagomis, inventoriumi ir įrankiais;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų, efektyvesnių apskaitos, planavimo ir kontrolės priemonių diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

Bendrasis skyrius
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 278 5601 ir el. paštu konsultavimas@vkti.gov.lt.
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Vyriausioji specialistė Regina Vaškelienė 235 6107 

DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

 • rengia įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus dėl galiojančių įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų tobulinimo, užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
 • tvarko rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų kalbą, vizuoja juos nustatyta tvarka, užtikrindamas vientisą valstybinės kalbos reikalavimų įgyvendinimą;
 • konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus valstybinės kalbos klausimais;
 • koordinuoja valstybinės kalbos reikalavimų laikymąsi rengiant antspaudų tekstus, užrašus ant automobilių, skelbimus ir pan.;
 • rengia metodinius nurodymus ir pranešimus valstybinės kalbos klausimais, supažindina su jais Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
 • atlieka elektroninių dokumentų valdymo procedūras, užtikrindamas efektyvų elektroninių dokumentų valdymo sistemos funkcionavimą;
 • tvarko Inspekcijos interneto svetainės struktūrą, skelbia Personalo skyriaus pateiktą informaciją apie vykdomą veiklą Inspekcijos interneto svetainėje;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • protokoluoja Inspekcijos vadovybės posėdžius ir pasitarimus;
 • koordinuoja protokolo reikalavimų laikymąsi susitikimų, pasitarimų ir kitų oficialių renginių metu, renka informaciją apie protokolo reikalavimus, konsultuoja protokolo klausimais Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
 • dalyvauja su Inspekcijos veiklos istorija susijusių dokumentų ir kitos medžiagos rinkime ir tvarkyme;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su gaunama kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei informacijos stende, interneto svetainėje, spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus;
 • palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją, siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą;    
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų su kalbos tvarkymu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti su kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip „MS Windows XP” versijos operacinė sistema, ne žemesnės kaip „MS Office 97“ versijos biuro programinė įranga, naudotis interneto ir elektroninio pašto galimybėmis.
Vyresnioji specialistė Joana Daugilienė 278 5602  DARBUOTOJO FUNKCIJOS:
 • teikia interesantams informaciją pagal Inspekcijos kompetenciją telefonu arba jiems apsilankius;
 • kontroliuoja vadovybei teikiamų dokumentų įforminimą ir tvarkymą;
 • dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
 • verčia dokumentus iš anglų kalbos į lietuvių ir iš lietuvių kalbos į anglų;
 • atlieka organizuojamų pasitarimų ir posėdžių paruošiamuosius darbus: surenka medžiagą, rengia darbotvarkes, iškviečia, suregistruoja dalyvius ir kt.;
 • koordinuoja protokolo reikalavimų laikymąsi susitikimų, pasitarimų ir kitų oficialių renginių metu, renka informaciją apie protokolo reikalavimus, konsultuoja protokolo klausimais Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
 • tvarko siunčiamąją korespondenciją;
 • atlieka Inspekcijos leidinių prenumeratos procedūras;
 • tvarko Inspekcijos interneto svetainės struktūrą, skelbia Personalo skyriaus pateiktą informaciją apie vykdomą veiklą Inspekcijos interneto svetainėje;
 • priima lankytojus, praneša apie juos vadovybei;
 • saugo apskritą raudono šrifto antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka antspauduoja dokumentus, kuriuos reikia ypatingai paliudyti;
 • ruošia svečių priėmimą pagal tarnybinį etiketą;
 • pildo skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei Inspekcijos vadovybės darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su gaunama kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei informacijos stende, interneto svetainėje, spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus;
 • palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją, siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą;    
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • mokėti rusų ir anglų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti su kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip „MS Windows XP” versijos operacinė sistema, ne žemesnės kaip „MS Office 97“ versijos biuro programinė įranga, naudotis interneto ir elektroninio pašto galimybėmis.
Vyresnioji specialistė Danguolė Janutėnienė 278 5663  DARBUOTOJO FUNKCIJOS:
 • dalyvauja rengiant su dokumentų rengimu, tvarkymu, apskaita,
 • užtikrindamas Lietuvos Respublikos archyvų ir dokumentų įstatymo bei kitų dokumentų valdymą reglamentuojančių tesės aktų nuostatų įgyvendinimą, organizuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo procedūras Inspekcijos struktūriniuose padaliniuose, nustatyta tvarka atlieka skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo procedūras, konsultuoja dokumentų valdymo klausimais Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
 • užtikrindamas efektyvų elektroninių dokumentų valdymo sistemos veikimą, atlieka elektroninių dokumentų valdymo procedūras;
 • saugojimu ir naikinimu susijusių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
 • ruošia ir tvarko bylas saugojimui archyve, priima skyrių į archyvą perduodamas bylas, tikrina jų sutvarkymą, atrenka bylas naikinti ir organizuoja naikinimo procedūras, išduoda bylas laikinai naudotis ir pildo bylų išdavimo iš archyvo žurnalą, atlieka dokumentų perdavimo laikinai naudotis ar kopijų išdavimo procedūras, tvarko archyvą vadovaudamasis archyvų darbą reglamentuojančiais dokumentais, informuoja skyriaus vedėją apie dokumentų valdymo ir archyvinio darbo būklę Inspekcijoje, teikia pasiūlymų dėl jos tobulinimo;
 • tvarko Inspekcijos interneto svetainės struktūrą, Inspekcijos interneto svetainėje skelbia Personalo skyriaus pateiktą informaciją apie vykdomą veiklą;
 • užtikrindamas tinkamą įslaptintų dokumentų administravimą visą jų įslaptinimo laikotarpį, vykdo įslaptintų dokumentų rengimo, įforminimo, registravimo, siuntimo, gavimo, dauginimo, saugojimo, apskaitos, naikinimo ir patikrinimo procedūras;
 • analizuoja, rengia suvestines ir teikia Inspekcijos vadovybei ataskaitas apie veiklos planų vykdymą;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • protokoluoja Inspekcijos vadovybės posėdžius ir pasitarimus;
 • renka ir tvarko su Inspekcijos veiklos istorija susijusius dokumentus ir kitą medžiagą, kompiuterinėje laikmenoje kuria Inspekcijos archyvą;
 • spausdina Inspekcijos vadovybės dokumentų projektus kompiuteriu ir rašomąja mašinėle iš rankraščių bei diktuojant, atlieka išspausdintų tekstų korektūrą;
 • organizuoja dokumentų vertimą, kopijuoja dokumentus;
 • tvarko skyriaus materialinių vertybių apskaitą;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir kitą informaciją Inspekcijos vadovybei, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų padalinių kompetencijos klausimais gaunama informacija;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
 • prireikus, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
 • mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyresnioji specialistė Inga Vaitkevičienė 278 5664  DARBUOTOJO FUNKCIJOS:
 • tvarko gautų, siunčiamųjų ir vidaus dokumentų apskaitą bei kontroliuoja, kaip vykdomi Inspekcijos vadovybės pavedimai pagal jų įvykdymo terminus, užtikrindamas tinkamą dokumentų apskaitos ir kontrolės procedūrų įgyvendinimą;
 • kopijuoja, skenuoja, įriša dokumentus;
 • priima ir perduoda informaciją telefaksu ir kitomis ryšių priemonėmis;
 • konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus dokumentų įforminimo klausimais, užtikrindamas tinkamą dokumentų įforminimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • saugo apskritą mėlyno šrifto antspaudą su užrašu „Bendrasis skyrius“ bei antspauduoja dokumentų nuorašus ir kopijas Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su gaunama kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei informacijos stende, interneto svetainėje, spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus;
 • palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją, siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą;    
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti su kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip „MS Windows XP” versijos operacinė sistema, ne žemesnės kaip „MS Office 97“ versijos biuro programinė įranga, naudotis interneto ir elektroninio pašto galimybėmis.