Darbuotojų informacija
Centrinė būstinė Vilniuje
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel. (8 5) 278 5602, faks. (8 5) 213 2270, el. p. vkti@vkti.gov.lt
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Administracija
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel. (8 5) 278 5602, faks. (8 5) 213 2270, el. p. vkti@vkti.gov.lt
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Inspekcijos viršininkas Vidmantas Žukauskas 278 5602  PAGRINDINĖS 2016 M. VEIKLOS UŽDUOTYS:

1. Užtikrinti, kad būtų įvykdyti Inspekcijos 2016 m. metiniame veiklos plane numatyti veiksmai planuotoms vykdomos programos priemonėms pasiekti.

2. Užtikrinti, kad Inspekcijos 2017 m. metinis veiklos planas būtų pateiktas nustatytu laiku, atitiktų Strateginio planavimo metodikos reikalavimus, o duomenys būtų konkretūs, aiškūs, išsamūs ir aktualūs.

3. Inicijuoti priemones, gerinančias su kelių transporto veikla susijusių elektroninių paslaugų teikimą.

4. Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą.

5. Tobulinti į Inspekcijos kompetenciją įeinantį teisinį teikiamų administracinių paslaugų reglamentavimą.

6. Sukurti krovinių tvirtinimo kelių transporto priemonėse kontrolės sistemą šalyje, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/47/ES.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • vadovauja Inspekcijai, formuoja Inspekcijos strateginius tikslus, veiklos planus ir programas, organizuoja ir asmeniškai atsako už Inspekcijai pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą.
 • pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
 • užtikrina, kad Inspekcijos veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų Lietuvos Respublikos Seimo priimtų teisės aktų reikalavimų, kad būtų vykdomi Lietuvos Respublikos Prezidento dekretai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, susisiekimo ministro įsakymai ir kiti teisės aktai;
 • atstovauja Inspekcijai valstybės ir savivaldybių institucijose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis arba įgalioja tai daryti pavaldžius asmenis;
 • tvirtina Inspekcijos struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus, pareigines instrukcijas, įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia Inspekcijos valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), skatina ir skiria  tarnybines (drausmines) nuobaudas;
 • užtikrina patikėto turto ir finansinių išteklių efektyvų naudojimą;
 • organizuoja valstybės tarnautojų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą bei darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, valstybės tarnautojų veiklos vertinimą Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;
 • organizuoja ir koordinuoja:
 • Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;
 • kelių transporto vežėjų veiklos valstybinę priežiūrą ir pažeidimų prevenciją;
 • licencijų verstis keleivių vežimais tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais bei krovinių vežimais ir licencijas atitinkančių kortelių išdavimą, jų panaikinimą ar jų galiojimo sustabdymą nustatyta tvarka;
 • tolimojo ir tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų nustatymą, keitimą ir panaikinimą, leidimų vežti keleivius šiais maršrutais išdavimą ir anuliavimą arba panaikinimą;
 • kelių transporto vežėjų negautų dėl važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų pajamų atlyginimą nustatyta tvarka, kelių transporto lengvatų teikimo tvarkos kontrolę, nustatytų pažeidimų analizavimą bei pažeidimų prevencijos priemonių rengimą ir įgyvendinimą;
 • keleiviniame kelių transporte nustatytų tarifų laikymosi kontrolę;
 • autobusų stočių veiklos kontrolę pagal Inspekcijos kompetenciją;
 • leidimų ir kitų dokumentų kelių transporto priemonėms vežti keleivius ir krovinius į kitas valstybes arba per jų teritorijas išdavimą;
 • Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių kompetentingų institucijų išduotų dokumentų keleiviams ir kroviniams vežti kontrolę Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktuose ir valstybės viduje;
 • leidimų važiuoti keliais didžiagabaritėmis ir sunkiasvorėmis ar sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis išdavimą ir leidimų važiuoti keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienyje registruotomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis turėjimo kontrolę Lietuvos Respublikos keliuose;
 • kelių transporto priemonių ekipažų darbo ir poilsio režimo kontrolės įmonėse ir keliuose;
 • dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant saugaus eismo kelių transporte ir kelių transporto techninės politikos programas;
 • transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo atlikimą;
 • atsakingos institucijos, užtikrinančios skaitmeninių tachografų ir jų kortelių sistemos diegimą bei šios sistemos funkcionavimą ir priežiūrą, funkcijų vykdymą, prašymų skaitmeniniuose tachografuose naudojamoms identifikavimo kortelėms gauti priėmimą bei išrašytų skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimą; įmonių, atliekančių tachografų techninę priežiūrą ir remontą, veiklos taisyklių tvirtinimą, leidimų ir dublikatų išdavimą, jų veiklos kontroliavimą pagal kompetenciją;
 • Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) nurodytos kompetentingos institucijos funkcijų vykdymą transporto priemonių konstrukcijos ir tinkamumo patvirtinimo srityje bei transporto priemonių tinkamumo vežti tam tikrus pavojingus krovinius patvirtinimo sertifikatų išdavimą, jų apskaitos tvarkymą;
 • Sutarties dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios turi būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuos nurodymus išduotų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų nuostatų įgyvendinimą;
 • Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų transporto priemonių (ATP) kompetentingos įstaigos funkcijų vykdymą;
 • kelių transporto priemonių techninių ekspertizių atlikimą ir kontrolę;
 • valstybinės techninės apžiūros organizavimo principų formavimą, valstybinės techninės apžiūros įmonių veiklą ir valstybinės techninės apžiūros atlikimą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, leidimų, suteikiančių teisę atlikti valstybinę techninę apžiūrą, išdavimą įmonėms;
 • valstybinės techninės apžiūros atlikimo tvarkos laikymosi kontrolę, valstybinės techninės apžiūros atlikimo technologijų, bendrų kontrolės būdų ir metodų taikymo, vienodo teisės aktų reikalavimų interpretavimo klausimų sprendimą;
 • ūkio subjektų, siekiančių užsiimti mokymo kelių transporte veikla arba šią veiklą tęsti, vertinimą, nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę; šių ūkio subjektų apskaitos tvarkymą;
 • asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų, valstybinės techninės apžiūros kontrolierių, kelių transporto priemonių ekspertų, kitų asmenų, kurių veikla susijusi su kelių transportu, egzaminavimą ir atitinkamų liudijimų ar pažymėjimų, suteikiančių teisę užsiimti tam tikra veikla kelių transporte, jiems išdavimą; duomenų apie egzaminuotus asmenis kaupimą;
 • vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai asmenų, kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų egzaminų klausimų katalogų rengimą ir tvirtinimą bei nuolatinį jų atnaujinimą;
 • įmonių veiklos, susijusios su pavojingų krovinių vežimu, pavojingų krovinių vežimo keliuose ir pasienio kontrolės punktuose kontrolės vykdymą, pažeidimų apskaitą, analizavimą ir tvarkymą;
 • įmonių ataskaitų apie pavojingų krovinių vežimą, avarijas, įvykius ar didelius pažeidimus, susijusius su pavojingų krovinių vežimu, pakrovimu ir (ar) iškrovimu, perkrovimu bei sandėliavimu, kaupimą ir analizavimą, įmonėse dirbančių pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų apskaitos tvarkymą;
 • transporto neigiamo poveikio aplinkai mažinimo politikos įgyvendinimą kartu su kitomis valstybės institucijomis;
 • duomenų ir informacijos apie kelių transporto veiklą, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, tarptautinių susitarimų laikymąsi kaupimą, sisteminimą ir analizavimą;
 • vairuotojų liudijimų, nustatytų 2002 m. kovo 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 484/2002, iš dalies pakeičiančiu Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 881/92 ir (EEB) Nr. 3118/93 dėl vairuotojo liudijimo nustatymo, išdavimą;
 • duomenų ir informacijos valstybės institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims pagal Inspekcijos kompetenciją teikimą ir gavimą nustatyta tvarka;
 • gyventojų ir ūkio subjektų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimą nustatyta tvarka;
 • ryšių su tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių atitinkamomis kontrolės institucijomis palaikymą atstovaujant Lietuvos Respublikai pagal Inspekcijos kompetenciją arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar susisiekimo ministro pavedimu; dalyvavimą tarptautinių organizacijų darbe bei rengiant tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų projektus pagal Inspekcijos kompetenciją;
 • pasiūlymų Susisiekimo ministerijai dėl vežimų kelių transportu sistemos plėtros ir tobulinimo teikimą;
 • teikia informaciją visuomenei apie Inspekcijos veiklą;
 • teikia susisiekimo ministrui Inspekcijos veiklos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonių vykdymo ataskaitas;
 • vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas bei vienkartinio pobūdžio Susisiekimo ministerijos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (technologijos mokslų studijų srities transporto ar mechanikos inžinerijos krypties) išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, susisiekimo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kelių transporto veiklą ir valstybinę priežiūrą bei valstybės tarnybą, darbo santykius;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti dirbti rinkinio „Microsoft Office“ programomis.
Viršininko pavaduotojas Eugenijus Ruškus 278 5603  PAGRINDINĖS 2016 M. VEIKLOS UŽDUOTYS:

1.  Padidinti Inspekcijos veiklos efektyvumą informacinių technologijų, dokumentų ir turto valdymo, viešųjų pirkimų bei asmenų aptarnavimo srityse.

2.  Pagerinti Inspekcijos informacinių išteklių ir dokumentų valdymą.

3.  Užtikrinti IS ,,Vintra“ tęstinumą.

4.  Užtikrinti, kad būtų įvykdyti Inspekcijos 2016 m. metiniame veiklos plane numatyti veiksmai planuotoms vykdomos programos priemonėms pasiekti pagal kompetenciją.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • formuoja Inspekcijos strateginius tikslus, veiklos planus ir programas pagal savo kompetenciją;
 • koordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijai  pavestų  uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą Bendrajame, Viešųjų pirkimų ir turto valdymo, Informacinių technologijų skyriuose ir pagal nustatytas veiklos sritis  regionų departamentuose:
 • teisės aktų projektų rengimą (8.1*);
 • prekių paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą;
 • valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Inspekcijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų, disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų nekilnojamųjų daiktų statybą, rekonstrukciją ir remontą;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, civilinės, priešgaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, ekstremalių situacijų valdymą ir prevenciją;
 • kitų teisės aktų nustatytų funkcijų ir Inspekcijos viršininko pavedimų vykdymą kuruojamuose skyriuose;
 • teikia pasiūlymų dėl Inspekcijos uždavinių įgyvendinimo projektinio valdymo principais; inicijuoja parengiamuosius projektų įgyvendinimo darbus;
 • kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis ir informaciją apie kelių transporto veiklą, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, tarptautinių susitarimų laikymąsi (8.26*);
 • pagal savo kompetenciją koordinuoja ryšių su Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų valstybių institucijomis ir organizacijomis palaikymą; pagal savo kompetenciją dalyvauja tarptautinių organizacijų darbe bei rengiant tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų projektus (8.29*);
 • racionalaus materialiojo ir nematerialiojo turto paskirstymą bei naudojimą, taupų ir efektyvų lėšų, materialinių resursų bei energetinių išteklių naudojimą;
 • informacinių išteklių kūrimą, tvarkymą, valdymą, naudojimą, priežiūrą, sąveiką, planavimą ir saugą;
 • dokumentų valdymą;
 • nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims pagal Inspekcijos kompetenciją; nustatyta tvarka gauna duomenis bei informaciją iš kitų valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų (8.27*);
 • nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų ir ūkio subjektų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti (8.28*);
 • informuoja visuomenę apie Inspekcijos veiklą, propaguoja Inspekcijos tikslus ir uždavinius (8.30*);
 • pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Inspekcijos interesams valstybinėse ir teisėsaugos institucijose;
 • nesant Inspekcijos viršininko, jį pavaduoja;
 • vykdo Inspekcijos viršininko pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto ar mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovaujamo darbo patirtį ir ketverių metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • atitikti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, kad nustatyta tvarka galėtų gauti leidimą dirbti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;
 • turėti organizacinių ir vadovavimo įgūdžių, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Inspekcijos struktūrinių padalinių veiklą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
Viršininko pavaduotojas Darius Sadaunykas 278 5620  PAGRINDINĖS 2016 M. VEIKLOS UŽDUOTYS:

1. Užtikrinti, kad pagal kuruojamas veiklos sritis būtų įvykdyti Inspekcijos 2016 m. metiniame veiklos plane numatyti veiksmai planuotoms vykdomos programos priemonėms pasiekti.

2. Per einamuosius metus organizuoti priemones, gerinančias su kelių transporto veikla susijusių elektroninių paslaugų teikimą.

3. Per einamuosius metus pagal kuruojamas veiklos sritis organizuoti priemones, reikalingas į Inspekcijos kompetenciją įeinančiam teisiniam teikiamų administracinių paslaugų reglamentavimui tobulinti.

4. Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą pagal kuruojamas veiklos sritis.

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • formuoja Inspekcijos strateginius tikslus, veiklos planus ir programas pagal savo kompetenciją;
 • koordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijai  pavestų  uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą Saugaus eismo, Kelių transporto veiklos reguliavimo, Technikos skyriuose ir pagal nustatytas veiklos sritis  regionų departamentuose:
 • teisės aktų projektų rengimą (8.1*), Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ir jų įgyvendinimą;
 • licencijų verstis keleivių vežimais tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais bei krovinių vežimais ir atitinkančių licencijas licencijų kortelių išdavimą, panaikinimą ar galiojimo sustabdymą nustatyta tvarka (8.3*);
 • kelių transporto vežėjų negautų dėl važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų pajamų atlyginimą nustatyta tvarka, kelių transporto lengvatų teikimo tvarkos kontrolę, nustatytų pažeidimų analizavimą ir priemones tokių pažeidimų prevencijai (8.5*);
 • leidimų važiuoti keliais didžiagabaritėmis ir sunkiasvorėmis ar sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis išdavimą (8.10*);
 • dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant kelių transporto techninės politikos programas (8.12*);
 • transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo atlikimą (8.13*);
 • Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) nurodytos kompetentingos institucijos funkcijų vykdymą transporto priemonių konstrukcijos ir tinkamumo patvirtinimo srityje bei transporto priemonėms tinkamumo vežti tam tikrus pavojingus krovinius patvirtinimo sertifikatų išdavimą, jų apskaitos tvarkymą (8.15*);
 • kelių transporto priemonių techninės ekspertizės atlikimo organizavimą (8.18*);
 • ūkio subjektų, siekiančių užsiimti kelių transporto mokymo veikla arba šią veiklą tęsti, vertinimą, šių ūkio subjektų apskaitos tvarkymą (8.20*);
 • asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų, privalomosios techninės apžiūros kontrolierių, kelių transporto priemonių ekspertų, kitų asmenų, kurių veikla susijusi su kelių transportu, egzaminavimą ir atitinkamų liudijimų ar pažymėjimų, suteikiančių teisę užsiimti tam tikra kelių transporto veikla, išdavimą; duomenų apie egzaminuotus asmenis kaupimą (8.21*);
 • vairuotojų liudijimų, nustatytų 2002 m. kovo 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 484/2002, iš dalies pakeičiančiu Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 881/92 ir (EEB) Nr. 3118/93 dėl vairuotojo liudijimo nustatymo, išdavimo organizavimą (8.32*);
 • užtikrina krovininio ir keleivinio kelių transporto plėtrą bei vienodas, palankias ir saugias sąlygas keleiviams ir kroviniams vežti;
 • koordinuoja administracinių  paslaugų teikimą;
 • užtikrina skaitmeninių tachografų kortelių sistemos funkcionavimą, priežiūrą ir plėtrą;
 • koordinuoja veiklą, susijusią su kelių transporto priemonių vairuotojų mokymu, vairavimo teisės įgijimu, pavojingų krovinių vežimu ir asmenų, kurių veikla susijusi su kelių transportu, kvalifikacijos (kompetencijos) reikalavimų įvertinimu;
 • teikia pasiūlymų dėl Inspekcijos uždavinių įgyvendinimo projektinio valdymo principais; inicijuoja parengiamuosius projektų įgyvendinimo darbus;
 • vadovauja komisijoms ir darbo grupėms pagal savo kompetenciją;
 • koordinuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų derinimą su Europos Bendrijos teisynu pagal Inspekcijos kompetenciją, teisės aktų įgyvendinimą šio teisyno kompetencijai priklausančiose pagrindinėse veiklos srityse;
 • atstovauja Inspekcijai Europos Sąjungos institucijose ir organizacijose;
 • kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis ir informaciją apie kelių transporto veiklą, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, tarptautinių susitarimų laikymąsi (8.26*);
 • pagal savo kompetenciją koordinuoja ryšių su Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų valstybių institucijomis ir organizacijomis palaikymą; dalyvauja tarptautinių organizacijų darbe bei rengiant tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų projektus (8.29*);
 • tolimojo ir tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų nustatymą, keitimą ir panaikinimą; leidimų vežti keleivius šiais maršrutais išdavimą, anuliavimą arba panaikinimą (8.4*);
 • autobusų stočių veiklos kontrolę pagal Inspekcijos kompetenciją (8.7*);
 • leidimų ir kitų dokumentų kelių transporto priemonėms vežti keleivius ir krovinius į kitas valstybes arba per jų teritorijas išdavimą (8.8*);
 • Sutarties dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios turi būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuos nurodymus išduotų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų nuostatų įgyvendinimą (8.16*);
 • Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) kompetentingos įstaigos funkcijų kelių transporto srityje vykdymą (8.17*);
 • valstybinės techninės apžiūros organizavimo principų formavimą, valstybinės techninės apžiūros įmonių veiklą ir valstybinės techninės apžiūros atlikimą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, leidimų, suteikiančių teisę atlikti valstybinę techninę apžiūrą, išdavimą įmonėms (8.19*);
 • licencijuojamai kelių transporto veiklai vadovaujančių asmenų, kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojinguosius krovinius, pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų egzaminų klausimų katalogų rengimą ir tvirtinimą bei nuolatinį jų atnaujinimą (8.22*);
 • transporto neigiamo poveikio aplinkai mažinimo politikos įgyvendinimą kartu su kitomis valstybės institucijomis (8.25*);
 • kitų teisės aktų nustatytų funkcijų ir Inspekcijos viršininko pavedimų  vykdymą kuruojamuose skyriuose pagal savo kompetenciją;
 • koordinuoja dalyvavimą rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose  pagal Inspekcijos kompetenciją;
 • nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims pagal Inspekcijos kompetenciją; konsultuoja ūkio subjektus; nustatyta tvarka gauna duomenis bei informaciją iš kitų valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų (8.27*);
 • nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų ir ūkio subjektų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti (8.28*);
 • informuoja visuomenę apie Inspekcijos veiklą, propaguoja Inspekcijos tikslus ir uždavinius (8.30*);
 • teikia pasiūlymų dėl vežimo kelių transportu sistemos plėtros ir tobulinimo (8.31*), Inspekcijos veiklos tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų, teisės aktų keitimo ir pildymo;
 • pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Inspekcijos interesams valstybinėse ir teisėsaugos institucijose;
 • vykdo Inspekcijos viršininko pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovaujamo darbo patirtį ir ketverių metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • atitikti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, kad nustatyta tvarka galėtų gauti leidimą dirbti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;
 • turėti organizacinių ir vadovavimo įgūdžių, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Inspekcijos struktūrinių padalinių veiklą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
Viršininko pavaduotojas Romanas Vilčinskas 278 5640   PAGRINDINĖS 2016 M. VEIKLOS UŽDUOTYS:

 1. Užtikrinti techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo tvarkos kontrolę.

 2. Stiprinti priemones korupcijos pasireiškimo tikimybei mažinti.

 3. Organizuoti priemones, užtikrinančias kokybišką teisės aktų rengimą.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • pagal savo kompetenciją formuoja Inspekcijos strateginius tikslus, veiklos planus ir programas;
 • kordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijai pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą Teisės ir Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyriuose bei pagal nustatytas veiklos sritis regionų departamentuose:
 • teisės aktų projektų rengimą (8.1*), Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ir jų įgyvendinimą;
 • kelių transporto vežėjų veiklos valstybinės priežiūros atlikimą, nustatytų pažeidimų analizavimą, pažeidimų prevencijos priemonių taikymą (8.2*);
 • keleiviniame kelių transporte nustatytų tarifų laikymosi kontrolę (8.6*);
 • Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių kompetentingų institucijų išduotų dokumentų keleiviams ir kroviniams vežti kontrolę Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktuose ir valstybės viduje (8.9*);
 • leidimų važiuoti keliais Lietuvos Respublikoje ir užsienyje registruotomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis kelių transporto priemonėmis turėjimo kontrolę Lietuvos Respublikos keliuose (8.10*);
 • kelių transporto priemonių ekipažų darbo ir poilsio režimo kontrolės įmonėse ir keliuose organizavimą bei vykdymą (8.11*);
 • kelių transporto priemonių techninės ekspertizės atlikimo kontrolę (8.18*);
 • ūkio subjektų, siekiančių užsiimti su mokymu susijusia kelių transporto veikla arba šią veiklą tęsti, nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę (8.20*);
 • įmonių veiklos, susijusios su pavojingųjų krovinių vežimu, pavojingųjų krovinių vežimo keliuose ir pasienio kontrolės punktuose kontrolės vykdymą, pažeidimų apskaitą, analizavimą ir tvarkymą (8.23*);
 • įgyvendina efektyvios kontrolės ir socialinės pažangos užtikrinimo priemones;
 • įgyvendina kelių transporto veiklos valstybinę priežiūrą ir pažeidimų prevencijos priemones;
 • koordinuoja valstybės tarnautojų, atliekančių kontrolės funkcijas, mokymą, kvalifikacijos tobulinimą bei kontrolės procesų materialinį techninį aprūpinimą;
 • vykdo teisėkūros, teisės aktų taikymo ir teisinių priemonių, užtikrinančių Inspekcijos tikslų ir funkcijų įgyvendinimą, valdymą;
 • užtikrina asmens duomenų teisinę apsaugą;
 • organizuoja projektų valdymą pagal savo kompetenciją;
 • teikia pasiūlymų dėl Inspekcijos uždavinių įgyvendinimo projektinio valdymo principais; inicijuoja parengiamuosius projektų įgyvendinimo darbus;
 • vadovauja komisijoms ir darbo grupėms pagal savo kompetenciją;
 • kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis ir informaciją apie kelių transporto veiklą, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, tarptautinių susitarimų laikymąsi (8.26*);
 • pagal savo kompetenciją koordinuoja ryšių su Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų valstybių institucijomis ir organizacijomis palaikymą; dalyvauja tarptautinių organizacijų darbe bei rengiant tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų projektus (8.29*);
 • valstybinės techninės apžiūros atlikimo tvarkos laikymosi kontrolę, valstybinės techninės apžiūros atlikimo technologijų, vienodų kontrolės būdų ir metodų taikymo, vienodo teisės aktų reikalavimų interpretavimo klausimų sprendimą (8.19*);
 • įmonių ataskaitų apie pavojingųjų krovinių vežimą, avarijas, įvykius ar didelius pažeidimus, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, pakrovimu ir (ar) iškrovimu, perkrovimu bei sandėliavimu, kaupimą ir analizavimą, įmonėse dirbančių pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų apskaitos tvarkymą (8.24*);
 • kitų teisės aktų nustatytų funkcijų ir Inspekcijos viršininko pavedimų vykdymą kuruojamuose skyriuose;
 • pagal Inspekcijos kompetenciją nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims; konsultuoja ūkio subjektus; nustatyta tvarka gauna duomenis bei informaciją iš kitų valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų (8.27*);
 • nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų ir ūkio subjektų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti (8.28*);
 • informuoja visuomenę apie Inspekcijos veiklą, propaguoja Inspekcijos tikslus ir uždavinius (8.30*);
 • teikia pasiūlymų dėl vežimo kelių transportu sistemos plėtros ir tobulinimo (8.31*), Inspekcijos veiklos tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų, teisės aktų keitimo ir pildymo;
 • pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Inspekcijos interesams valstybinėse ir teisėsaugos institucijose;
 • vykdo Inspekcijos viršininko pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovaujamo darbo patirtį ir ketverių metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • atitikti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, kad nustatyta tvarka galėtų gauti leidimą dirbti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;
 • turėti organizacinių ir vadovavimo įgūdžių, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Inspekcijos struktūrinių padalinių veiklą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
Vidaus audito skyrius
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 278 5601 ir el. paštu konsultavimas@vkti.gov.lt.
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Skyriaus vedėja Asta Širvaitienė 278 5665   VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • planuoja vidaus audito skyriaus veiklą, sudaro strateginius ir metinius vidaus audito skyriaus veiklos planus (atsižvelgdamas į atliktą Inspekcijos rizikos vertinimo analizę), juos raštu derina su Inspekcijos viršininku, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;
 • Inspekcijos viršininkui, padalinių vadovams pataria vidaus kontrolės klausimais, užtikrina, kad Inspekcijos veikla būtų vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka;
 • užtikrina vidaus audito metu paimtų audituoti finansinių ataskaitų, apskaitos dokumentų, registrų, kompiuterių programų ir informacinių sistemų duomenų kopijų saugumą;
 • parengtą vidaus audito ataskaitos projektą aptaria su audituojamų padalinių vadovais ir už atitinkamą darbo sritį atsakingais valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) užtikrindamas Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
 • stebi, kaip įgyvendinami Inspekcijos viršininko sprendimai dėl vidaus audito ataskaitose teiktų išvadų ir rekomendacijų arba rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę paveda vidaus auditoriams, užtikrindamas Inspekcijos veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimą;
 • vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu:
 • organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, pagal skyriaus kompetenciją Inspekcijos viršininkui teikia pasiūlymų;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
 • pagal su Inspekcijos viršininku suderintą skyriaus veiklos planą organizuoja ir vykdo Inspekcijos ir jos padalinių vidaus auditą;
 • tvirtina vidaus auditorių parengtas vidaus audito programas, prižiūri vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę;
 • užtikrindamas Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatų įgyvendinimą, kasmet iki kovo 1 d. parengia ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Inspekcijos viršininkui, taip pat Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, jos prašymu, pateikia metinę skyriaus veiklos ataskaitą;
 • tikrina ir vertina Inspekcijos:
 • vidaus kontrolės sistemos veikimą (Inspekcijoje nustatytų vidaus taisyklių laikymąsi, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymą, intelekto išteklių naudojimo racionalumą ir kt.), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą, kad būtų pateikta išvadų dėl veikiančios vidaus kontrolės būklės ir vidaus kontrolės sistemos tobulinimo pasiūlymų;
 • korupcijos rizikos valdymo efektyvumą;
 • veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams, kad būtų pateikta išvadų ir Inspekcijos veiklos tobulinimo pasiūlymų;
 • strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
 • finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
 • turto apskaitą ir apsaugą, kad būtų pateiktos Inspekcijos turto apskaitos ir apsaugos gerinimo išvados ir rekomendacijos;
 • informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, dokumentų saugojimą, naudojimą ir pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų dėl veiklos dokumentų registrų sąrašo bei kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo, užtikrina tinkamą dokumentų valdymą skyriuje;
 • dalyvauja pretendentų į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas konkursų komisijų darbe, teikia vadovybei pasiūlymų dėl šių valstybės tarnautojų mokymo, skatinimo, nuobaudų skyrimo ir veiklos vertinimo įstatymų nustatyta tvarka;
 • pagal Europos Komisijos reikalavimus vykdo Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo privalomuosius patikrinimus;
 • rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Inspekcijos veiklą ir vidaus kontrolę;
 • analizuoja Inspekcijos veiklos trūkumus, dėl kurių Inspekcijos atžvilgiu buvo  priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir teikia Inspekcijos viršininkui pasiūlymų šiems trūkumams pašalinti, jei yra pagrindas, Inspekcijos viršininkui teikia pasiūlymų dėl asmeninės valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų atsakomybės;
 • užtikrina darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
 • atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Inspekcijos viršininko pavedimus, susijusius su vidaus auditu.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės studijų krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip dvejų metų audito arba vidaus audito darbo patirtį;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sugebėti vadovauti.
Finansų skyrius
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 278 5601 ir el. paštu konsultavimas@vkti.gov.lt.
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Skyriaus vedėja Ana Rokicka 278 5610   VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą įgyvendinant jam numatytus uždavinius ir funkcijas;
 • atlieka vyriausiojo buhalterio (buhalterinės apskaitos tvarkytojo) funkcijas, vadovaudamasis  Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis;
 • organizuoja investicinių projektų ir programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įvairių fondų, tarptautinių organizacijų lėšų, rengimą;
 • organizuoja lėšų, gautų iš Lietuvos Respublikos biudžeto bei kitų šaltinių, buhalterinę apskaitą, užtikrindamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, finansų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą; 
 • organizuoja finansinės, buhalterinės ir statistinės atskaitomybės dokumentų rengimą ir teikimą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus  valstybės ir savivaldybių institucijoms, mokesčių administratoriams, auditoriams, Inspekcijos viršininkui;
 • dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas, užtikrindamas vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą;
 • organizuoja Inspekcijos programinio biudžeto formavimą;
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus, užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • vykdo Inspekcijos finansų planavimą, analizuoja Inspekcijos finansinę veiklą;
 • dalyvauja  planuojant Inspekcijos viešuosius pirkimus;
 • vykdo ūkinių operacijų išankstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės įstaigoms ir institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims, Inspekcijos padaliniams, užtikrindamas duomenų patikimumą;
 • organizuoja ir koordinuoja Inspekcijos teikiamų paslaugų tarifų dydžių nustatymą; 
 • koordinuoja Inspekcijos regionų struktūrinių padalinių veiklą pagal savo kompetenciją;
 • organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo procedūrų vykdymą bei pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl veiklos dokumentų registrų sąrašo bei kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo, užtikrindamas tinkamą dokumentų valdymą skyriuje;
 • dalyvauja pretendentų į skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigas konkursų komisijų darbe, nustatyta tvarka teikia pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo, nuobaudų skyrimo, skatinimo, vertina jų veiklą, užtikrindamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • rengia metinę ataskaitą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su gaunama kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei informacijos stende, interneto svetainėje, spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus;
 • palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją, siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą;   
 • užtikrina darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės pavedimus, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, finansų veiklos analizės metodais, strateginio planavimo, kainų ir tarifų nustatymo metodika ir principais, apskaitos standartais, valstybės ekonomine politika ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų su buhalterine apskaita susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų, vokiečių arba rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sugebėti vadovauti.
Patarėjas Arūnas Lukminas 278 5615   VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • pataria skyriaus darbuotojams pagal atskirus pareikalavimus rengiant (nustatytais atvejais ir elektroniniu būdu) ataskaitas, susijusias su asignavimų bei nuosavų lėšų panaudojimu pagal programas, patvirtintas sąmatas, vykdomus projektus, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos statistikos departamentui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei ir kitoms institucijoms;
 • kontroliuoja Inspekcijos programų sąmatos išlaidas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, teikia Finansų skyriaus vedėjui pasiūlymus ir patarimus dėl ekonomiškesnio, efektyvesnio, rezultatyvesnio jų panaudojimo bei sąmatos ekonominės klasifikacijos straipsnių patikslinimo;
 • dalyvauja planuojant Inspekcijos programų sąmatos lėšų poreikius ir kitas išlaidas;
 • siekdamas tinkamai reglamentuoti apskaitos ir finansų valdymo klausimus Inspekcijoje, pagal kompetenciją rengia Inspekcijos įsakymų projektus;
 • dirba su finansų ir buhalterinės apskaitos kompiuterinėmis  programomis, internetiniu banku, elektronine dokumentų tvarkymo ir teisės aktų rengimo programa;
 • kontroliuoja, kad VBAMS ataskaitinio laikotarpio pabaigoje būtų atliekamos nustatytos procedūros;
 • kontroliuoja, kad Didžiosios knygos duomenys atitiktų kitų apskaitos registrų ir analitinės apskaitos duomenis, įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą; po buhalterinių duomenų patikros spausdina Didžiosios knygos ir Sąskaitų istorijos registrus;
 • kontroliuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerijai teikiamus duomenis apie Inspekcijos darbuotojų kelionių išlaidas vykstant į Europos Sąjungos Tarybos darbo susitikimus;
 • kontroliuoja ir užtikrina finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto pokyčių ir pinigų srautų ataskaitose teikiamų duomenų teisingumą;
 • tvarko ilgalaikio finansinio turto apskaitą;
 • užtikrindamas finansinių ir ūkinių procedūrų bei buhalterinių įrašų teisėtumą ir teisingumą, faktinių ir kasinių išlaidų apskaitos informacijos patikimumą, nustatytais terminais parengia Inspekcijos mėnesinių, ketvirtinių ir metinių biudžeto vykdymo ir ketvirtinių, metinių finansinių ataskaitų rinkinių projektus; rengia informaciją interneto svetainei apie biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;
 • pataria skyriaus vedėjui  dėl buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, teikia siūlymų dėl Inspekcijos Apskaitos vadovo tikslinimo;
 • organizuoja reprezentacinių lėšų, nustatytų sąnaudų limitų naudojimo kontrolę;
 • atlieka VSAKIS finansinių ataskaitų rinkinio (FAR) pildytojo funkcijas: teikia ir derina tarpusavio operacijų informaciją su kitais viešojo sektoriaus subjektais; pateikia Inspekcijos finansinių ataskaitų rinkinio duomenis pagal sąskaitų plano sąskaitų duomenis bei  eliminavimo informaciją;
 • pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse, teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje, dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • teikia Inspekcijos struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą dėl vežėjų, siekiančių užsiimti licencijuojama kelių transporto veikla, finansinio pajėgumo rodiklių skaičiavimo principų taikymo;
 • jei skyriaus vedėjo nėra, vykdo jo funkcijas ir atlieka vyriausiojo buhalterio funkcijas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1K-170 „Dėl Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, vykdo išankstinę finansų kontrolę;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus;
 • atsako už jo žinioje esančių bylų saugumą ir nustatyta tvarka jas perduoda į Inspekcijos archyvą.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, finansų veiklos analizės metodais, finansinių ir buhalterinių dokumentų įforminimo tvarka ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba verslo ir vadybos krypties išsilavinimą;
 • turėti trejų metų darbo, susijusio su ekonomine veikla arba buhalterine apskaita, patirtį;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, biudžetinėms įstaigoms skirtomis specializuotomis finansų ir buhalterinės apskaitos kompiuterinėmis sistemomis: Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema (toliau – VSAKIS), Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema ( toliau – VBAMS);
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

 

 

 

 

 

Patarėja Jelena Zimuš 278 5685   VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus pagal skyriaus kompetenciją;
 • vadovaudamasis strateginio planavimo metodika pagal savo kompetenciją  rengia, tikslina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano (programos) projektą ir suderinęs su strateginio planavimo grupe teikia Inspekcijos viršininkui;
 • dalyvauja rengiant Inspekcijos programų sąmatų, jų pakeitimo projektus, tikrina jų atitiktį Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau – VBAMS);
 • pateikia VBAMS valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozę metams (mėnesiais);
 • pataria  formuojant Inspekcijos strateginius tikslus, pagrindines veiklos kryptis, misiją, viziją, vertybes bei nustatant planavimo dokumentų vertinimo kriterijų planines reikšmes;
 • rengia prašymus dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdymo sričių strateginio veiklos plano (programos), Inspekcijos metų veiklos plano, investicijų projektų tikslinimo;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir kartu su kitais Inspekcijos padaliniais dalyvauja rengiant Inspekcijos metų veiklos planus, įvertina, apibendrina Inspekcijos padalinių pateiktą informaciją ir teikia nustatyta forma Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai;
 • rengia Inspekcijos metų veiklos ataskaitą;
 • teikia pasiūlymų dėl programos išlaidų paskirstymo pagal atskiras priemones;
 • rengia informaciją apie investicijų projektus, siūlomus įtraukti į Valstybės investicijų programos projektą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja Inspekcijai išlaikyti reikalingas lėšas darbo užmokesčiui;
 • pataria  rengiant pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos prioritetų, prioritetinių krypčių ir svarbiausių darbų;
 • pagal skyrių pateiktą informaciją  skaičiuoja ir tikslina Inspekcijoje teikiamų paslaugų tarifų dydžius (valstybės rinkliavos ir pajamų už teikiamas paslaugas), suderina juos su centrinių skyrių vadovais pagal skyrių kompetenciją;
 • siekdamas efektyvaus ir racionalaus lėšų panaudojimo rengia Inspekcijos struktūrinių  padalinių  lėšų limitus ir normas pagal atskirus programos sąmatos straipsnius;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją apie biudžeto planavimo dokumentus, metinę veiklą, vykdomus investicijų projektus Inspekcijos  interneto svetainei;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, pataria  skyriaus vedėjui dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, finansų veiklos analizės metodais ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba verslo ir vadybos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų su ekonomine veikla arba buhalterine apskaita susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

Vyriausioji specialistė Viktorija Urbonienė 278 5669 

 VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • siekdamas užtikrinti, kad Europos Sąjungos ar kitų fondų parama būtų naudojama efektyviai ir laiku, rengia, kaupia ir analizuoja informaciją apie Europos Sąjungos ar kitų fondų paramą, kurią gali gauti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos institucijos;
 • apibendrina ir teikia Europos Sąjungos ar kitų fondų ir programų paramą administruojančioms institucijoms informaciją apie Inspekcijos planuojamus, rengiamus ir vykdomus projektus;
 • dalyvauja rengiant Inspekcijos vardu teikiamų investicijų projektų paraiškas, skirtas gauti Europos Sąjungos ar kitų fondų ir programų paramą;
 • dalyvauja rengiant dokumentus, reikalingus Inspekcijai dalyvauti projektuose partnerio teisėmis;
 • koordinuoja Inspekcijos projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, administravimo ir įgyvendinimo eigą;
 • teikia informaciją Inspekcijos vadovybei apie paskelbtus kvietimus gauti finansinę paramą iš Europos Sąjungos, kitų fondų ar programų;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • analizuoja Inspekcijos veiklos procesus, teikia rekomendacijas dėl veiklos efektyvumo procesų;
 • dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos prioritetų, prioritetinių krypčių ir svarbiausių darbų;
 • rengia Inspekcijos metinio veiklos plano, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdymo sričių strateginio veiklos plano (programos) įgyvendinimo ir stebėsenos  ataskaitas;
 • dalyvauja rengiant tarpinstitucinių veiklos planų įgyvendinimo ataskaitas;
 • pagal savo kompetenciją analizuoja ir apibendrina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos valdymo sričių strateginio veiklos plano (programos) ir Inspekcijos metinio veiklos plano vykdymo informaciją ir teikia ją Finansų skyriaus valstybės tarnautojui, atsakingam už Inspekcijos metinės veiklos ataskaitos projekto parengimą;
 • dalyvauja rengiant  investicijų projektų sąnaudų ir naudos (rezultatų) analizę;
 • rengia teisės aktų projektus ir Inspekcijos raštus strateginio planavimo, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų klausimais;
 • nuolat savarankiškai susipažįsta su naujai priimtais teisės aktais ir galiojančių teisės aktų pakeitimais;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal savo  kompetenciją rengia informaciją interneto svetainei, spaudai;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, finansų veiklos analizės metodais ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų administravimo srityje;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, Europos Sąjungos ir kitų fondų paramą, investicijų projektų, strateginio planavimo dokumentų rengimą, stebėseną ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
Vyresnioji specialistė Danutė Jadelienė 278 5614 

DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

 • atlieka mokėjimo paraiškų rengimo, tiekėjų duomenų įvedimo ir kitas su mokėjimais susijusias procedūras VBAMS;
 • teikia valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozes dvidešimčiai darbo dienų, naudodamasis Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS);
 • naudodamas kompiuterizuotą informacinę sistemą parengia numeruotų blankų ataskaitas, užtikrina ataskaitinių duomenų teisingumą;
 • sudaro ir teikia „Intrastato“ ataskaitą UPS-02;
 • išrašo įgaliojimus;
 • finansų ir buhalterinės apskaitos kompiuterinėje programoje, užtikrindamas einamosios finansų kontrolės atlikimą, siekiant, kad apskaitos dokumentai būtų sutvarkyti tinkamai ir jų duomenys atitiktų kitų apskaitos registrų duomenis, registruoja:
 • ūkines operacijas, susijusias su subsidijų apskaita;
 • ūkines operacijas, susijusias su valstybės rinkliavos ir kitų įmokų, administracinių baudų gavimu, paskyrimu ir pervedimu;
 • ūkines operacijas, susijusias su Inspekcijoje esančių numeruotų blankų apskaita;
 • ūkines operacijas specialiojoje banko sąskaitoje, susijusias su specialios paskirties piniginių lėšų judėjimu;
 • naudodamas kompiuterizuotą informacinę sistemą rengia mėnesines, ketvirtines ir metines ataskaitas apie suteiktas paslaugas klientams; sutarties administratoriams įveda informaciją apie apmokėtas sąskaitas;
 • pagal patvirtintą dokumentacijos planą sudaro Finansų skyriaus archyvines bylas, aprašus ir atiduoda į archyvą;
 • jei nėra atsakingo darbuotojo, skaičiuoja darbo užmokestį ir susijusias išmokas; prireikus, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • užtikrina tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir kitą informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nuolat savarankiškai susipažįsta su naujai priimtais teisės aktais ir galiojančių teisės aktų pakeitimais;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, finansų veiklos analizės metodais, finansinių ir buhalterinių dokumentų įforminimo tvarka ir jais vadovautis;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • turėti vienų metų darbo, susijusio su ekonomine veikla arba buhalterine apskaita, patirtį;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyresnioji specialistė Valė Matkevičiūtė 278 5612 

 VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, dalyvauja sudarant skyriaus veiklos planus pagal savo kompetenciją;
 • vykdo pajamų įmokų už teikiamas paslaugas apskaitą, išrašo pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras;
 • skaičiuoja darbo užmokestį, kitas išmokas valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), užtikrindamas teisingą biudžeto lėšų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui panaudojimą pagal programas, projektus ir finansavimo šaltinius;
 • perveda valstybės tarnautojams ir darbuotojams priklausančias sumas į banko sąskaitas, naudodamasis elektronine bankininkyste;
 • apskaičiuoja fizinių asmenų pajamų, įmokų už teikiamas paslaugas, pridėtinės vertės, socialinio draudimo mokesčius ir kitus mokėjimus į biudžetą teisės aktuose nustatytais terminais;
 • prognozuoja darbo užmokesčio lėšų poreikį ir duomenis perduoda Finansų skyriaus darbuotojui, atsakingam už valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozės dvidešimčiai darbo dienų pateikimą į Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą;
 • dalyvauja planuojant darbo užmokesčio lėšų poreikį, kai sudaromos biudžeto sąmatos;
 • nustatyta tvarka ir terminais ir pagal atskirus pareikalavimus rengia ir teikia ataskaitas ir deklaracijas, susijusias su darbo apmokėjimu ir įmokomis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, Lietuvos statistikos departamentui, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kitoms institucijoms, užtikrindamas teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą;
 • valstybės tarnautojų ir darbuotojų prašymu rengia pažymas apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, išskaičiuotus mokesčius;
 • tvarko pateiktų dokumentų apskaitą ir vykdo jų įforminimo einamąją finansų kontrolę, registruoja ūkines operacijas naudodamas finansų ir buhalterinės apskaitos kompiuterinę programą; dirba su elektroninės bankininkystės programa, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo sistema;
 • teikia informaciją valstybės tarnautojams, darbuotojams ir klientams apie šios pareigybės kompetencijai priklausančių teisės aktų nuostatas ir jų taikymą;
 • pildo skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • tvarko duomenis apie darbo užmokestį (asmens sąskaitas) ir pateikia juos saugoti į archyvą;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirba su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema, teikdamas mokėjimo paraiškas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;                   
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, finansų veiklos analizės metodais, finansinių ir buhalterinių dokumentų įforminimo tvarka ir jais vadovautis;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų su buhalterine apskaita susijusio darbo patirtį;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.


Teisės skyrius
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 278 5601 ir el. paštu konsultavimas@vkti.gov.lt.
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Skyriaus viršininkas Dainius Lipsevičius 278 5691 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrindamas tinkamą skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
 • dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas, užtikrindamas vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą;
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka jų antikorupcinį vertinimą; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktus, kitus dokumentus bei jų projektus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją, teikia pastabas ir pasiūlymus, užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
 • rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
 • teikia pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
 • atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, rengia šių susitikimų ataskaitas;
 • konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
 • konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus su Inspekcijos veikla susijusiais teisės klausimais;
 • organizuoja ir koordinuoja administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo procesą, teikia pasiūlymų dėl šio proceso tobulinimo;
 • vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, užtikrindamas šią kontrolę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi;
 • organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo procedūrų vykdymą bei pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų dėl veiklos dokumentų registrų sąrašo bei kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo, užtikrindamas tinkamą dokumentų valdymą skyriuje;
 • dalyvauja pretendentų į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas konkursų komisijų darbe, nustatyta tvarka teikia pasiūlymų dėl valstybės tarnautojų mokymo, nuobaudų skyrimo, skatinimo, vertina jų veiklą, užtikrindamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • rengia metinę ataskaitą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema LINESIS, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • koordinuoja informaciją apie kelių transportą reglamentuojančių teisės aktų bei jų projektų skelbimą Inspekcijos interneto svetainėje, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus;
 • palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją, siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą;    
 • užtikrina darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės pavedimus, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir Europos Sąjungos teisės aktus, įstatymus, kitus Lietuvos Respublikos Seimo priimtus teisės aktus,  Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Ministro Pirmininko potvarkius, susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau –  Inspekcija) viršininko įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • būti susipažinęs su:
 • bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
 • Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sugebėti vadovauti.
Vyriausiasis specialistas Marius Laurinėnas 278 5690    VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų pakeitimo projektų; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus, užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą ir taikymą Inspekcijoje;
 • dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse, užtikrindamas tinkamą atstovavimą valstybei Europos Sąjungos institucijose;
 • rengia skundus, atsiliepimus, ieškinius ir kitus procesinius dokumentus, atstovauja Inspekcijai teismuose ir kitose institucijose, užtikrindamas tinkamą Inspekcijos ir valstybės interesų gynimą teisminėse institucijose;
 • rengia sutarčių projektus, teikia išvadas dėl ūkio subjektų parengtų sutarčių projektų, užtikrindamas civilinių teisinių santykių su ūkio subjektais stabilumą;
 • administruoja pagal kompetenciją priskirtas sutartis, užtikrindamas tinkamą jų vykdymą ir Inspekcijos interesų apsaugą;
 • pagal savo kompetenciją teikia išaiškinimus ir pasiūlymus Inspekcijos struktūriniams padaliniams dėl tinkamo teisės aktų taikymo, užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų taikymą Inspekcijoje;
 • teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, taikymo klausimais, užtikrindamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
 • konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus su Inspekcijos veikla susijusiais teisės klausimais;
 • pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
 • dalyvauja rengiant išvadas arba teikiant informaciją dėl vartotojo prašyme nurodyto reikalavimo ar pardavėjo, paslaugų teikėjo pateiktų paaiškinimų, ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančiai institucijai paprašius;
 • nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją Inspekcijos struktūriniams padaliniams, valstybės įstaigoms ir institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims pagal savo kompetenciją bei gauna duomenis ir informaciją iš kitų valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų, užtikrindamas efektyvų bendradarbiavimą Inspekcijoje ir tarp institucijų;
 • rengia medžiagą teisėsaugos institucijoms dėl teisės pažeidimų kelių transporto veikloje, padėdamas stiprinti teisėtumą ir užkirsti kelią teisės pažeidimams;
 • tvarko nagrinėjamų administracinių bylų dokumentus, užtikrindamas tinkamą administracinių procesinių teisės normų laikymąsi;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • atlieka Inspekcijoje nagrinėjamų administracinių nusižengimų bylų patikrinimus, teikia pasiūlymų dėl šių bylų tvarkymo tobulinimo, siekdamas tinkamo ir vienodo administracinės teisės normų traktavimo ir taikymo;
 • konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus administracinių nusižengimų protokolų, nutarimų surašymo, bylų nagrinėjimo ir tvarkymo klausimais, kitais su Inspekcijos veikla susijusiais teisės klausimais, užtikrindamas vienodą teisės aktų taikymą Inspekcijoje;
 • formuoja vienodą administracinės teisės normų taikymo praktiką, nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas ir taikant administracinio poveikio priemones Inspekcijos kompetencijai priskirtose srityse;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • pagal Inspekcijos struktūrinių padalinių kreipimąsi teikia išvadas dėl teistų ar administracinėmis nuobaudomis baustų asmenų reputacijos atitikimo Inspekcijos veiklos srityje galiojančių teisės aktų reikalavimams;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • teikia skyriaus viršininkui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus;
 • palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą;
 • nesant skyriaus viršininko, jį pavaduoja, prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus, užtikrindamas Inspekcijos uždavinių ir tikslų įgyvendinimą;
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus viršininko pavedimus, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, taikyti teisės aktus;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

Vyriausiasis specialistas Rimantas Stasys Stanevičius 8 46 31 13 12   VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą ir taikymą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimą, administracinių teisės procedūrų vykdymą, tinkamą Inspekcijos teisių, teisėtų interesų ir pozicijų gynimą, rengia medžiagą, skundus, atsiliepimus, ieškinius ir kitus procesinius dokumentus teisėsaugos ir teisminėms institucijoms dėl teisės pažeidimų kelių transporto veikloje, griežtai vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, tvarko nagrinėjamų administracinių nusižengimų bylų dokumentus ir bylų apskaitą, atlieka nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo procedūras, pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Inspekcijai teismuose ir kitose valstybės institucijose;
 • užtikrindamas civilinių teisinių santykių su ūkio subjektais stabilumą, rengia sutarčių projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ūkio subjektų ir Inspekcijos struktūrinių padalinių parengtų sutarčių projektų;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • analizuoja nustatytus teisės pažeidimus, teikia siūlymų dėl jų skaičiaus sumažinimo ar visiško panaikinimo, užtikrindamas pažeidimų prevenciją;
 • užtikrindamas administracinių nusižengimų bylų teisenos teisėtumą, konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus, vykdančius kontrolės funkcijas, ir teikia jiems metodinę pagalbą administracinių nusižengimų  protokolų surašymo, administracinių bylų nagrinėjimo ir su šia veikla tiesiogiai susijusiais teisės klausimais;
 • teikia pasiūlymų dėl vienodo administracinės teisės normų taikymo, nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas ir taikant administracinio poveikio priemones Inspekcijos kompetencijai priskirtose srityse;
 • užtikrindamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir kvalifikuotos teisinės konsultacijos teikimą, konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ir teikia jiems metodinę pagalbą teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, taikymo klausimais, kitais su vykdomomis funkcijomis susijusiais klausimais;
 • pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
 • dalyvauja rengiant išvadas arba teikiant informaciją dėl vartotojo prašyme nurodyto reikalavimo ar pardavėjo, paslaugų teikėjo pateiktų paaiškinimų, ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančiai institucijai paprašius;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • užtikrindamas efektyvų struktūrinių padalinių bendradarbiavimą, pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją Inspekcijos struktūriniams padaliniams, valstybės įstaigoms ir institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims bei gauna duomenis ir informaciją iš kitų valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus, užtikrindamas Inspekcijos uždavinių ir tikslų įgyvendinimą;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir Teisės skyriaus viršininko pavedimus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • mokėti rusų ir anglų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, taikyti teisės aktus;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

Vyriausiasis specialistas Vidmantas Daunoravičius 8 45 43 04 09 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą ir taikymą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimą, administracinių teisės procedūrų vykdymą, tinkamą Inspekcijos teisių, teisėtų interesų ir pozicijų gynimą, rengia medžiagą, skundus, ieškinius ir kitus procesinius dokumentus teisėsaugos ir teisminėms institucijoms dėl teisės pažeidimų kelių transporto veikloje, griežtai vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, tvarko nagrinėjamų administracinių teisės pažeidimų bylų dokumentus ir bylų apskaitą, atlieka nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo procedūras, pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Inspekcijai teismuose ir kitose valstybės institucijose;
 • užtikrindamas civilinių teisinių santykių su ūkio subjektais stabilumą, rengia sutarčių projektus, teikia išvadas dėl kitų ūkio subjektų ir Inspekcijos struktūrinių padalinių parengtų sutarčių projektų;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • analizuoja nustatytus teisės pažeidimus, teikia siūlymų dėl jų skaičiaus sumažinimo ar visiško panaikinimo, užtikrindamas pažeidimų prevenciją;
 • užtikrindamas administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos teisėtumą, konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus, vykdančius kontrolės funkcijas, ir teikia jiems metodinę pagalbą administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo, administracinių bylų nagrinėjimo ir su šia veikla tiesiogiai susijusiais teisės klausimais;
 • teikia pasiūlymų dėl vienodo administracinės teisės normų taikymo, nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas ir taikant administracinio poveikio priemones Inspekcijos kompetencijai priskirtose srityse;
 • užtikrindamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir kvalifikuotos teisinės konsultacijos teikimą, konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ir teikia jiems metodinę pagalbą teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, taikymo klausimais, kitais su vykdomomis funkcijomis susijusiais klausimais;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • užtikrindamas efektyvų struktūrinių padalinių bendradarbiavimą, pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją Inspekcijos struktūriniams padaliniams, valstybės įstaigoms ir institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims bei gauna duomenis ir informaciją iš kitų valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;   
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus, užtikrindamas Inspekcijos uždavinių ir tikslų įgyvendinimą;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir Teisės skyriaus viršininko pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • mokėti rusų ir anglų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, taikyti teisės aktus;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyriausioji specialistė Oksana Cukanova 8 41 54 20 14   VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą ir taikymą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimą, administracinių teisės procedūrų vykdymą, tinkamą Inspekcijos teisių, teisėtų interesų ir pozicijų gynimą, rengia medžiagą, skundus, atsiliepimus, ieškinius ir kitus procesinius dokumentus teisėsaugos ir teisminėms institucijoms dėl teisės pažeidimų kelių transporto veikloje, griežtai vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, tvarko nagrinėjamų administracinių nusižengimų bylų dokumentus ir bylų apskaitą, atlieka nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo procedūras, pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Inspekcijai teismuose ir kitose valstybės institucijose;
 • užtikrindamas civilinių teisinių santykių su ūkio subjektais stabilumą, rengia sutarčių projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ūkio subjektų ir Inspekcijos struktūrinių padalinių parengtų sutarčių projektų;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • analizuoja nustatytus teisės pažeidimus, teikia siūlymų dėl jų skaičiaus sumažinimo ar visiško panaikinimo, užtikrindamas pažeidimų prevenciją;
 • užtikrindamas administracinių nusižengimų bylų teisenos teisėtumą, konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus, vykdančius kontrolės funkcijas, ir teikia jiems metodinę pagalbą administracinių nusižengimų  protokolų surašymo, administracinių bylų nagrinėjimo ir su šia veikla tiesiogiai susijusiais teisės klausimais;
 • teikia pasiūlymų dėl vienodo administracinės teisės normų taikymo, nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas ir taikant administracinio poveikio priemones Inspekcijos kompetencijai priskirtose srityse;
 • užtikrindamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir kvalifikuotos teisinės konsultacijos teikimą, konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ir teikia jiems metodinę pagalbą teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, taikymo klausimais, kitais su vykdomomis funkcijomis susijusiais klausimais;
 • pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
 • dalyvauja rengiant išvadas arba teikiant informaciją dėl vartotojo prašyme nurodyto reikalavimo ar pardavėjo, paslaugų teikėjo pateiktų paaiškinimų, ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančiai institucijai paprašius;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • užtikrindamas efektyvų struktūrinių padalinių bendradarbiavimą, pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją Inspekcijos struktūriniams padaliniams, valstybės įstaigoms ir institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims bei gauna duomenis ir informaciją iš kitų valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus, užtikrindamas Inspekcijos uždavinių ir tikslų įgyvendinimą;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir Teisės skyriaus viršininko pavedimus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • mokėti rusų ir anglų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, taikyti teisės aktus;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

Vyriausioji specialistė Evelina Jasiūnaitė 8 37 22 99 40   VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą ir taikymą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimą, administracinių teisės procedūrų vykdymą, tinkamą Inspekcijos teisių, teisėtų interesų ir pozicijų gynimą, rengia medžiagą, skundus, atsiliepimus, ieškinius ir kitus procesinius dokumentus teisėsaugos ir teisminėms institucijoms dėl teisės pažeidimų kelių transporto veikloje, griežtai vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, tvarko nagrinėjamų administracinių nusižengimų bylų dokumentus ir bylų apskaitą, atlieka nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymo procedūras, pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Inspekcijai teismuose ir kitose valstybės institucijose;
 • užtikrindamas civilinių teisinių santykių su ūkio subjektais stabilumą, rengia sutarčių projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų ūkio subjektų ir Inspekcijos struktūrinių padalinių parengtų sutarčių projektų;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • analizuoja nustatytus teisės pažeidimus, teikia siūlymų dėl jų skaičiaus sumažinimo ar visiško panaikinimo, užtikrindamas pažeidimų prevenciją;
 • užtikrindamas administracinių nusižengimų bylų teisenos teisėtumą, konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus, vykdančius kontrolės funkcijas, ir teikia jiems metodinę pagalbą administracinių nusižengimų  protokolų surašymo, administracinių bylų nagrinėjimo ir su šia veikla tiesiogiai susijusiais teisės klausimais;
 • teikia pasiūlymų dėl vienodo administracinės teisės normų taikymo, nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas ir taikant administracinio poveikio priemones Inspekcijos kompetencijai priskirtose srityse;
 • užtikrindamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir kvalifikuotos teisinės konsultacijos teikimą, konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ir teikia jiems metodinę pagalbą teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, taikymo klausimais, kitais su vykdomomis funkcijomis susijusiais klausimais;
 • pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
 • dalyvauja rengiant išvadas arba teikiant informaciją dėl vartotojo prašyme nurodyto reikalavimo ar pardavėjo, paslaugų teikėjo pateiktų paaiškinimų, ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančiai institucijai paprašius;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • užtikrindamas efektyvų struktūrinių padalinių bendradarbiavimą, pagal savo kompetenciją nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją Inspekcijos struktūriniams padaliniams, valstybės įstaigoms ir institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims bei gauna duomenis ir informaciją iš kitų valstybės institucijų, juridinių ir fizinių asmenų;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus, užtikrindamas Inspekcijos uždavinių ir tikslų įgyvendinimą;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir Teisės skyriaus viršininko pavedimus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • mokėti rusų ir anglų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, taikyti teisės aktus;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

Personalo skyrius
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 278 5601 ir el. paštu konsultavimas@vkti.gov.lt.
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Skyriaus vedėja Genė Mačiulienė 278 5661 

 VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina tinkamą skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
 • dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas, užtikrina vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose, susijusiuose su skyriaus kompetencija;
 • atsižvelgdamas į Inspekcijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia siūlymų dėl  žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų, užtikrina teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
 • rengia pareigybių sąrašų projektus, dalyvauja atliekant struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę, teikia siūlymų dėl struktūros ir darbo organizavimo tobulinimo;
 • vykdo personalo sudėties analizę, dalyvauja formuojant personalo sudėtį;
 • padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą;
 • padeda Inspekcijos struktūrinių padalinių vadovams personalą adaptuoti ir integruoti įstaigoje;
 • dalyvauja formuojant  ir įgyvendinant personalo motyvacijos sistemą;
 • dalyvauja rengiant vidaus darbo tvarką ir Inspekcijos struktūrinių padalinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
 • dalyvauja rengiant Inspekcijos struktūrinių padalinių nuostatų bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojų), pareigybių aprašymų projektus, organizuoja pareigybių aprašymų vertinimą;
 • kartu su kitais Inspekcijos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia siūlymų dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų gerinimo;
 • padeda užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos  normų laikymąsi;
 • koordinuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į pareigas konkursų organizavimą;
 • padeda komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
 • nustatyta tvarka tvarko Valstybės tarnautojų registro duomenis;
 • organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir darbuotojų veiklos vertinimą;
 • formuoja personalo mokymo prioritetus, organizuoja metinių planų sudarymą ir įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
 • koordinuoja atostogų suteikimą personalui;
 • koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;
 • įgyvendina Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo  nuostatas;
 • dalyvauja įgyvendinant personalo socialines ir kitas garantijas;
 • koordinuoja veiklos ataskaitų visuomenei, informacinių leidinių ir kitų informacinių priemonių apie Inspekcijos veiklą rengimą, renginių organizavimą, dalyvauja jų rengimo ir organizavimo procese;
 • koordinuoja Europos Sąjungos reikalus Inspekcijoje; atlieka Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema (toliau – LINESIS) gaunamos informacijos, kitos  gaunamos, su dalyvavimu Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse susijusios medžiagos, valdymo funkcijas;
 • koordinuoja rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų valstybinės kalbos reikalavimų laikymąsi, užtikrindamas valstybinės kalbos reikalavimų įgyvendinimą;
 • koordinuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą, užtikrindamas tinkamą įslaptintos informacijos apsaugos veiksmų koordinavimo bei kontrolės tvarką;
 • konsultuoja Inspekcijos struktūrinius padalinius skyriaus kompetencijos klausimais;
 • vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, užtikrindamas šią kontrolę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi;
 • dalyvauja pretendentų į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas konkursų komisijų darbe, nustatyta tvarka teikia pasiūlymų dėl valstybės tarnautojų mokymo, nuobaudų skyrimo, skatinimo, vertina jų veiklą, užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą, naudojimo procedūras, pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų dėl veiklos dokumentų registrų sąrašo ir kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo, užtikrina tinkamą dokumentų valdymą skyriuje;
 • pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia ataskaitas ir informaciją Inspekcijos vadovybei, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, konsultuoja Inspekcijos struktūrinius padalinius skyriaus kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymų dėl personalo darbo ir ryšių su visuomene organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis projektus; palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;    
 • užtikrina darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės pavedimus. 

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios  pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir vienų metų personalo administravimo darbo patirtį;
 • mokėti rusų ir anglų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sugebėti vadovauti.

 

 


Vyriausioji specialistė Danguolė Kūrienė 278 5617   VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • teikia pasiūlymų dėl pagrindinių veiklos krypčių, veiklos planų ir programų sudarymo, struktūros ir darbo organizavimo tobulinimo;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose, susijusiuose su personalo klausimais; padeda komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
 • vykdo personalo sudėties analizę;
 • rengia personalo valdymo teisės aktų ir kitų dokumentų projektus; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 •  įgyvendina personalo motyvacijos sistemą;
 • įgyvendina personalo adaptacijos sistemą;
 • dalyvauja rengiant vidaus darbo tvarką ir Inspekcijos struktūrinių padalinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
 • analizuoja ir redaguoja Inspekcijos struktūrinių padalinių nuostatų bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymų projektus, užtikrindamas tinkamą valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą nustatyta tvarka, juos teikia valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų vertinimo komisijai;
 • organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į pareigas konkursus, įformina konkursų dokumentus, užtikrindamas konkursų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi;
 • organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir darbuotojų veiklos vertinimą;
 • organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą, užtikrindamas teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • nustatyta tvarka tvarko Valstybės tarnautojų registro duomenis;
 • formuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens ir kitas dokumentacijos plane numatytas bylas, užtikrindamas skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;
 • organizuoja valstybės tarnautojų pažymėjimų išdavimą ir valstybės tarnautojo pažymėjimo kontaktinėje elektroninėje laikmenoje įrašyto elektroninio parašo kvalifikuoto sertifikato atnaujinimą;
 • skaičiuoja valstybės tarnautojų tarnybos stažą Lietuvos valstybei ir darbuotojų darbo stažą ir teikia šiuos duomenis Finansų skyriui;
 • dalyvauja formuojant Inspekcijos įvaizdį:
 • organizuoja kolektyvo renginius, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pasveikinimą tarnybos, jubiliejaus ar kitų asmeninių švenčių progomis; rengia užuojautas dėl artimųjų netekties;
 • atlieka su valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimu, perkėlimu, atleidimu ir kitais pasikeitimais susijusias procedūras (kolektyvo informavimas ir kt.);
 • organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;
 • nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja, prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus;
 • organizuoja Europos Sąjungos reikalų įgyvendinimą Inspekcijoje; analizuoja Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema (toliau – LINESIS) gaunamą informaciją, kitą gaunamą su dalyvavimu Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse susijusią informaciją, organizuoja jos paskirstymą, informuoja suinteresuotus asmenis; rengia su tuo susijusius dokumentų projektus;
 • pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia ataskaitas ir kitą informaciją Inspekcijos vadovybei, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrina tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJO TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų teisinio darbo arba darbo su personalu patirtį;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

 

Vyriausioji specialistė Kristina Jasilionytė 235 6104   VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus personalo valdymo srityje; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose, susijusiuose su personalo klausimais; padeda komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
 • analizuoja ir redaguoja Inspekcijos struktūrinių padalinių nuostatų bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių aprašymų projektus, teikia juos Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų vertinimo komisijai, užtikrindamas tinkamą valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą nustatyta tvarka;
 • organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo į pareigas konkursus, įformina konkursų dokumentus, užtikrindamas konkursų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi;
 • priima valstybės tarnautojų vertinimo išvadas ir pasiūlymus bei nustatyta tvarka perduoda valstybės tarnautojų vertinimo komisijai; organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
 • sudaro valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo planus, užtikrindamas teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • nustatyta tvarka tvarko Valstybės tarnautojų registro duomenis;
 • formuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens ir kitas dokumentacijos plane numatytas bylas, koordinuoja ir vykdo dokumentų valdymo procedūras skyriuje, užtikrindamas skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;
 • organizuoja valstybės tarnautojų pažymėjimų išdavimą ir valstybės tarnautojo pažymėjimo kontaktinėje elektroninėje laikmenoje įrašyto elektroninio parašo kvalifikuoto sertifikato atnaujinimą;
 • skaičiuoja valstybės tarnautojams ir darbuotojams priklausančias kasmetines atostogas;
 • skaičiuoja valstybės tarnautojų tarnybos stažą Lietuvos valstybei ir darbuotojų darbo stažą ir teikia šiuos duomenis Finansų skyriui;
 • tvarko karo prievolininkų apskaitą, užtikrindamas Karo prievolės įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • organizuoja kolektyvo renginius, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pasveikinimą tarnybos, jubiliejaus ar kitų asmeninių švenčių progomis; rengia užuojautas dėl artimųjų netekties;
 • pildo skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • atlieka su valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimu, perkėlimu, atleidimu ir kitais pasikeitimais susijusias procedūras (kolektyvo informavimas ir kt.);
 • organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;
 • organizuoja prašymų pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, teikimą nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;    
 • nesant Personalo skyriaus vyresniojo specialisto, atliekančio informacijos teikimo interesantams ir Inspekcijos vadovybei ir kitas funkcijas, jį pavaduoja, prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.
 • tvarko skyriaus materialinių vertybių apskaitą;
 • pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia ataskaitas ir kitą informaciją Inspekcijos vadovybei, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrina tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

Vyriausioji specialistė Vaida Rukienė 235 6111   VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • rengia ryšių su visuomene įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų tobulinimo, užtikrina informacijos teikimą ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • organizuoja informacijos apie Inspekcijos veiklą teikimą visuomenei ir žiniasklaidai;  rengia ir teikia šią informaciją;
 • persiunčia elektroniniu paštu pateiktus klausimus dėl Inspekcijos priimtų teisės aktų nuostatų taikymo aiškinimo ar Inspekcijos kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų laikymosi į konsultavimo el. paštą;  
 • inicijuoja Inspekcijos interneto svetainės struktūros formavimą, informacijos skelbimą ir atnaujinimą teisės aktų nustatyta tvarka; tvarko Inspekcijos interneto svetainės struktūrą, skelbia pateiktą informaciją apie vykdomą veiklą Inspekcijos interneto svetainėje;
 • stebi ir analizuoja visuomenės informavimo priemonėse ir kitą viešai skelbiamą su Inspekcijos veikla susijusią informaciją, kopijuoja, skenuoja, apibendrina ir teikia Inspekcijos vadovybei;
 • organizuoja ir koordinuoja informacinių leidinių, kompaktinių diskų ir kitų informavimo priemonių apie Inspekcijos veiklą kūrimą;
 • organizuoja spaudos konferencijas, fotosesijas, parodas, kitus su Inspekcijos veikla susijusius renginius;
 • dalyvauja organizuojant Inspekcijos struktūrinių padalinių renginius;
 • dalyvauja Inspekcijos posėdžiuose ir pasitarimuose bei rengia informaciją visuomenei ir žiniasklaidai;
 • koordinuoja informacijos Inspekcijos veiklos ataskaitoms teikimą, rengia metines veiklos ataskaitas visuomenei;
 • koordinuoja protokolo reikalavimų laikymąsi susitikimų, pasitarimų ir kitų oficialių renginių metu, renka informaciją apie protokolo reikalavimus, konsultuoja protokolo klausimais Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
 • rengia ir nustatyta tvarka teikia informaciją Inspekcijos metraščiui parengti;
 • renka ir tvarko su Inspekcijos veiklos istorija susijusius dokumentus ir kitą medžiagą;
 • koordinuoja interneto svetainės lankytojų apklausų rengimą;
 • renginių metu fotografuoja, kaupia ir saugo nuotraukas apie Inspekcijos veiklą;
 • verčia tekstus iš (į) anglų ir rusų kalbų (-as) žodžiu ir raštu ir (ar) redaguoja;
 • analizuoja gaunamą su dalyvavimu Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse susijusią medžiagą, informuoja suinteresuotus asmenis, rengia su tuo susijusius dokumentų projektus;
 • pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams,  supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų padalinių kompetencijos klausimais gaunama informacija, užtikrina tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
 • nesant Personalo skyriaus vyriausiojo specialisto (4), atliekančio kalbos tvarkytojo funkcijas, jį pavaduoja, prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus; siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų ryšių su visuomene, įstaigos įvaizdžio kūrimo arba informacijos teikimo darbo patirtį;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

Vyriausioji specialistė Regina Vaškelienė 235 6107   DARBUOTOJO FUNKCIJOS:
 • rengia įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymų dėl galiojančių įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų tobulinimo, užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
 • tvarko rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų kalbą, vizuoja juos nustatyta tvarka, užtikrindamas vientisą valstybinės kalbos reikalavimų įgyvendinimą;
 • konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus valstybinės kalbos klausimais;
 • koordinuoja valstybinės kalbos reikalavimų laikymąsi rengiant antspaudų tekstus, užrašus ant automobilių, skelbimus ir pan.;
 • rengia metodinius nurodymus ir pranešimus valstybinės kalbos klausimais, supažindina su jais Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
 • protokoluoja Inspekcijos vadovybės posėdžius ir pasitarimus;
 • palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją, siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą;    
 • nesant Personalo skyriaus vyriausiojo specialisto (1), atliekančio ryšių su visuomene funkcijas, jį pavaduoja, prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus;
 • tvarko Inspekcijos interneto svetainės struktūrą, skelbia pateiktą informaciją apie vykdomą veiklą Inspekcijos interneto svetainėje;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis, kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su gaunama kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei informacijos stende, interneto svetainėje, spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.

 DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios  pareigybės veiklos sritis, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų su kalbos tvarkymu susijusio darbo patirtį; mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

 

 

Vyresnioji specialistė Rasa Dilytė 278 5602  DARBUOTOJO FUNKCIJOS:
 • teikia interesantams informaciją pagal Inspekcijos kompetenciją telefonu, elektroniniu paštu arba jiems apsilankius;
 • priima dokumentus ir informaciją, juos perduoda vadovybei ar kitiems darbuotojams pagal kompetenciją;
 • organizuoja Inspekcijos viršininko ir Inspekcijos viršininko pavaduotojų pokalbius telefonu įstaigoje ir už jos ribų;
 • organizuoja lankytojų priėmimą, priima lankytojus, užtikrindamas tarnybinio etiketo laikymąsi, informuoja apie juos Inspekcijos viršininką ir Inspekcijos viršininko pavaduotojus;
 • prireikus protokoluoja vadovybės ir lankytojų susitikimus;
 • kontroliuoja vadovybei teikiamų dokumentų įforminimą ir tvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus;
 • perduoda Inspekcijos viršininko ir Inspekcijos viršininko pavaduotojų pasirašytus dokumentus ar dokumentus su pavedimais struktūriniams padaliniams pagal kompetenciją;
 • spausdina Inspekcijos vadovybės parengtus dokumentų projektus;
 • saugo apskritą raudono šrifto antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka antspauduoja dokumentus, kuriuos reikia ypatingai paliudyti;
 • dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą savo kompetencijos srityje;
 • padeda planuoti Inspekcijos viršininko ir Inspekcijos viršininko pavaduotojų darbotvarkes;
 • informuoja Inspekcijos viršininką ir Inspekcijos viršininko pavaduotojus apie numatytus posėdžius, pasitarimus, susitikimus, būtinus darbus, skubius raštus ir pan.;
 • rengia ir teikia skelbti Inspekcijos interneto svetainėje informaciją apie vadovybės darbotvarkes;
 • atlieka organizuojamų pasitarimų ir posėdžių parengiamuosius darbus: rengia darbotvarkes, renka medžiagą, kviečia, registruoja dalyvius ir kt.;
 • organizuoja vaizdo konferencijos įrangos, kitų priemonių, reikalingų informacijai pateikti posėdžių metu, parengimą;
 • koordinuoja protokolo reikalavimų laikymąsi susitikimų, pasitarimų ir kitų oficialių renginių metu, renka informaciją apie protokolo reikalavimus, konsultuoja protokolo klausimais Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus;
 • ruošia svečių priėmimą pagal tarnybinį etiketą; sutinka į Inspekciją atvykusius svečius, informuoja apie juos Inspekcijos viršininką ir Inspekcijos viršininko pavaduotojus, esant reikalui, nukreipia juos pas kitą Inspekcijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją;
 • informuoja vadovybę apie institucijų veiklos ir asmenų gyvenimo sukaktis; organizuoja institucijų ir asmenų  sveikinimą sukakčių ir švenčių progomis;
 • rūpinasi priimamojo aplinka ir tvarka;
 • rūpinasi vadovybės kanceliarinių reikmenų poreikiu;
 • palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal kompetenciją, siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą;    
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • vykdo kitus Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su pareigybės paskirtimi. 

 DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios  pareigybės veiklos sritis, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • mokėti rusų ir anglų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, tarnybinio protokolo reikalavimus;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • gebėti sklandžiai, aiškiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

 

Kelių transporto veiklos reguliavimo skyrius
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 278 5601 ir el. paštu konsultavimas@vkti.gov.lt.
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Skyriaus vedėjas Rolandas Mazaliauskas 278 5680 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas tinkamą skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;    
 • užtikrina darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
 • užtikrindamas vientisą   veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą, dalyvauja   formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos   kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;
 • užtikrindamas teisingą ir   vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų   projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;   analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų   projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą   valstybės atstovavimą Europos Sąjungos institucijose, dalyvauja rengiant   ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos bei   Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų   dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose   projektų įgyvendinimo darbuose;
 • pagal kompetenciją   analizuoja paslaugų teikimo lygį departamentuose, teikia pasiūlymų dėl   paslaugų teikimo procedūrų nustatymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo;
 • konsultuoja Inspekcijos   struktūrinius  padalinius, teikia   jiems metodinę ir praktinę pagalbą keleivių ir krovinių vežimo   klausimais;
 • organizuoja teikiamų   paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę;
 • teikia pasiūlymų dėl   tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų nustatymo, keitimo ir   panaikinimo, leidimų vežti keleivius šiais maršrutais išdavimo, jų   anuliavimo ar panaikinimo, priima sprendimus dėl šių maršrutų tarpinių   stotelių nekeičiant trasos, tvarkaraščių, eismo dažnio ir transporto   priemonių tipo bei talpos pakeitimo; įformina leidimus vežti keleivius   tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais ir tvirtina autobusų   tvarkaraščius;
 • teikia pasiūlymų dėl   Lietuvos Respublikos vežėjų ir trečiųjų šalių (ne Europos Bendrijos   valstybių narių) kompetentingų įstaigų pateiktų paraiškų gauti arba   pakeisti leidimą vežti keleivius tarptautinio reguliaraus susisiekimo   autobusų maršrutu, arba pratęsti tokio leidimo galiojimo terminą pagal   Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių tarptautines kelių transporto   srities sutartis priėmimo arba atmetimo, leidimų vežti keleivius šiais   maršrutais išdavimo, pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;   įformina leidimus vežti keleivius tarptautinio reguliaraus susisiekimo   autobusų maršrutais ir tvirtina autobusų tvarkaraščius;
 • nagrinėja vežėjų ir Europos   Bendrijos valstybių narių kompetentingų įstaigų pateiktas paraiškas   teikti tarptautines reguliarias keleivių vežimo paslaugas tarp Europos Bendrijos   valstybių narių, įformina leidimus teikti tokias paslaugas ir tvirtina   autobusų tvarkaraščius;
 • vertina gatvių ir kelių   tinkamumą tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų eismui;
 • teikia prašymus užsienio   šalių ambasadoms išduoti ilgalaikes vizas tarptautinio reguliaraus   susisiekimo autobusų ekipažų nariams;
 • įvertina vežėjų pateiktas   ataskaitas apie su nuolaida parduotus važiavimo tolimojo reguliaraus   susisiekimo autobusais bilietus, tikrina jų pagrįstumą, teikia pasiūlymų   dėl kelių transporto vežėjų dėl važiavimo tolimojo reguliaraus   susisiekimo autobusais lengvatų negautų pajamų atlyginimo;
 • dalyvauja diegiant   kokybės valdymo sistemas Inspekcijoje teikiamų ir skyriaus kompetencijai   priklausančių paslaugų srityje;
 • užtikrindamas tinkamas   kelių transporto plėtros sąlygas, kaupia, sistemina ir analizuoja   duomenis ir informaciją apie kelių transporto veiklą, teikia pasiūlymų   Inspekcijos vadovybei dėl licencijų, leidimų ir kitų dokumentų vykdyti   keleivių ir krovinių vežimą išdavimo vežėjams, keleivinio kelių   transporto lengvatų teikimo tvarkos tobulinimo;
 • teikia pasiūlymų ir informaciją   dėl bendrų komisijų dėl tarptautinio vežimo kelių transportu posėdžių;
 • užtikrindamas   tarptautinių sutarčių ir bendrų komisijų posėdžių protokolų įgyvendinimą,   tarptautinių susitarimų pagrindu organizuoja keitimąsi leidimais su   užsienio valstybėmis;
 • analizuoja regionų departamentų   ataskaitas, prognozuoja leidimų pagal atskiras valstybes poreikius;
 • vykdo einamąją ir   paskesniąją finansų kontrolę, užtikrindamas šią kontrolę   reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi;
 • užtikrindamas tinkamą dokumentų   valdymą skyriuje, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų rengimo,   tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo procedūrų vykdymą bei pagal   skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų dėl veiklos dokumentų registrų   sąrašo, kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo;
 • užtikrindamas Lietuvos   Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų   įgyvendinimą, dalyvauja pretendentų į skyriaus valstybės tarnautojų   pareigas konkursų komisijų darbe, nustatyta tvarka teikia pasiūlymų dėl valstybės   tarnautojų mokymo, nuobaudų skyrimo, skatinimo, vertina jų veiklą;
 • rengia metinę ataskaitą,   pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės   institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims,   Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos   struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų   padalinių kompetencijos klausimais gaunama informacija;
 • nustatyta tvarka   nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių   iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas   informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia   informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai   ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • atlieka skyriui priskirtų   informacinių sistemų, jų komponentų ir (ar) jų dalių duomenų valdymo   įgaliotinio funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės   informacinių išteklių valdymo įstatyme ir (arba) organizuoja skyriui   priskirtų informacinių sistemų, jų komponentų ir (ar) jų dalių valdymo ir   tvarkymo funkcijų, nustatytų informacinių sistemų nuostatuose ir   informacinių sistemų saugą reglamentuojančiuose dokumentuose, atlikimą;     
 • siekdamas Inspekcijos   strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymų   dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų taikymo;
 • siekdamas Inspekcijos   strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius   Inspekcijos vadovybės pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir vienų metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti rusų, anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, vadovauti.
Vyriausiasis specialistas Antanas Trilupaitis 278 5681 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus, užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • teikia siūlymus dėl tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų nustatymo, keitimo ir panaikinimo, leidimų vežti keleivius šiais maršrutais išdavimo, jų anuliavimo ar panaikinimo, dėl šių maršrutų tarpinių stotelių nekeičiant trasos, tvarkaraščių, eismo dažnio ir transporto priemonių tipo bei talpos pakeitimo;
 • konsultuoja Inspekcijos struktūrinius padalinius bei teikia jiems metodinę ir praktinę pagalbą keleivių vežimo klausimais;
 • teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos vežėjų ir trečiųjų šalių (ne Bendrijos valstybių narių) kompetentingų įstaigų pateiktų paraiškų gauti arba pakeisti leidimą vežti keleivius tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutu arba pratęsti tokio leidimo galiojimo terminą pagal Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių tarptautines sutartis kelių transporto srityje priėmimo arba atmetimo, leidimų vežti keleivius šiais maršrutais išdavimo, pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;
 • nagrinėja vežėjų ir Bendrijos valstybių narių kompetentingų įstaigų pateiktas paraiškas teikti tarptautines reguliarias keleivių vežimo paslaugas tarp Bendrijos valstybių narių;
 • įformina leidimus vežti keleivius tolimojo ir tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais;
 • vertina gatvių ir kelių tinkamumą tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų eismui;
 • tikrina autobusų stočių veiklą pagal nustatytus reikalavimus;
 • administruoja keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais sutartis;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su gaunama kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei informacijos stende, interneto svetainėje, spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus;
 • palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją, siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą;    
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos  (toliau –  Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų su keleiviniu kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų, rusų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyresnysis specialistas Algirdas Kuzmickas 278 5630 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • pagal kompetenciją analizuoja paslaugų teikimo lygį departamentuose, teikia pasiūlymų dėl paslaugų teikimo procedūrų nustatymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo;
 • dalyvauja perkeliant teikiamas paslaugas į elektroninę erdvę;
 • dalyvauja diegiant kokybės valdymo sistemas Inspekcijoje teikiamų ir skyriaus kompetencijai priklausančių paslaugų srityje;
 • užtikrindamas tinkamas kelių transporto plėtros sąlygas, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis ir informaciją apie kelių transporto veiklą, teikia pasiūlymų Inspekcijos vadovybei dėl licencijų, leidimų ir kitų dokumentų vykdyti krovinių vežimą išdavimo vežėjams tvarkos tobulinimo;
 • teikia pasiūlymus ir informaciją bendrų komisijų dėl tarptautinio vežimo kelių transportu posėdžiams;
 • užtikrindamas tarptautinių sutarčių ir bendrų komisijų posėdžių protokolų įgyvendinimą, tarptautinių susitarimų pagrindu organizuoja keitimąsi leidimais su užsienio valstybėmis;
 • analizuoja regionų departamentų ataskaitas, prognozuoja leidimų pagal atskiras valstybes poreikius;
 • išduoda departamentams reikiamus griežtos atskaitomybės dokumentų blankus, tvarko jų apskaitą;
 • nustatyta tvarka rengia Europos transporto ministrų konferencijos leidimų naudojimo, gavimo, išsiuntimo, išdavimo vežėjams ataskaitas;
 • nustatyta tvarka rengia reikiamas ataskaitas, suvestines ir informaciją apie Inspekcijos išduodamas licencijas, leidimus ir kitus dokumentus;
 • konsultuoja Inspekcijos struktūrinius padalinius, teikia jiems metodinę ir praktinę pagalbą keleivių ir krovinių vežimo klausimais;
 • dalyvauja rengiant metinę ataskaitą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, konsultuoja ūkio subjektus, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų taikymo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją, konsultuoja ūkio subjektus;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau –  Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų, rusų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.


Vyresnioji specialistė Daiva Kenstavičienė 278 5684   VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • dalyvauja nustatant, keičiant ir panaikinant tolimojo ir tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus;
 • prižiūri keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais sutarčių su vežėjais laikymąsi;
 • teikia užsienio šalių ambasadoms prašymus išduoti ilgalaikes vizas tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų ekipažų nariams;
 • tikrina autobusų stočių veiklą pagal nustatytus reikalavimus;
 • užtikrindamas Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimą, tikrina vežėjų ataskaitas apie parduotus su nuolaida važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus, jas apibendrina ir nustatyta tvarka teikia siūlymų dėl kelių transporto vežėjų negautų dėl važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų pajamų atlyginimo, kontroliuoja kelių transporto lengvatų teikimo tvarką, analizuoja nustatytus pažeidimus ir imasi tokių pažeidimų prevencijos priemonių;
 • kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis ir informaciją apie kelių transporto veiklą, nustatyta tvarka rengia reikiamas ataskaitas, suvestines ir informaciją;
 • tvarko skyriaus materialinių vertybių apskaitą;
 • koordinuoja ir vykdo dokumentų valdymo procedūras skyriuje bei pagal kompetenciją teikia pasiūlymų dėl veiklos dokumentų registrų sąrašo ir kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo;
 • pildo skyriaus valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, konsultuoja ūkio subjektus;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;    
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės, vadybos, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyrius
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 278 5601 ir el. paštu konsultavimas@vkti.gov.lt.
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Skyriaus vedėjas Romualdas Įsoda 278 5649 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina tinkamą skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
 • dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas, užtikrina vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą;
 • planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijos departamentų kontrolės skyrių veiklą, teikia jiems metodinę pagalbą, konsultuoja ūkio subjektus, atlieka planų vykdymo priežiūrą, užtikrina bendrą kelių transporto veiklos valstybinę priežiūrą;
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, teikia išaiškinimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, užtikrindamas kontrolės veiklos krypčių, formų ir tikrinimo procedūrų nustatymą ir tobulinimą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • organizuoja priežiūros funkcijų optimizavimo principų įgyvendinimą ir nustato priemones, skirtas priežiūros funkcijų optimizavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti;
 • organizuoja Inspekcijos departamentų kontrolės skyrių atliktų transporto priemonių, vežėjų, techninės apžiūros ir kelių transporto priemonių techninės ekspertizės įmonių, vairavimo mokyklų, tachografų dirbtuvių pertikrinimus, užtikrina kontrolės vykdymą pagal nustatytus reikalavimus;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • apibendrina duomenis apie ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, pažeidimus ir teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymų dėl pažeidimų prevencijos priemonių, siekdamas pažeidimų skaičiaus mažėjimo;
 • analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus dokumentus, jų projektus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
 • rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
 • teikia pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
 • atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų darbo organų ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, rengia šių susitikimų ataskaitas;
 • konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
 • dalyvauja rengiant kontrolės pareigūnų mokymo, kvalifikacijos tobulinimo programas ir žinių patikrinimą, užtikrina tinkamą pareigūnų pasirengimą atlikti kontrolę;
 • vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, užtikrindamas šią kontrolę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi;
 • organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų dėl veiklos dokumentų registrų sąrašo, kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo, užtikrina tinkamą dokumentų valdymą skyriuje;
 • dalyvauja pretendentų į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas konkursų komisijų darbe, nustatyta tvarka teikia pasiūlymų dėl valstybės tarnautojų mokymo, nuobaudų skyrimo, skatinimo, vertina jų veiklą, užtikrindamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • organizuoja ir kontroliuoja informacijos teikimą ir ūkio subjektų konsultavimą žodžiu ir raštu teisės aktų nuostatų taikymo aiškinimo ir kitų Inspekcijos kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų laikymosi klausimais, atsakymų, išaiškinimų, metodikų ir rekomendacijų rengimą;
 • rengia metinę ataskaitą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema LINESIS, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrina tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą ir viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
 • atlieka skyriui priskirtų informacinių sistemų, jų komponentų ir (ar) jų dalių duomenų valdymo įgaliotinio funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme (Žin., 2011, Nr. 163-7739), ir (arba) organizuoja skyriui priskirtų informacinių sistemų, jų komponentų ir (ar) jų dalių tvarkymo funkcijų, nustatytų informacinių sistemų nuostatuose ir informacinių sistemų saugą reglamentuojančiuose dokumentuose, atlikimą;     
 • užtikrina darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės pavedimus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su:
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, daugiakultūrės aplinkos bendradarbiavimo ypatumais;
 • Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos arba mechanikos inžinerijos krypčių, socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypčių išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir vienų metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sugebėti vadovauti.


Vyriausioji specialistė Dalia Šlepetytė 235 6106   VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • rengia teisės aktų projektus, nustatančius ūkio subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, atitiktį 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009), 3 straipsnyje nurodytiems reikalavimams, veiklos priežiūros organizavimą ir vykdymą (13.1.1*), ūkio subjektų, įgyvendinančių Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostatas ir teikiančių ataskaitą (-as) dėl negautų pajamų kompensavimo, veiklos priežiūros organizavimą ir vykdymą (13.1.14*), vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimą, veiklos priežiūros organizavimą ir vykdymą (13.1.15*), kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo kontrolės organizavimą ir atlikimą (13.1.20*) ir kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas, pasiūlymus ir išaiškinimus jo kompetencijai priskirtais klausimais, užtikrindamas bendrų kontrolės krypčių, formų ir procedūrų įgyvendinimą;
 • dalyvauja rengiant, svarstant, nagrinėjant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, o priėmus juos pagal kompetenciją įgyvendina, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo (13.3*);
 • dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos komitetų ir darbo grupių veikloje, pagal kompetenciją teikia pasiūlymų, rengia ir dalyvauja rengiant ir teikiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus, pagal kompetenciją pristato šias pozicijas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, rengia šių posėdžių ataskaitas (13.4*);
 • rengia ataskaitas pagal kompetenciją, teikia duomenis ir informaciją Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema LINESIS valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų padalinių kompetencijos klausimais gaunama informacija, užtikrina tinkamą informacijos valdymą;
 • analizuoja Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius teisės aktus, susijusius su licencijavimu, ūkio subjektais, vykdančiais keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, atitinkančiais Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus, veiklos priežiūros organizavimu ir vykdymu (13.1.1*), ūkio subjektais, įgyvendinančiais Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostatas ir teikiančiais ataskaitą (-as) dėl negautų pajamų kompensavimo, veiklos priežiūros organizavimu ir vykdymu (13.1.14*), vykdančiais keleivių ir (ar) krovinių vežimą, veiklos priežiūros organizavimą ir vykdymą (13.1.15*), kelių naudotojo mokesčio sumokėjimo kontrolės organizavimu ir atlikimu (13.1.20*), ir kitus dokumentus, jų projektus, seka jų pakeitimus ir papildymus bei teikia siūlymų dėl jų įgyvendinimo, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • pagal kompetenciją organizuoja teikiamų paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę;
 • koordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijos regionų departamentų priežiūros priemones ūkio subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą (13.1.1, 13.1.15, 13.1.20*), įgyvendinančių Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostatas ir teikiančių ataskaitą (-as) dėl negautų pajamų kompensavimo (13.1.14*) priežiūros srityse, atlieka planų vykdymo priežiūrą;
 • pertikrina Inspekcijos valstybės tarnautojų, atliekančių kontrolės funkcijas, įmonių patikrinimo aktus, kontrolės aktus ir kitus užpildytus kontrolės dokumentus, tikrintas transporto priemones, ūkio subjektus, vykdančius keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą (13.1.1, 13.1.15, 13.1.20*), įgyvendinančius Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostatas ir teikiančius ataskaitą (-as) dėl negautų pajamų kompensavimo (13.1.14*), tikrina Inspekcijos regionų departamentų dokumentus, susijusius su atlikta kelių transporto priemonių ir ūkio subjektų kontrole, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimu, dalyvauja pertikrinant pagal veiklos sritis jo kompetencijai priskirtas įmones, užtikrindamas kontrolės vykdymą pagal nustatytus reikalavimus;
 • konsultuoja Inspekcijos regionų departamentus kelių transporto licencijavimo, krovinių ir (ar) keleivių vežimo, ūkio subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą (13.1.1, 13.1.15, 13.1.20*), įgyvendinančių Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostatas ir teikiančių ataskaitą (-as) dėl negautų pajamų kompensavimo (13.1.14*), kontrolės klausimais, teikia metodinę ir praktinę pagalbą;
 • analizuoja su kelių transporto veikla susijusių ūkio subjektų pažeidimų duomenis, pobūdį, Inspekcijos regionų departamentų pateiktą informaciją apie kontrolės rezultatus, šią informaciją apibendrina, teikia pasiūlymų dėl kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemonių  naujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo (13.1.15, 13.1.27*);
 • organizuoja medžiagos pateikimą Pažeidimų prevencijos komisijai, rengia Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio darbotvarkių projektus, surašo Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio protokolus, rengia Inspekcijos viršininko įsakymų projektus, tvarko Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžių dokumentaciją ir atlieka kitas Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio sekretoriui pavestas funkcijas (13.1.16*);
 • jei nėra skyriaus valstybės tarnautojo, kuriam priskirtos funkcijos rengti regionų departamentų vadovų pasitarimų ir posėdžių darbotvarkes, protokolus ir kitus su tuo susijusius dokumentus, vykdo šias funkcijas;
 • Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 taikymo tikslais kaupia ir centralizuotai tvarko ūkio subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, duomenis, keičiasi duomenimis su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis (13.1.28*);
 • bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių institucijomis atstovaudamas Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją (13.5*);
 • tvarko Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ komponento ERRU (angl. European Register of Road Transport Undertakings) modulį (13.6*);
 • pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu; pagal kompetenciją vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje (13.6*);
 • pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus  elektroninius duomenis, elektroninėmis priemonėmis vykdo šių duomenų mainus su registrais ir kitų juridinių asmenų informacinėmis sistemomis bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis (13.7*);
 • organizuoja Inspekcijos regionų departamentų aprūpinimą vežėjo ir savivaldybės keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimų blankais, pareigūno pažymėjimais, suteikiančiais teisę kontroliuoti keleivinį kelių transportą, ir kitais su kontrole susijusiais dokumentais, tvarko jų ir kitų numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų apskaitą;
 • jei nėra skyriaus valstybės tarnautojo, kuriam priskirtos funkcijos organizuoti Inspekcijos regionų departamentų aprūpinimą skaitmeniniuose tachografuose naudojamomis kontrolės kortelėmis, valstybės tarnautojų, atliekančių kontrolės funkcijas, aprūpinimą pareigūno identifikavimo ženklais, vykdo šias funkcijas (13.8*);
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose ir juos organizuoja (13.9*);
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti (13.10*);
 • pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms (13.12*);
 • pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • jei nėra skyriaus valstybės tarnautojo, kuriam priskirtos funkcijos koordinuoti ir vykdyti skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras, pildyti skyriaus valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį, vykdo šias funkcijas, įgyvendina priežiūros funkcijų optimizavimo principus ir priemones, skirtas priežiūros funkcijų optimizavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti;
 • dalyvauja rengiant valstybės tarnautojams, atliekantiems kontrolės funkcijas, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, susijusias su ūkio subjektais, vykdančiais keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą (13.1.1, 13.1.15, 13.1.20*), įgyvendinančiais Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostatas ir teikiančiais ataskaitą (-as) dėl negautų pajamų kompensavimo (13.1.14*), kelių transporto licencijavimu, organizuoja žinių patikrinimą, užtikrindamas tinkamą pareigūnų pasirengimą atlikti kontrolę;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Inspekcijos nuostatais, Inspekcijos viršininko įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis; bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, daugiakultūrės aplinkos bendradarbiavimo ypatumais; Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos arba mechanikos inžinerijos krypčių, socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypčių išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų su transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

Vyriausiasis specialistas Vytautas Arnašius 278 5659  VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • rengia teisės aktų, susijusių su Europos sutartimi dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), pavojingųjų krovinių pakrovimu ir (ar) perkrovimu, laikinu sandėliavimu, krovinių ir (ar) keleivių vežimu, teikiamomis transporto lengvatomis, vairuotojų vairavimo ir poilsio režimu, ir kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas, pasiūlymus ir išaiškinimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, užtikrina bendrų kontrolės krypčių, formų ir procedūrų įgyvendinimą;
 • analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius krovinių ir (ar) keleivių vežimą, užsienio valstybių leidimus vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais, vairuotojų vairavimo ir poilsio režimą, susijusius su Europos sutartimi dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), pavojingųjų krovinių pakrovimu ir (ar) perkrovimu, laikinu sandėliavimu, ir kitus dokumentus, jų projektus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
 • rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
 • teikia pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
 • atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijų darbo organų ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, rengia šių susitikimų ataskaitas;
 • konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
 • pertikrina Inspekcijos valstybės tarnautojų, vykdančių kontrolę, įmonių patikrinimo aktus, kontrolės aktus ir kitus užpildytus kontrolės dokumentus, tikrintas transporto priemones,  įmones, užsiimančias krovinių ir (ar) keleivių vežimu, teikiančias transporto lengvatas, tikrina Inspekcijos regionų departamentų dokumentus, susijusius su vykdyta kelių transporto priemonių ir ūkio subjektų kontrole, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimu, dalyvauja pertikrinant pagal veiklos sritis skyriaus kompetencijai priskirtas įmones, užtikrina kontrolės vykdymą pagal nustatytus reikalavimus;
 • kontroliuoja Inspekcijos regionų departamentų kontrolės veiklą įgyvendinant numatytus kontrolės uždavinius ir funkcijas, užtikrina bendrą kelių transporto veiklos valstybinę priežiūrą;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • teikia pasiūlymų skyriaus vedėjui dėl bendrų patikrinimų ir derina patikrinimų laiką su kitomis valstybės institucijomis, užtikrina efektyvų bendradarbiavimą su kitomis valstybės institucijomis;
 • analizuoja informaciją, susijusią su krovinių ir (ar) keleivių vežimu, Europos sutartimi dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), pavojingųjų krovinių pakrovimu ir (ar) perkrovimu, laikinu sandėliavimu, teikiamomis transporto lengvatomis, vairuotojų vairavimo ir poilsio režimu, teikia pasiūlymų dėl kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemonių, naujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo, užtikrina naujų pažeidimų prevencijos priemonių taikymą, darbo krypčių ir formų diegimą;
 • įgyvendina priežiūros funkcijų optimizavimo principus ir priemones, skirtas priežiūros funkcijų optimizavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti;
 • dalyvauja rengiant valstybės tarnautojų, vykdančių kontrolės funkcijas, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, susijusias su krovinių ir (ar) keleivių vežimu, pavojingųjų krovinių vežimu, teikiamomis transporto lengvatomis, vairuotojų vairavimo ir poilsio režimu, organizuoja žinių patikrinimą, užtikrindamas tinkamą pareigūnų pasirengimą vykdyti kontrolę;
 • konsultuoja Inspekcijos regionų departamentus pavojingųjų krovinių vežimo, vairavimo ir poilsio režimo, užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais, kelių transporto lengvatų teikimo, kontrolės klausimais, teikia metodinę ir praktinę pagalbą, konsultuoja ūkio subjektus;
 • rengia ataskaitas pagal skyriaus kompetenciją, teikia duomenis ir informaciją Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema LINESIS, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų padalinių kompetencijos klausimais gaunama informacija, užtikrina tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • jei skyriuje nėra valstybės tarnautojo, kuriam priskirtos funkcijos organizuoti kontrolės įrangos įsigijimą ir priežiūrą, organizuoja kontrolės įrangos įsigijimą, remontą ir techninę priežiūrą, rengia sutarčių projektus;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
 • rengia regionų departamentų vadovų pasitarimų ir posėdžių darbotvarkes, protokolus ir kitus su tuo susijusius dokumentus;
 • organizuoja Inspekcijos regionų departamentų aprūpinimą skaitmeniniuose tachografuose naudojamomis kontrolės kortelėmis, vežėjo ir savivaldybės keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimų blankais, kontrolės aktais ir kitais su kontrole susijusiais dokumentais, tvarko jų ir kitų numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų apskaitą;
 • organizuoja valstybės tarnautojų, vykdančių kontrolę, aprūpinimą pareigūno identifikavimo ženklais, pažymėjimais, suteikiančiais teisę kontroliuoti keleivinį kelių transportą, tvarko jų apskaitą;
 • koordinuoja ir vykdo skyriaus dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą, pildo skyriaus valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • jei nėra skyriaus vedėjo, jį pavaduoja, prireikus, pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su:
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, daugiakultūrės aplinkos bendradarbiavimo ypatumais;
 • Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos arba mechanikos inžinerijos krypčių, socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypčių išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų su transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyriausioji specialistė Agnė Giruckaitė 278 5609   VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • rengia teisės aktų projektus, nustatančius ūkio subjektų, vykdančių transporto priemonių vairuotojų mokymą, papildomą vairuotojų mokymą, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, veiklos priežiūros organizavimą ir vykdymą, ir kitus teisės aktų projektus, teikia pastabas, pasiūlymus ir išaiškinimus jo kompetencijai priskirtais klausimais, užtikrina bendrų kontrolės krypčių, formų ir procedūrų įgyvendinimą;
 • dalyvauja rengiant, svarstant, nagrinėjant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, o priėmus juos pagal kompetenciją įgyvendina; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
 • analizuoja Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius teisės aktus, susijusius su ūkio subjektais, vykdančiais transporto priemonių vairuotojų mokymą, papildomą vairuotojų mokymą, mokančiais asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, ir kitus dokumentus, jų projektus, seka jų pakeitimus ir papildymus bei teikia siūlymų dėl jų įgyvendinimo, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • koordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijos regionų departamentų priežiūros priemones ūkio subjektų, vykdančių transporto priemonių vairuotojų mokymą, papildomą vairuotojų mokymą, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, priežiūros srityse, atlieka planų vykdymo priežiūrą;
 • pertikrina Inspekcijos valstybės tarnautojų, atliekančių kontrolės funkcijas, įmonių patikrinimo aktus, kontrolės aktus ir kitus užpildytus kontrolės dokumentus, tikrintas transporto priemones, ūkio subjektus, vykdančius transporto priemonių vairuotojų mokymą, papildomą vairuotojų mokymą, mokančius asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, tikrina Inspekcijos regionų departamentų dokumentus, susijusius su atlikta kelių transporto priemonių ir ūkio subjektų kontrole, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimu, dalyvauja pertikrinant pagal veiklos sritis jo kompetencijai priskirtas įmones, užtikrina kontrolės vykdymą pagal nustatytus reikalavimus;
 • konsultuoja Inspekcijos regionų departamentus ūkio subjektų, vykdančių transporto priemonių vairuotojų mokymą, papildomą vairuotojų mokymą, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, kontrolės klausimais, teikia metodinę ir praktinę pagalbą;
 • analizuoja su kelių transporto veikla susijusių ūkio subjektų pažeidimų duomenis, pobūdį, Inspekcijos regionų departamentų pateiktą informaciją apie kontrolės rezultatus, šią informaciją apibendrina, teikia pasiūlymų dėl kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemonių naujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo;
 • rengia regionų departamentų vadovų pasitarimų ir posėdžių darbotvarkes, protokolus ir kitus su tuo susijusius dokumentus;
 • jei nėra skyriaus valstybės tarnautojo, kuriam priskirtos funkcijos organizuoti medžiagos pateikimą Pažeidimų prevencijos komisijai, rengti Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio darbotvarkių projektus, surašyti Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio protokolus, rengti Inspekcijos viršininko įsakymų projektus, tvarkyti Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžių dokumentaciją ir atlikti kitas Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio sekretoriui pavestas funkcijas, vykdo šias funkcijas;
 • jei nėra skyriaus valstybės tarnautojo, kuriam priskirtos funkcijos 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51) taikymo tikslais kaupti ir centralizuotai tvarkyti ūkio subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, duomenis, keistis duomenimis su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, vykdo šias funkcijas;
 • nustatyta tvarka rengia Inspekcijos priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo rodiklių įgyvendinimo mėnesio ataskaitą, rengia ir teikia Inspekcijos interneto svetainėje skelbti trijų paskutinių mėnesių vidutinius Inspekcijos priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo rodiklius;
 • bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių institucijomis atstovaudamas Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal kompetenciją;
 • tvarko Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ komponentų: rizikingumo  vertinimo ir rizikingumo parametrų administravimo, teisės aktų reikalavimų administravimo registravimo, administracinių teisės pažeidimų registravimo, ROIK numerius;
 • jei nėra skyriaus valstybės tarnautojo, kuriam pavesta tvarkyti Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ komponentų: ERRU (angl. European Register of Road Transport Undertakings), ataskaitų modulius, vykdyti Administracinių teisės pažeidimų registro (ATPR) modulio stebėseną, vykdo šias funkcijas;
 • pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu; pagal kompetenciją vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
 • pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus  elektroninius duomenis, elektroninėmis priemonėmis vykdo šių duomenų mainus su registrais ir kitų juridinių asmenų informacinėmis sistemomis bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis;
 • jei nėra skyriaus valstybės tarnautojo, kuriam priskirtos funkcijos organizuoti Inspekcijos regionų departamentų aprūpinimą vežėjo ir savivaldybės keleivinio kelių transporto kontrolieriaus pažymėjimų blankais, pareigūno pažymėjimais, suteikiančiais teisę kontroliuoti keleivinį kelių transportą , ir kitais su kontrole susijusiais dokumentais, tvarkyti jų ir kitų numeruotų ir saugiųjų dokumentų blankų apskaitą, vykdo šias funkcijas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose ir juos organizuoja;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • vykdo skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras, pildo skyriaus valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • įgyvendina priežiūros funkcijų optimizavimo principus ir priemones, skirtas priežiūros funkcijų optimizavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • dalyvauja rengiant valstybės tarnautojams, atliekantiems kontrolės funkcijas, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, susijusias su ūkio subjektais, vykdančiais transporto priemonių vairuotojų mokymą, papildomą vairuotojų mokymą, mokančiais asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, užtikrindamas tinkamą pareigūnų pasirengimą atlikti kontrolę, organizuoja žinių patikrinimą, užtikrindamas tinkamą pareigūnų pasirengimą atlikti kontrolę;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Inspekcijos nuostatais, Inspekcijos viršininko įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos arba mechanikos inžinerijos krypčių, socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą B1 lygiu ir rusų kalbą A1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

Vyriausiasis specialistas Andrius Žalpys 235 6105 

 VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • rengia teisės aktų projektus, nustatančius Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių kompetentingų institucijų išduotų keleivių ir krovinių vežimo dokumentų, leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis kontrolės organizavimą ir atlikimą, kelių transporto priemonių, vežančių pavojinguosius krovinius automobilių keliais, kontrolės organizavimą ir atlikimą, įmonių, kurios yra pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais dalyvės, veiklos priežiūros organizavimą ir vykdymą, kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo kontrolės organizavimą ir atlikimą, ir kitus teisės aktų projektus, teikia pastabas, pasiūlymus ir išaiškinimus jo kompetencijai priskirtais klausimais, užtikrina bendrų kontrolės krypčių, formų ir procedūrų įgyvendinimą;
 • dalyvauja rengiant, svarstant, nagrinėjant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, o priėmus juos pagal kompetenciją įgyvendina; teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
 • dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos komitetų ir darbo grupių veikloje; pagal kompetenciją teikia pasiūlymų, rengia ir dalyvauja rengiant ir teikiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus, pagal kompetenciją pristato šias pozicijas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, rengia šių posėdžių ataskaitas;
 • rengia ataskaitas pagal kompetenciją, teikia duomenis ir informaciją Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema LINESIS valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų padalinių kompetencijos klausimais gaunama informacija, užtikrina tinkamą informacijos valdymą;
 • analizuoja Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius teisės aktus, susijusius su vairuotojų vairavimo ir poilsio režimu, užsienio valstybių leidimais vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais, įmonėmis, kurios yra pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais dalyvės, ūkio subjektais, vykdančiais keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, ir kitus dokumentus, jų projektus, seka jų pakeitimus ir papildymus bei teikia siūlymų dėl jų įgyvendinimo, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • pagal kompetenciją organizuoja teikiamų paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę;
 • koordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijos regionų departamentų priežiūros priemones įmonių, kurios yra pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais dalyvės, ūkio subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, priežiūros srityse, atlieka planų vykdymo priežiūrą;
 • pertikrina Inspekcijos valstybės tarnautojų, atliekančių kontrolės funkcijas, įmonių patikrinimo aktus, kontrolės aktus ir kitus užpildytus kontrolės dokumentus, tikrintas transporto priemones, įmones, kurios yra pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais dalyvės, ūkio subjektus, vykdančius keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, tikrina Inspekcijos regionų departamentų dokumentus, susijusius su atlikta kelių transporto priemonių ir ūkio subjektų kontrole, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimu, dalyvauja pertikrinant pagal veiklos sritis jo kompetencijai priskirtas įmones, užtikrina kontrolės vykdymą pagal nustatytus reikalavimus;
 • konsultuoja Inspekcijos regionų departamentus vairavimo ir poilsio režimo, užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais, įmonių, kurios yra pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais dalyvės, ūkio subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, kontrolės klausimais, teikia metodinę ir praktinę pagalbą, konsultuoja ūkio subjektus;
 • analizuoja Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) ir kitus Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, situaciją šalyje, kaupia ir analizuoja ūkio subjektų pateiktas ataskaitas apie pavojingųjų krovinių vežimą, avarijas, įvykius, įvykusius kraunant, vežant ar sandėliuojant pavojinguosius krovinius, prireikus teikia siūlymų dėl tokių avarijų ar įvykių, sukėlusių sunkių pasekmių, ekspertizių atlikimą, teikia pastabų ir pasiūlymų, rengia ir teikia atitinkamas ataskaitas Europos Komisijai;
 • analizuoja su kelių transporto veikla susijusių ūkio subjektų pažeidimų duomenis, pobūdį, Inspekcijos regionų departamentų pateiktą informaciją apie kontrolės rezultatus, šią informaciją apibendrina, teikia pasiūlymų dėl kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemonių naujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo;
 • analizuoja Inspekcijos regionų departamentų ir valstybės institucijų informaciją apie vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo kontrolės rezultatus, rengia ir teikia atitinkamas ataskaitas Europos Komisijai;
 • bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių institucijomis atstovaudamas Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
 • derina ir koreguoja Inspekcijos regionų departamentų tikrinimo grafikus, atsižvelgdamas į Inspekcijos regionų departamentų pateiktus tikrinimo grafikų projektus, teikia siūlymų dėl tikrinimo grafikų pakeitimo, kontroliuoja tikrinimo grafikų laikymąsi, kontrolės vykdymą tikrinimo grafikuose numatytu laiku ir vietose;
 • teikia pasiūlymų skyriaus vedėjui dėl bendrų patikrinimų ir derina patikrinimų laiką su kitomis valstybės institucijomis;
 • tvarko Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ komponentų: kontrolės veiklos planavimo, kontrolės objektų administravimo, ataskaitų modulius;
 • jei nėra skyriaus valstybės tarnautojo, kuriam pavesta tvarkyti Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ komponentų: klausimynų ir šablonų administravimo, administracinių teisės pažeidimų registravimo modulius, ROIK numerius, vykdo šias funkcijas;
 • vykdo Administracinių teisės pažeidimų registro (ATPR) modulio stebėseną;
 • pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu; pagal kompetenciją vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
 • pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus elektroninius duomenis, elektroninėmis priemonėmis vykdo šių duomenų mainus su registrais ir kitų juridinių asmenų informacinėmis sistemomis bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis;
 • organizuoja Inspekcijos regionų departamentų aprūpinimą skaitmeniniuose tachografuose naudojamomis kontrolės kortelėmis;
 • organizuoja valstybės tarnautojų, atliekančių kontrolės funkcijas, aprūpinimą pareigūno identifikavimo ženklais ir tvarko jų apskaitą;
 • organizuoja kontrolės įrangos įsigijimą, jos remontą ir techninę priežiūrą, rengia sutarčių projektus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose ir juos organizuoja;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • jei nėra skyriaus valstybės tarnautojo, kuriam priskirta funkcija rengti informacinius pranešimus apie sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių transporto priemonių kontrolės rezultatus, teikti juos skelbti Inspekcijos interneto svetainėje, vykdo šias funkcijas;
 • pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • įgyvendina priežiūros funkcijų optimizavimo principus ir priemones, skirtas priežiūros funkcijų optimizavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti;
 • dalyvauja rengiant valstybės tarnautojams, atliekantiems kontrolės funkcijas, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, susijusias su įmonėmis, kurios yra pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais dalyvės, ūkio subjektais, vykdančiais keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, vairuotojų vairavimo ir poilsio režimu, organizuoja žinių patikrinimą, užtikrindamas tinkamą pareigūnų pasirengimą vykdyti kontrolę;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su:
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Inspekcijos nuostatais, Inspekcijos viršininko įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, daugiakultūrės aplinkos bendradarbiavimo ypatumais;
 • Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos arba mechanikos inžinerijos krypčių, socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

 


Vyresnysis specialistas Anatolij Lopa 278 5601   VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus;
 • analizuoja Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius teisės aktus pagal savo kompetenciją, seka jų pakeitimus ir papildymus bei teikia siūlymų dėl jų įgyvendinimo;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • telefonu ir elektroniniu būdu teikia informaciją ir konsultuoja ūkio subjektus teisės aktų nuostatų taikymo aiškinimo ir kitų Inspekcijos kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų laikymosi klausimais;
 • priima informaciją, gautą pasitikėjimo telefonu, rengia apibendrinimus ir ataskaitas pagal pasitikėjimo telefonu gautus pranešimus;
 • prireikus Inspekcijos centrinių skyrių vadovams pagal kompetenciją perduoda asmenų telefonu, elektroniniu būdu ir Inspekcijos interneto svetainėje pateiktus klausimus;
 • nagrinėja informacijai teikti telefonu ir elektroniniu būdu reikalingus teisės aktus ir metodinę medžiagą, nuolat teisės aktų paieškos sistemoje „Lexnet“ seka Inspekcijos kompetencijai priskirtų teisės aktų pakeitimus;
 • prireikus patikslina, kuri institucija gali išspręsti besikreipiančių ūkio subjektų klausimus, jeigu jų sprendimas nepriklauso Inspekcijos kompetencijai, pateikia šių institucijų adresus ir telefono numerius;
 • rengia ir teikia informaciją apie asmenų telefonu, elektroniniu būdu ir Inspekcijos interneto svetainėje pateiktus klausimus, nurodydamas dažniausiai užduodamus klausimus, dėl kurių buvo kreiptasi, o kiekvienų metų pabaigoje pateikia metinę ataskaitą;
 • rengia ir teikia pasiūlymus dėl telefonu ir elektroniniu būdu teikiamos informacijos ir konsultacijų Inspekcijoje kokybės gerinimo;
 • rengia ataskaitas apie skyriaus nuostatuose nurodytų skyriaus uždavinių įgyvendinimą;
 • pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, teikiančius informaciją telefonu ir elektroniniu būdu;
 • pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu; pagal kompetenciją vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje (13.6*);
 • pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus  elektroninius duomenis, elektroninėmis priemonėmis vykdo šių duomenų mainus su registrais ir kitų juridinių asmenų informacinėmis sistemomis bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis (13.7*);
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose ir juos organizuoja, savarankiškai mokosi bei tobulėja (13.9*);
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti (13.10*);
 • pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms (13.12*);
 • pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • dalyvauja rengiant valstybės tarnautojams, vykdantiems kontrolę valstybės tarnautojų, vykdančių kontrolės funkcijas, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas;
 • dalyvauja įgyvendinant priežiūros funkcijų optimizavimo principus ir priemones, skirtas priežiūros funkcijų optimizavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyriaus vedėjo pavedimus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Inspekcijos nuostatais, Inspekcijos viršininko įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos arba mechanikos inžinerijos krypčių, socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

Vyresnioji specialistė Dovilė Margelytė 278 5601   VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus;
 • analizuoja Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius teisės aktus pagal savo kompetenciją, seka jų pakeitimus ir papildymus bei teikia siūlymų dėl jų įgyvendinimo;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • telefonu ir elektroniniu būdu teikia informaciją ir konsultuoja ūkio subjektus teisės aktų nuostatų taikymo aiškinimo ir kitų Inspekcijos kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų laikymosi klausimais;
 • priima informaciją, gautą pasitikėjimo telefonu, rengia apibendrinimus ir ataskaitas pagal pasitikėjimo telefonu gautus pranešimus;
 • prireikus Inspekcijos centrinių skyrių vadovams pagal kompetenciją perduoda asmenų telefonu, elektroniniu būdu ir Inspekcijos interneto svetainėje pateiktus klausimus;
 • nagrinėja informacijai teikti telefonu ir elektroniniu būdu reikalingus teisės aktus ir metodinę medžiagą, nuolat teisės aktų paieškos sistemoje „Lexnet“ seka Inspekcijos kompetencijai priskirtų teisės aktų pakeitimus;
 • prireikus patikslina, kuri institucija gali išspręsti besikreipiančių ūkio subjektų klausimus, jeigu jų sprendimas nepriklauso Inspekcijos kompetencijai, pateikia šių institucijų adresus ir telefono numerius;
 • rengia ir teikia informaciją apie asmenų telefonu, elektroniniu būdu ir Inspekcijos interneto svetainėje pateiktus klausimus, nurodydamas dažniausiai užduodamus klausimus, dėl kurių buvo kreiptasi, o kiekvienų metų pabaigoje pateikia metinę ataskaitą;
 • rengia ir teikia pasiūlymus dėl telefonu ir elektroniniu būdu teikiamos informacijos ir konsultacijų Inspekcijoje kokybės gerinimo;
 • rengia ataskaitas apie skyriaus nuostatuose nurodytų skyriaus uždavinių įgyvendinimą;
 • pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, teikiančius informaciją telefonu ir elektroniniu būdu;
 • pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu ir (ar) valdymu; pagal kompetenciją vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje (13.6*);
 • pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus  elektroninius duomenis, elektroninėmis priemonėmis vykdo šių duomenų mainus su registrais ir kitų juridinių asmenų informacinėmis sistemomis bei Europos Sąjungos šalių narių atsakingomis institucijomis (13.7*);
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose ir juos organizuoja, savarankiškai mokosi bei tobulėja (13.9*);
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti (13.10*);
 • pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms (13.12*);
 • pagal kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • dalyvauja rengiant valstybės tarnautojams, vykdantiems kontrolę valstybės tarnautojų, vykdančių kontrolės funkcijas, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas;
 • dalyvauja įgyvendinant priežiūros funkcijų optimizavimo principus ir priemones, skirtas priežiūros funkcijų optimizavimo tikslams ir uždaviniams pasiekti;
 • pagal savo kompetenciją vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir Priežiūros koordinavimo ir konsultavimo skyriaus vedėjo pavedimus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Inspekcijos nuostatais, Inspekcijos viršininko įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos arba mechanikos inžinerijos krypčių, socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypčių išsilavinimą;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

Saugaus eismo skyrius
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 278 5601 ir el. paštu konsultavimas@vkti.gov.lt.
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Skyriaus vedėjas Viktoras Lapinas 278 5622  VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrindamas tinkamą skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
 • dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas, užtikrindamas vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą;
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, užtikrindamas mokymo kelių transporte, skaitmeninių tachografų, asmenų, kurių veikla susijusi su kelių transportu, kvalifikacijos (kompetencijos) reikalavimų atitikimo įvertinimo sistemų funkcionavimą ir tobulinimą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • koordinuoja Lietuvos skaitmeninių tachografų sistemos nacionalinės sertifikavimo politikos formavimą ir jos įgyvendinimą;
 • įgyvendina nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų reikalavimus vairuotojų mokymo, vairavimo teisės įgijimo, kelių eismo saugumo, pavojingų krovinių vežimo, asmenų, kurių veikla susijusi su kelių transportu, kvalifikacijos (kompetencijos) reikalavimų atitikimo įvertinimo, skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo ir kitose su tuo susijusiose srityse;
 • organizuoja ir koordinuoja asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, motorinių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų, mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu automobilių transportu, kitų asmenų, kurių veikla susijusi su kelių transportu egzaminų užduočių rengimą, jų atnaujinimą;
 • analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus dokumentus bei jų projektus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
 • rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ir per nustatytą laiką derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
 • teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
 • atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, rengia šių susitikimų ataskaitas;
 • konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant saugaus eismo kelių transporte programas, užtikrindamas eismo saugumo priemonių įgyvendinimą; 
 • koordinuoja skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių personalizavimo ir sertifikavimo centrų audito procedūras, audito metu nustatytų neatitikimų šalinimą, valstybės raktų, naudojamų skaitmeninių tachografų sistemoje, generavimo ir sertifikavimo procedūras;
 • vykdo skaitmeninių tachografų sistemos rizikos valdytojo funkcijas, atstovauja Nacionalinei rizikos valdymo grupei Europos Sąjungos rizikos valdymo institucijoje;
 • koordinuoja skyriuje naudojamų kompiuterinių informacinių sistemų administravimą, klaidų fiksavimą, teikia siūlymus dėl klaidų šalinimo bei sistemų modernizavimo;
 • organizuoja dokumentų, suteikiančių teisę užsiimti tam tikra veikla kelių transporte ar dalyvauti su kelių eismo saugumu susijusiose srityse, blankų gamybą;
 • organizuoja pasitarimus ir posėdžius;
 • analizuoja paslaugų teikimo lygį departamentuose, teikia siūlymus dėl paslaugų teikimo procedūrų nustatymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo; dalyvauja diegiant kokybės valdymo sistemas Inspekcijoje teikiamų ir skyriaus kompetencijoje esančių paslaugų srityje;
 • organizuoja teikiamų paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę;
 • kontroliuoja ir koordinuoja regionų departamentų veiklą pagal savo kompetenciją, teikia jiems metodinę pagalbą;
 • vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, užtikrindamas šią kontrolę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi;
 • organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo procedūrų vykdymą bei pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl veiklos dokumentų registrų sąrašo bei kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo, užtikrindamas tinkamą dokumentų valdymą skyriuje;
 • dalyvauja pretendentų į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas konkursų komisijų darbe, nustatyta tvarka teikia pasiūlymus dėl valstybės tarnautojų mokymo, nuobaudų skyrimo, skatinimo, vertina jų veiklą, užtikrindamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • rengia metinę ataskaitą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema „LINESIS“, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su gaunama kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • rengia informaciją visuomenei informacijos stende, interneto svetainėje, spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus;
 • palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją, siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą;    
 • užtikrina darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės pavedimus, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
 • Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos ar mechanikos inžinerijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens C 1 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti visų kategorijų (išskyrus T)  motorines transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
 • gebėti, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, vadovauti, organizuoti ir vesti oficialius renginius;
 • atitikti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, kad nustatyta tvarka galėtų gauti leidimą dirbti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
Patarėja Zita Širvinskaitė 278 5636 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 •   rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus, užtikrindamas skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo sistemos funkcionavimą ir tobulinimą, teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
 • dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus, pristato jas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, pagal kompetenciją palaiko ryšius su užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja jose Inspekcijai pagal skyriaus kompetenciją, užtikrindamas tinkamą valstybės atstovavimą Europos Sąjungos institucijose ir Europos Sąjungos  teisės aktų įgyvendinimą;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • dalyvauja diegiant kokybės valdymo sistemas Inspekcijoje teikiamų ir skyriaus kompetencijoje esančių paslaugų srityje;
 • teikia pasiūlymus dėl Inspekcijos veiklos planų ir programų sudarymo;
 • stebi ir analizuoja skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimą bei su tuo susijusias procedūras, teikia siūlymus dėl šių procedūrų tobulinimo, užtikrindamas esamos ar galimos rizikos šioje srityje mažinimą;
 • organizuoja ir koordinuoja skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių personalizavimo ir sertifikavimo centrų audito procedūras, audito metu nustatytų neatitikimų reikalavimams šalinimą, valstybės raktų, naudojamų skaitmeninių tachografų sistemoje, generavimo ir sertifikavimo procedūras, skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių sertifikavimu ir jų tipo patvirtinimu susijusias procedūras, skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių judėjimą Inspekcijoje, inicijuoja Skaitmeninių tachografų sistemos Lietuvos nacionalinės sertifikavimo politikos pakeitimus, organizuoja ataskaitų apie skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimą bei su tuo susijusių operacijų rengimą ir pateikimą Europos Sąjungos ir Lietuvos kompetentingoms institucijoms, užtikrindamas tinkamą skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo sistemos funkcionavimą;
 • organizuoja nepersonalizuotų (tuščių) skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių dizaino sukūrimą;
 • pagal kompetenciją administruoja kompiuterinę informacinę skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo ir apskaitos sistemą, stebi jos veikimą, fiksuoja klaidas, teikia siūlymus dėl jų šalinimo bei pačios sistemos modernizavimo, užtikrindamas tinkamas kitų Inspekcijos struktūrinių padalinių veiklos sąlygas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja teikiamų paslaugų perkėlime į elektroninę erdvę;
 • nustatyta tvarka kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie skaitmeninių tachografų kortelių išdavimą, rengia pažymas ir ataskaitas;
 • pagal kompetenciją analizuoja paslaugų teikimo lygį departamentuose, teikia siūlymus dėl paslaugų teikimo procedūrų nustatymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su gaunama kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei informacijos stende, interneto svetainėje, spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus;
 • pagal kompetenciją užtikrina dalykinius santykius su skaitmeninių tachografų sistemos dalyviais, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją, siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą;    
 • prireikus  pavaduoja  kitus  skyriaus valstybės tarnautojus;
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos ar mechanikos inžinerijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemones;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti su kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip „MS Windows XP“ versijos operacinė sistema, ne žemesnės kaip „MS Office 97“ versijos biuro programinė įranga, naudotis interneto ir elektroninio pašto galimybėmis.
Vyriausiasis specialistas Antanas Ščiuplys 278 5621 

 VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • dalyvauja vykdant kelių transporto plėtros, saugos ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimo projektus ir programas, teikia siūlymų dėl šių projektų įgyvendinimo;
 • dalyvauja rengiant, svarstant, nagrinėjant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, o priėmus juos pagal kompetenciją įgyvendina, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • atlieka ūkio subjektų, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimo veiklą, atitikimo 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 3 straipsnyje nurodytiems reikalavimams, įgyvendinančių Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostatas ir teikiančių ataskaitą (-as) dėl negautų pajamų kompensavimo, vykdančių keleivių ir (ar) krovinių vežimą, veiklos priežiūrą, įmonių, kurios yra pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais dalyvės, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, veiklos priežiūrą, ūkio subjektų, atliekančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, taip pat darbuotojams suteiktos teisės atlikti privalomąją techninę apžiūrą, veiklos priežiūrą, ūkio subjektų, vykdančių transporto priemonių vairuotojų mokymą, papildomo vairuotojų mokymą, ūkio subjektų, vykdančių tachografų techninę priežiūrą, veiklos priežiūrą, kontroliuoja autobusų stočių veiklą, dalyvauja kitų valstybės kontrolės institucijų vykdomuose patikrinimuose;
 • Lietuvos Respublikos keliuose ir pasienio kontrolės punktuose vykdo Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių kompetentingų institucijų išduotus keleivių ir krovinių vežimo dokumentus, leidimus važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais, kontrolę, atlieka kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo kontrolę, kontroliuoja, ar kelių naudotojai yra sumokėję kelių naudotojo mokestį, atlieka motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės būklės kontrolę, atlieka vairuotojų mokymo ir papildomo vairuotojų mokymo priežiūrą, dalyvauja kitų valstybės kontrolės institucijų vykdomuose patikrinimuose;
 • kaupia ir analizuoja ūkio subjektų pateiktas ataskaitas apie pavojingųjų krovinių vežimą, avarijas, įvykius, įvykusius kraunant, vežant ar sandėliuojant pavojinguosius krovinius, prireikus dalyvauja tokių avarijų ar įvykių, sukėlusių sunkių pasekmių, ekspertizių atlikime,  tvarko pavojingųjų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų apskaitą;
 • į kompiuterinę duomenų bazę įveda informaciją apie atliktus patikrinimus, nustatytus pažeidimus, teikia pasiūlymų dėl apskaitos tobulinimo, užtikrina kokybišką apskaitos tvarkymą;
 • nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir tvarko nagrinėjamų administracinių teisės pažeidimų bylų dokumentus, užtikrina tinkamą administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimą ir tvarkymą;
 • apibendrina su kelių transporto veikla susijusių ūkio subjektų pažeidimų duomenis, kontrolės rezultatus ir teikia kontrolės skyriaus viršininkui pasiūlymų dėl kontrolės tobulinimo, pažeidimų prevencijos priemonių  naujų darbo krypčių ir formų, ataskaitų ir informacijos teikimo tobulinimo;
 • kontrolės skyriaus viršininkui teikia informaciją apie kontrolės užduočių vykdymą ir kontrolės rezultatus, atsiskaito už dienos užduočių įvykdymą;
 • tvarko bei analizuoja informaciją ir duomenis apie atliktus patikrinimus ir nustatytus pažeidimus;
 • prižiūri skyriaus tarnybinį transportą, rūpinasi reikiamu kontrolės priemonių sukomplektavimu bei saugojimu, užtikrindamas kontrolės ekipažų darbą;
 • pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
 • pagal kompetenciją vykdo dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;
 • dalyvauja užtikrinant darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
 • bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal kompetenciją;
 • pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su valstybės, vidaus administravimo ir kitokių informacinių sistemų tvarkymu; pagal kompetenciją vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje; 
 • pagal kompetenciją kuria, saugo ir kitaip tvarko valstybinės reikšmės ir kitus  elektroninius duomenis;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiamose konferencijose, seminaruose, parodose, mokymuose, kituose renginiuose;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, pagal skyriaus  kompetenciją imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • teikia skyriaus viršininkui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • prireikus, pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės, regiono departamento vadovų ir skyriaus viršininko pavedimus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) nuostatais, Inspekcijos viršininko įsakymais, skyriaus nuostatais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties, socialinių studijų srities teisės, verslo ir vadybos, viešojo administravimo, visuomenės saugumo ar ekonomikos krypties,  fizinių mokslų studijų srities chemijos ar biochemijos krypties arba gyvybės mokslų studijų srities sporto krypties išsilavinimą;
 • turėti teisę vairuoti B ir BE kategorijų transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyriausiasis specialistas Justinas Šeškus 278 5625 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų, užtikrindamas mokymo kelių transporte sistemos funkcionavimą ir tobulinimą, teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą;
 • dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;
 • užtikrindamas eismo saugumo priemonių įgyvendinimą, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant saugaus eismo kelių transporto priemonėmis programas;
 • pagal nustatytus reikalavimus rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ir per nustatytą laiką derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
 • teikia pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
 • užtikrindamas tinkamą atstovavimą valstybei Europos Sąjungos institucijose, dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijų darbo organų ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, rengia šių susitikimų ataskaitas;
 • konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
 • 7.8. dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • teikia pasiūlymų dėl kokybės valdymo sistemų įgyvendinimo Inspekcijoje teikiamų ir skyriaus kompetencijai priskirtų paslaugų srityje;
 • užtikrindamas vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą, tvarko pagal skyriaus kompetenciją vykdomų programų uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijų suvestinius duomenis, teikia pasiūlymų dėl šių uždavinių įgyvendinimo planavimo;
 • stebi ir analizuoja su teisės vykdyti motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymą ir papildomą vairuotojų mokymą suteikimu susijusias procedūras, teikia siūlymų dėl šių procedūrų tobulinimo, siekdamas administracinės naštos šioje srityje mažinimo;
 • dalyvauja vertinant įstaigų, siekančių mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, atitiktį nustatytiems reikalavimams; nagrinėja vertinimo medžiagą ir atlieka kitas su teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, suteikimu susijusias procedūras, teikia siūlymų dėl šių procedūrų tobulinimo, siekdamas administracinės naštos šioje srityje mažinimo;
 • stebi ir analizuoja teisės dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir vairavimo instruktoriumi suteikimo procedūrų vykdymą, teikia siūlymų dėl šių procedūrų tobulinimo, siekdamas administracinės naštos šioje srityje mažinimo;
 • prižiūri egzaminų užduočių, skirtų įvertinti, ar transporto vadybininkai atitinka kvalifikacijos (kompetencijos) reikalavimus, bazę; tikrina, ar egzaminuose naudojamos užduotys atitinka aktualias teisės aktų redakcijas, ar egzaminams taikoma atitinkama metodika teisinga, ar egzaminų užduočių grupės ir grupėms priskirtos užduotys teisingos; rengia egzaminų užduotis, atsižvelgdamas į naujai priimtų teisės aktų reikalavimus;
 • pagal kompetenciją rengia ir apibendrina skyriaus mėnesines, ketvirtines ir metines veiklos ataskaitas;
 • prižiūri esamas ir rengia naujas egzaminų užduotis pagal atskirų egzaminų metodiką, atsižvelgdamas į naujai priimtų teisės aktų reikalavimus;
 • siekdamas vienodo teisės aktų reikalavimų taikymo vykdant Inspekcijai pavestas funkcijas, pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir išaiškinimus Inspekcijos struktūriniams padaliniams;
 • konsultuoja ūkio subjektus;
 • pagal kompetenciją analizuoja paslaugų teikimo lygį departamentuose, teikia pasiūlymų dėl paslaugų teikimo procedūrų nustatymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo;
 • užtikrindamas tinkamas kitų Inspekcijos struktūrinių padalinių veiklos sąlygas, pagal kompetenciją administruoja kompiuterinę informacinę sistemą, skirtą duomenims apie ūkio subjektus, užsiimančius mokymo kelių transporte veikla, vairuotojų mokytojus ir vairavimo instruktorius tvarkyti, taip pat ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams išduotų vairuotojų liudijimų apskaitai tvarkyti, stebi jos veikimą, fiksuoja klaidas, teikia siūlymų dėl jų šalinimo, sistemos modernizavimo, seka klaidų šalinimo ir sistemos modernizavimo eigą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja perkeliant teikiamas paslaugas į elektroninę erdvę;
 • pagal skyriaus kompetenciją prižiūri, konsultuoja paslaugų gavėjus, derina pakeitimų specifikacijas, dalyvauja testuojant ir pan. elektronines paslaugas, teikiamas valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) priemonėmis, Vidaus rinkos informacinėje sistemoje ir kitomis priemonėmis;
 • nustatyta tvarka kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie ūkio subjektus, užsiimančius mokymo kelių transporte veikla, rengia pažymas ir ataskaitas;
 • kaupia ir analizuoja informaciją apie mokymo kelių transporte sistemos funkcionavimo ir tobulinimo patirtį, teikia pasiūlymų dėl geriausios praktikos perkėlimo į teisės aktus ir kitus dokumentus;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų taikymo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.
 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:
 • būti susipažinęs su:
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
 • Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities sausumos transporto inžinerijos ar mechanikos inžinerijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos, verslo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

Technikos skyrius
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 278 5601 ir el. paštu konsultavimas@vkti.gov.lt.
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Skyriaus vedėjas Justas Rašomavičius 278 5635 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas tinkamą skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą;
 • užtikrindamas vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą, dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;
 • pagal kompetenciją analizuoja paslaugų teikimo lygį regionų departamentuose, teikia pasiūlymų dėl paslaugų teikimo procedūrų nustatymo ir aptarnavimo kokybės gerinimo;
 • pagal kompetenciją organizuoja teikiamų paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę;
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktus ir kitus dokumentus bei jų projektus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją, teikia pastabas ir pasiūlymus;
 • užtikrindamas tinkamą Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą, analizuoja ir apibendrina Europos Sąjungos technines direktyvas, Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisykles bei kitus tarptautinius techninio pobūdžio dokumentus;
 • rengia Lietuvos Respublikos poziciją atitinkamais klausimais pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką ją derina su suinteresuotomis institucijomis;
 • teikia pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijos atitinkamais klausimais, jos derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
 • pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, rengia ataskaitas iš šių susitikimų;
 • konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
 • užtikrindamas šalyje parduodamų kelių transporto priemonių atitiktį techniniams reikalavimams bei patvirtintam ar registruotam tipui, organizuoja transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimą, sprendžia kitus šios srities klausimus;
 • užtikrindamas eismo saugumo priemonių įgyvendinimą, sprendžia transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros ir techninės ekspertizės atlikimo technologijų, metodų taikymo, bei vienodo teisės aktų reikalavimų interpretavimo klausimus;
 • organizuoja privalomosios techninės apžiūros poreikio vertinimą, konkursų naujoms  privalomosios techninės apžiūros įmonėms ar stotims įkurti medžiagos rengimą;
 • dalyvauja diegiant kokybės valdymo sistemas Inspekcijoje teikiamų ir skyriaus kompetencijai priskirtų paslaugų srityje;
 • kaupia ir sistemina kitų šalių informaciją transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimo, privalomosios techninės apžiūros bei techninės ekspertizės klausimais;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, komisijose ir darbo grupėse;
 • vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, užtikrindamas šią kontrolę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi;
 • organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą, naudojimo procedūras, pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų dėl veiklos dokumentų registrų sąrašo bei kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo;
 • dalyvauja pretendentų į skyriaus valstybės tarnautojų pareigas konkursų komisijų darbe, teikia vadovybei pasiūlymų dėl valstybės tarnautojų mokymo, skatinimo, nuobaudų skyrimo ir veiklos vertinimo įstatymų nustatyta tvarka;
 • pagal savo kompetenciją kontroliuoja ir koordinuoja regionų departamentų padalinių veiklą;
 • rengia metinę ataskaitą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema LINESIS, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų padalinių kompetencijos klausimais gaunama informacija, užtikrina tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, bendradarbiauja su transporto priemonių gamintojais ir jų atstovais Lietuvoje, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;    
 • užtikrina darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su:
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 •  bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, daugiakultūrės aplinkos bendradarbiavimo ypatumais;
 • Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir vienerių metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemones;
 • mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 •  išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sugebėti vadovauti.
Patarėjas Olegas Pauliukovas 278 5626 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą valstybės atstovavimą Europos Sąjungos institucijose, dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse;
 • užtikrindamas tinkamą Europos Sąjungos  teisės aktų įgyvendinimą, analizuoja Europos Sąjungos technines direktyvas, Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisykles ir kitus dokumentus bei jų projektus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
 • užtikrindamas Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų įgyvendinimą, redaguoja išverstas Europos Sąjungos direktyvas bei Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisykles;
 • rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką derina jas su suinteresuotomis institucijomis;
 • teikia pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, jų derinimo ir koordinacinių susitikimų rengimo;
 • atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, rengia ataskaitas iš šių susitikimų;
 • konsultuojasi su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, Europos Komisija, Europos Sąjungos Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
 • pagal kompetenciją organizuoja teikiamų paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę;
 • konsultuoja regionų departamentų valstybės tarnautojus, privalomųjų techninių apžiūrų ir ekspertizių įmones, teikia metodinę pagalbą ir informaciją techninių apžiūrų ir ekspertizių klausimais;
 • užtikrindamas eismo saugumo priemonių įgyvendinimą, sprendžia transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros bei techninių ekspertizių atlikimo technologijų ir metodų taikymo, vienodo teisės aktų reikalavimų interpretavimo klausimus;
 • kaupia, sistemina ir tvarko informaciją apie atliktas privalomąsias technines apžiūras, technines ekspertizes, smulkiaserijiniu būdu Lietuvoje pagamintas ar perdirbtas transporto priemones;
 • vertina privalomosios techninės apžiūros poreikį, rengia konkursų medžiagą naujoms  privalomosios techninės apžiūros įmonėms ar stotims įkurti;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymus dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, teikia reikiamą informaciją Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema „LINESIS“, informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, konsultuoja ūkio subjektus;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, bendradarbiauja su transporto priemonių gamintojais ir jų atstovais Lietuvoje, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;    
 • jei skyriaus vedėjo nėra, jį pavaduoja, prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su:
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
 •  Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyriausiasis specialistas Donatas Bagdanavičius 278 5627 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų projektų, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą valstybės atstovavimą Europos Sąjungos institucijose, dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse;
 • priima, vertina dokumentus, įrašo duomenis į kompiuterinę duomenų bazę ir išduoda kelių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimo sertifikatus, tvarko jų apskaitą;
 • nustatyta tvarka perduoda transporto priemonių atitikties įvertinimo duomenis kitoms institucijoms;
 • analizuoja kelių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių atitikties įvertinimo procedūrą, teikia pasiūlymų dėl jos tobulinimo;
 • vykdo techninių reikalavimų, kuriems patvirtinti tipai, pakeitimų kontrolę;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams teikia duomenis ir informaciją, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, bendradarbiauja su transporto priemonių gamintojais ir jų atstovais Lietuvoje, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;    
 • prireikus, pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos, elektronikos inžinerijos arba pramonės inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyriausioji specialistė Julija Blusevičienė 278 5606 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų projektų, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą valstybės atstovavimą Europos Sąjungos institucijose, dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse;
 • užtikrindamas Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų įgyvendinimą, organizuoja Europos Sąjungos direktyvų ir Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklių vertimą į lietuvių kalbą ir vertimo autentiškumo tvirtinimą; redaguoja išverstas Europos Sąjungos direktyvas bei Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisykles;
 • priima, vertina dokumentus, įrašo duomenis į kompiuterinę duomenų bazę ir išduoda kelių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimo sertifikatus bei tvarko jų apskaitą;
 • perduoda transporto priemonių atitikties įvertinimo duomenis kitoms institucijoms nustatyta tvarka;
 • analizuoja kelių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių atitikties įvertinimo procedūrą, teikia pasiūlymų dėl jos tobulinimo;
 • vykdo techninių reikalavimų, kuriems patvirtinti tipai, pakeitimų kontrolę;
 • atlieka rinkoje esančių ir siūlomų parduoti transporto priemonių, kurių tipai patvirtinti ar registruoti, priežiūrą;
 • atlieka transporto priemonių ir sudėtinių dalių gamintojų priežiūrą;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams teikia duomenis ir informaciją, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
 • prireikus, pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip dvejų metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyriausiasis specialistas Virginijus Čiškauskas 278 5608 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų projektų, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą valstybės atstovavimą Europos Sąjungos institucijose, dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse;
 • užtikrindamas Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų įgyvendinimą, organizuoja Europos Sąjungos direktyvų ir Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklių vertimą į lietuvių kalbą ir vertimo autentiškumo tvirtinimą; redaguoja išverstas Europos Sąjungos direktyvas bei Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisykles;
 • priima, vertina dokumentus, įrašo duomenis į kompiuterinę duomenų bazę ir išduoda kelių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimo sertifikatus bei tvarko jų apskaitą;
 • perduoda transporto priemonių atitikties įvertinimo duomenis kitoms institucijoms nustatyta tvarka;
 • analizuoja kelių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių atitikties įvertinimo procedūrą, teikia pasiūlymų dėl jos tobulinimo;
 • vykdo techninių reikalavimų, kuriems patvirtinti tipai, pakeitimų kontrolę;
 • atlieka rinkoje esančių ir siūlomų parduoti transporto priemonių, kurių tipai patvirtinti ar registruoti, priežiūrą;
 • atlieka transporto priemonių ir sudėtinių dalių gamintojų priežiūrą;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams teikia duomenis ir informaciją, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
 • prireikus, pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip dvejų metų su kelių transportu susijusio darbo patirtį;
 • mokėti anglų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyriausiasis specialistas Justas Petrauskas 278 5629   VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • užtikrindamas tinkamą Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą, analizuoja ir apibendrina Europos Sąjungos technines direktyvas, Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisykles, kitus tarptautinius techninio pobūdžio dokumentus, perkelia šių teisės aktų nuostatas į nacionalinę teisę;
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų įgyvendinimą, organizuoja Europos Sąjungos direktyvų ir Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklių vertimą į lietuvių kalbą ir vertimo autentiškumo tvirtinimą; redaguoja išverstas Europos Sąjungos direktyvas bei Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisykles;
 • užtikrindamas Inspekcijai pavestų funkcijų vykdymą, konsultuoja regionų padalinių valstybės tarnautojus, privalomosios techninės apžiūros ir ekspertizių įmones, teikia metodinę pagalbą ir informaciją techninės apžiūros ir ekspertizių klausimais;
 • užtikrindamas Inspekcijai pavestų funkcijų vykdymą, kaupia, sistemina ir tvarko informaciją apie atliktas privalomąsias technines apžiūras, technines ekspertizes, smulkiaserijiniu būdu Lietuvoje pagamintas ar perdirbtas transporto priemones;
 • vertina privalomosios techninės apžiūros poreikį, rengia konkursų naujoms privalomosios techninės apžiūros įmonėms ar stotims įkurti medžiagą;
 • rengia sprendimų projektus dėl teisės suteikimo ūkio subjektams, atitinkantiems teisės aktų reikalavimus, vykdyti tachografų techninę priežiūrą ir remontą;
 • teikia informaciją apie įmones, atliekančias tachografų techninę priežiūrą, remontą ir jose dirbančius mechanikus, turinčius dirbtuvės korteles;
 • rengia sprendimų projektus dėl teisės suteikimo atlikti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, taip pat motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę ekspertizę, ūkio subjektams, atitinkantiems teisės aktų;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • rengia sprendimų projektus dėl teisės suteikimo atlikti privalomąją techninę apžiūrą, motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę ekspertizę, ūkio subjektų, atliekančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūrą, taip pat motorinių transporto priemonių techninę ekspertizę,  darbuotojams;
 • užtikrindamas aukštą gaminių kokybę ir kelių transporto priemonių saugumą, transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių gamintojams suteikia pasaulinius transporto priemonių gamintojų identifikavimo kodus, tvarko suteiktų kodų apskaitą;
 • suteikia numeracijos kodus Lietuvos transporto priemonių gamintojų, gamintojų ir jų įgaliotųjų atstovų bei techninės apžiūros centrų išduodamiems saugių sunkvežimių ir priekabų (puspriekabių), pritaikytų darbui su šiais sunkvežimiais, sertifikatams;
 • renka informaciją ir bendradarbiauja su transporto priemonių gamintojais ir transporto priemonių gamintojų atstovais dėl atšaukiamų transporto priemonių, skelbia atšaukiamų transporto priemonių sąrašus;
 • dalyvauja vykdant vartotojų  informavimą apie pavojingas dvirates ir trirates transporto priemones, motorines transporto priemones ir jų priekabas, informuoja gamintojo atstovus apie pavojingas dvirates ir trirates transporto priemones, motorines transporto priemones ir jų priekabas;
 • analizuoja transporto priemonių smulkiaserijinės gamybos ir perdirbimo įmonių standartus, užtikrindamas šalyje perdirbamų transporto priemonių atitiktį techniniams reikalavimams;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Inspekcijos struktūriniams padaliniams ATP transporto priemonių ir ADR transporto priemonių sertifikatų išdavimo, kitais skyriaus kompetencijos klausimais;
 • konsultuoja ūkio subjektus;
 • užtikrindamas tinkamą Europos Sąjungos  teisės aktų įgyvendinimą, kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių  (ATP) bei Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR)  naujausius pasikeitimus;
 • užtikrindamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų įgyvendinimą, įformina ir išduoda leidimus bandymo stotims, tikrinimo įmonėms bei vertinimo įmonėms, tikrinančioms transporto priemonių atitiktį Susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių  (ATP) bei Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR)  reikalavimams;
 • pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitokiomis informacinėmis sistemomis  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su jų atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
 • analizuoja darbo rezultatus, rengia ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų;
 • koordinuoja ir vykdo dokumentų valdymo procedūras skyriuje;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;    
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės, Technikos skyriaus vedėjo pavedimus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

Vyresnioji specialistė Loreta Kravkova 278 5607 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų projektų, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą valstybės atstovavimą Europos Sąjungos institucijose, dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse;
 • priima, vertina dokumentus, įrašo duomenis į kompiuterinę duomenų bazę ir išduoda kelių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimo sertifikatus, tvarko jų apskaitą;
 • nustatyta tvarka perduoda transporto priemonių atitikties įvertinimo duomenis kitoms institucijoms;
 • analizuoja kelių transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių atitikties įvertinimo procedūrą, teikia pasiūlymų dėl jos tobulinimo;
 • vykdo techninių reikalavimų, kuriems patvirtinti tipai, pakeitimų kontrolę;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams teikia duomenis ir informaciją, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, bendradarbiauja su transporto priemonių gamintojais ir jų atstovais Lietuvoje, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;    
 • prireikus, pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos, elektronikos inžinerijos arba pramonės inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos kelių transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyrius
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 278 5601 ir el. paštu konsultavimas@vkti.gov.lt.
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Skyriaus vedėja Rita Skaisgirytė 278 5650   VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • užtikrindamas tinkamą skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą;
 • užtikrindamas vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą, dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas tinkamą atstovavimą valstybei Europos Sąjungos institucijose, dalyvauja rengiant ir pristatant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse, vykdomuose projektuose; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje;
 • užtikrindamas Inspekcijos veiklos vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą ir teisės aktų, reglamentuojančių IS kūrimą ir elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, organizuoja kompiuterizuotų darbo vietų, informacinių sistemų (toliau – IS), kompiuterių tinklų, kitos kompiuterinės ir programinės įrangos kūrimą, įsigijimą, diegimą, elektroninio parašo ir elektroninio dokumento įgyvendinimą, elektroninių raktų kūrimą;
 • užtikrindamas tinkamą investicijų panaudojimą ir Inspekcijos veiklos tobulinimą, organizuoja informacinių technologijų srities projektų įgyvendinimą;
 • užtikrindamas bendrą informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą Inspekcijoje bei teisės aktų, reglamentuojančių IS kūrimą ir elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, kontroliuoja ir koordinuoja saugų informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą Inspekcijoje, formuoja ir įgyvendina jų saugos politiką, Inspekcijos vadovybei teikia pasiūlymų dėl saugos politikos įgyvendinimo;
 • užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių IS kūrimą ir elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, įformina elektroninių duomenų teikimo ar jų gavimo su valstybės įstaigomis, institucijomis, kitais juridiniais asmenimis procedūras;
 • konsultuoja  Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), informacinių technologijų ir telekomunikacijų klausimais, siekdamas tinkamo jų pasirengimo naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis, IS, kompiuterių tinklu, internetu ir elektroniniu paštu, kita kompiuterine ir programine įranga;
 • atlieka dokumentų valdymo sistemos duomenų valdymo įgaliotinio funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme;
 • koordinuoja ir kontroliuoja dokumentų, įskaitant ir įslaptintų, valdymo procedūras ir pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų dėl šių procedūrų nustatymo ir tobulinimo, įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas;
 • užtikrindamas dokumentų tikrumą ir teisingumą, tvirtina Inspekcijos gautų ir parengtų dokumentų kopijas ir išrašus;
 • pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis;
 • vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, užtikrindamas šią kontrolę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi;
 • užtikrindamas tinkamą dokumentų valdymą skyriuje, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo procedūrų vykdymą bei pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų dėl veiklos dokumentų registrų sąrašo bei kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo;
 • užtikrindamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą, dalyvauja pretendentų į skyriaus darbuotojų pareigas konkursų komisijų darbe, nustatyta tvarka teikia pasiūlymų dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo, nuobaudų skyrimo, skatinimo, vertina jų veiklą;
 • užtikrindamas Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, rengia metinę ataskaitą, pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų padalinių kompetencijos klausimais gaunama informacija, pagal duomenų teikimo sutartis atlieka duomenų teikimą ar gavimą su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais asmenimis;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų taikymo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;    
 • užtikrina darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės pavedimus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų srities informatikos krypties arba technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir vienų metų informacinių technologijų srities darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip „MS Windows 7“ versijos operacinė sistema, ne žemesnės kaip „MS Office 13“ versijos biuro programinė įranga;
 • mokėti organizuoti informacinių sistemų (toliau – IS) funkcionavimo valdymą ir informacinių technologijų srities projektų įgyvendinimą;
 • atitikti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 straipsnio  1 dalyje nurodytas sąlygas, kad nustatyta tvarka galėtų gauti leidimą dirbti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sugebėti vadovauti.

 

Patarėjas Gintaras Serbenta 278 5654 

 VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų, kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą, dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse, vykdomuose projektuose; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje;
 • užtikrindamas Inspekcijai tinkamų IS sukūrimą ir jų nepertraukiamą ir saugų veikimą, dalyvauja projektuojant IS, jas kuriant ir diegiant, kuria ir diegia kompiuterines programas, parengia kompiuterizuotas darbo vietas ir jungia jas į IS;
 • užtikrindamas Inspekcijos funkcijų vykdymą, nepertraukiamą ir saugų IS veikimą, teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų laikymąsi, administruoja Inspekcijos vidaus administravimo funkcijoms skirtą lokalią IS, IS „Keltra“, modulio „Kontrolė“ ir kitų IS veikimą, kontroliuoja Inspekcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), suteiktų teisių IS laikymąsi;
 • tvarko IS ir kitų kompiuterinių programų versijas, jų kūrimo ir eksploatavimo dokumentus;
 • užtikrindamas nepertraukiamą IS veikimą ir teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, vykdo IS, duomenų mainų, kompiuterinių programų, kompiuterizuotų darbo vietų, kitos kompiuterinės ir programinės įrangos veikimo priežiūrą, kontroliuoja, kaip Inspekcijos padaliniuose laikomasi jų naudojimo ir elektroninės informacijos saugos reikalavimų;
 • užtikrindamas Inspekcijos veiklos vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą ir teisės aktų, reglamentuojančių IS kūrimą ir elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, dalyvauja kuriant, įsigyjant, diegiant kompiuterizuotas darbo vietas, kitą kompiuterinę ir programinę įrangą, diegiant elektroninį parašą ir elektroninį dokumentą, kuriant elektroninius raktus;
 • siekdamas užtikrinti IS nepertraukiamą ir saugų veikimą, vienodą ir saugų informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą Inspekcijoje, koordinuoja Inspekcijos regionų departamentų specialistų, atsakingų už informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą, veiklą;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija, pagal duomenų teikimo sutartis teikia ir gauna duomenis iš valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų;
 • moko, konsultuoja darbuotojus informacinių technologijų ir telekomunikacijų klausimais, siekdamas tinkamo jų pasirengimo naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis, IS, kompiuterių tinklu, kita kompiuterine ir programine įranga;
 • koordinuoja ir vykdo dokumentų valdymo procedūras skyriuje;
 • pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;    
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.
 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles; 
 • mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip „MS Windows 7“ versijos operacinė sistema, ne žemesnės kaip „MS Office 13“ versijos biuro programinė įranga,  „Navision“, „Lotus Domino“ programine įranga, naudotis interneto ir elektroninio pašto galimybėmis; būti susipažinusiam su tarnybinių stočių klasterių, realizuotų operacinių sistemų „MS Windows“, „Linux Red Hat“, „Tomcat“, duomenų bazės „Oracle“, duomenų masyvų ir duomenų saugyklų pagrindu, veikimu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

Vyriausioji specialistė Lina Rutkovskaitė 278 5651   VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų, kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą, dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse, vykdomuose projektuose; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje;
 • užtikrindamas Inspekcijai tinkamų IS sukūrimą ir jų nepertraukiamą ir saugų veikimą, dalyvauja projektuojant IS, jas kuriant ir diegiant, kuria ir diegia kompiuterines programas, parengia kompiuterizuotas darbo vietas ir jungia jas į IS;
 • užtikrindamas Inspekcijos funkcijų vykdymą, nepertraukiamą ir saugų IS veikimą, teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų laikymąsi, administruoja Inspekcijos vidaus administravimo funkcijoms skirtą lokalią IS, IS „Keltra“, modulio „Kontrolė“ ir kitų IS veikimą, kontroliuoja Inspekcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), suteiktų teisių IS laikymąsi;
 • tvarko IS ir kitų kompiuterinių programų versijas, jų kūrimo ir eksploatavimo dokumentus;
 • užtikrindamas nepertraukiamą IS veikimą ir teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, vykdo IS, duomenų mainų, kompiuterinių programų, kompiuterizuotų darbo vietų, kitos kompiuterinės ir programinės įrangos veikimo priežiūrą, kontroliuoja, kaip Inspekcijos padaliniuose laikomasi jų naudojimo ir elektroninės informacijos saugos reikalavimų;
 • užtikrindamas Inspekcijos veiklos vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą ir teisės aktų, reglamentuojančių IS kūrimą ir elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, dalyvauja kuriant, įsigyjant, diegiant kompiuterizuotas darbo vietas, kitą kompiuterinę ir programinę įrangą, diegiant elektroninį parašą ir elektroninį dokumentą, kuriant elektroninius raktus;
 • siekdamas užtikrinti IS nepertraukiamą ir saugų veikimą, vienodą ir saugų informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą Inspekcijoje, koordinuoja Inspekcijos regionų departamentų specialistų, atsakingų už informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą, veiklą;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija, pagal duomenų teikimo sutartis teikia ir gauna duomenis iš valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų;
 • moko, konsultuoja darbuotojus informacinių technologijų ir telekomunikacijų klausimais, siekdamas tinkamo jų pasirengimo naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis, IS, kompiuterių tinklu, kita kompiuterine ir programine įranga;
 • koordinuoja ir vykdo dokumentų valdymo procedūras skyriuje;
 • pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;    
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles; 
 • mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip „MS Windows 7“ versijos operacinė sistema, ne žemesnės kaip „MS Office 13“ versijos biuro programinė įranga,  „Navision“, „Lotus Domino“ programine įranga, naudotis interneto ir elektroninio pašto galimybėmis; būti susipažinusiam su tarnybinių stočių klasterių, realizuotų operacinių sistemų „MS Windows“, „Linux Red Hat“, „Tomcat“, duomenų bazės „Oracle“, duomenų masyvų ir duomenų saugyklų pagrindu, veikimu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

Vyriausiasis specialistas Vytautas Zakšauskas 278 5653   VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų, kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • užtikrindamas vientisą veiklos planų ir programų planavimo sistemos įgyvendinimą, dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus ir pagrindines veiklos kryptis, sudarant veiklos planus ir programas;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse, vykdomuose projektuose; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje;
 • užtikrindamas nepertraukiamą ir saugų IS veikimą, prižiūri IS veikti naudojamų tarnybinių stočių, duomenų mainams skirtų tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, duomenų archyvų darymo įrangos veikimą; diegia IS veikimą užtikrinančią įrangą ir koordinuoja jos veikimą; prireikus tvarko IS veikimą užtikrinančioje įrangoje įdiegtų programinių įrangų, licencijų ir sertifikatų apskaitą ir kartu su įranga gautų dokumentų apskaitą;
 • tvarko tarnybinių stočių sisteminę aplinką „Active directory“, užtikrindamas                          IS nepertraukiamą ir saugų veikimą, teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą;
 • užtikrindamas Inspekcijos veiklos vykdymą ir  IS  nepertraukiamą ir saugų veikimą, daro tarnybinėse stotyse esančių duomenų kopijas ir archyvus, tvarko jų apskaitą;
 • užtikrindamas Inspekcijos funkcijų vykdymą, nepertraukiamą ir saugų IS veikimą, teisės aktų nustatyta tvarka administruoja IS veikimą, kontroliuoja Inspekcijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), suteiktų teisių administruojamose IS laikymąsi; prireikus administruoja IS „Skaitis“;
 • tvarko administruojamų IS versijas, jų kūrimo ir eksploatavimo dokumentus;
 • užtikrindamas nepertraukiamą IS veikimą ir teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, pagal kompetenciją vykdo IS, duomenų mainų, kompiuterinių programų, kompiuterizuotų darbo vietų, kitos kompiuterinės ir programinės įrangos veikimo priežiūrą, kontroliuoja, kaip Inspekcijos padaliniuose laikomasi jų naudojimo ir elektroninės informacijos saugos reikalavimų;
 • užtikrindamas nepertraukiamą ir saugų IS veikimą, vienodą ir saugų informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą Inspekcijoje, prižiūri centrinėje būstinėje Vilniuje esančias tarnybinių stočių, duomenų saugyklos patalpas, kontroliuoja tarnybinių stočių patalpų priežiūrą Inspekcijos struktūriniuose padaliniuose;
 • užtikrindamas IS  nepertraukiamą ir saugų veikimą bei teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, prireikus prižiūri ir koordinuoja Inspekcijos  kompiuterių tinklo, kompiuterizuotų darbo vietų, interneto bei elektroninio pašto veikimą, jį administruoja, diegia ir tvarko kompiuterizuotas darbo vietas, tvarko kompiuterinės ir programinės įrangos, kartu su įranga gautų dokumentų, kompiuterizuotose darbo vietose ir duomenų perdavimo įrangoje įdiegtų programinių įrangų, licencijų, elektroninio pašto dėžučių apskaitą;
 • dalyvauja kuriamų IS bandymuose, ruošia bandymams reikalingą aplinką, užtikrindamas IS sukūrimą;
 • užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių IS kūrimą ir elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą ir viešojo administravimo funkcijų vykdymą, prireikus analizuoja Inspekcijoje naudojamų informacinių technologijų ir telekomunikacijų veikimą saugos aspektu, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl saugos gerinimo;
 • užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių informacijos gavimą iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, teikia IS tvarkomos informacijos rinkmenų aprašymus Vyriausybės įgaliotai institucijai;
 • užtikrindamas Inspekcijos veiklos vykdymą, viešojo administravimo gerinimą ir teisės aktų, reglamentuojančių IS kūrimą ir elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, inicijuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, rengia teikimus dėl pirkimų, dalyvauja įsigyjant IS veikimą užtikrinančią, kitą kompiuterinę ir programinę įrangą, dalyvauja diegiant elektroninį parašą ir elektroninį dokumentą, kuriant elektroninius raktus;
 • užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, tvarko kompiuterių tinklo naudotojų ir jiems suteiktų teisių apskaitą;
 • užtikrindamas nepertraukiamą IS veikimą bei teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, kontroliuoja, kaip Inspekcijos struktūriniuose padaliniuose laikomasi IS veikimą užtikrinančios įrangos, kompiuterizuotų darbo vietų, interneto ir elektroninio pašto, kitos  kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo ir elektroninės informacijos saugos reikalavimų;
 • siekdamas užtikrinti IS nepertraukiamą ir saugų veikimą, vienodą ir saugų informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą Inspekcijoje, koordinuoja Inspekcijos regionų departamentų specialistų, atsakingų už informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą, veiklą;
 • užtikrindamas nepertraukiamą ir saugų informacinių išteklių veikimą, prireikus organizuoja remontą ir tvarko remonto apskaitą;
 • pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis;
 • prireikus pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, pagal duomenų teikimo sutartis teikia ar gauna duomenis iš valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų;
 • moko, konsultuoja darbuotojus informacinių technologijų ir telekomunikacijų klausimais, siekdamas tinkamo jų pasirengimo naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis, IS, kompiuterių tinklu, kita kompiuterine ir programine įranga;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;    
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos ar elektronikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles; 
 • mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip „MS Windows 7“ versijos operacinė sistema, ne žemesnės kaip „MS Office 13“ versijos biuro programinė įranga,   naudotis interneto ir elektroninio pašto galimybėmis, mokėti dirbti tarnybinių stočių operacinių sistemų „Red Hat Linux“, „CentOS Linux“, „MS Windows 2003–2012 Server“, „VMware vSphere 6 Standard“, „Tomcat“ programinėmis įrangomis, duomenų bazių „Oracle 10g“, „Oracle 11g“, „PostgreSQL 8.4.20“ valdymo sistemomis, būti susipažinusiam su duomenų masyvų ir duomenų saugyklų veikimu, teritorinio kompiuterių tinklo organizavimo principais;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

Vyresnysis specialistas Pavelas Gedziuševičius 278 5656     DARBUOTOJO FUNKCIJOS:
 • dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse, vykdomuose projektuose; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje;
 • užtikrindamas kompiuterizuotų darbo vietų nepertraukiamą ir saugų veikimą, teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų laikymąsi, kuria kompiuterizuotas darbo vietas, jungia jas į kompiuterių tinklą, jose diegia programinę įrangą, elektroninio pašto dėžutes, sąsajas su internetu, IS, technine ir kita įranga;
 • užtikrindamas kompiuterizuotų darbo vietų naudotojų funkcijų vykdymą, prižiūri kompiuterizuotų darbo vietų, jose įdiegtų programinių įrangų ir sąsajų veikimą, organizuoja kompiuterizuotų darbo vietų, kitos kompiuterinės įrangos remontą, atlieka nesudėtingus kompiuterinės įrangos remonto darbus ir tvarko remonto apskaitą; 
 • užtikrindamas nepertraukiamą ir saugų IS veikimą, teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą, tvarko kompiuterinės ir programinės įrangos, įrangos garantijos ir kartu su įranga gautų dokumentų, kompiuterizuotų darbo vietų, elektroninio pašto dėžučių, kompiuterizuotose darbo vietose įdiegtų licencijų, sertifikatų, sąsajų ir kompiuterinių programų apskaitą;
 • koordinuoja ir kontroliuoja kompiuterizuotų darbo vietų, interneto, elektroninio pašto naudojimo ir saugumo reikalavimų laikymąsi, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl jų veikimo tobulinimo ir plėtros, užtikrindamas kompiuterizuotų darbo vietų, IS nepertraukiamą ir saugų veikimą;
 • prižiūri interneto ir elektroninio pašto, mobiliųjų kompiuterizuotų darbo vietų ryšio, interneto svetainės veikimą, prireikus pagal kompetenciją – Inspekcijos teritorinio kompiuterių tinklo veikimą bei tvarko kompiuterių tinklo naudotojų ir jiems suteiktų teisių apskaitą, užtikrindamas IS nepertraukiamą ir saugų veikimą, teisės aktų, reglamentuojančių elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą;
 • inicijuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, rengia teikimus dėl pirkimų, dalyvauja įsigyjant IS veikimą užtikrinančią, kitą kompiuterinę ir programinę įrangą, dalyvauja diegiant elektroninį parašą ir elektroninį dokumentą, kuriant elektroninius raktus, užtikrindamas Inspekcijos veiklos vykdymą ir viešojo administravimo gerinimą, teisės aktų, reglamentuojančių IS kūrimą ir elektroninės informacijos saugą, nuostatų įgyvendinimą;
 • konsultuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), Inspekcijos interneto svetainės priežiūros ir tvarkymo klausimais, teikia pasiūlymų dėl interneto svetainės tobulinimo, užtikrindamas viešojo administravimo funkcijų vykdymą;
 • prireikus pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • siekdamas užtikrinti IS nepertraukiamą ir saugų veikimą, vienodą ir saugų informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą Inspekcijoje, koordinuoja Inspekcijos regionų departamentų specialistų, atsakingų už informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimą, veiklą;
 • pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis;
 • pagal kompetenciją rengia ir teikia informaciją Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina su iš valstybės institucijų ir juridinių asmenų gaunama informacija, pagal duomenų teikimo sutartis teikia ir gauna duomenis iš valstybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų, užtikrindamas Inspekcijos funkcijų vykdymą ir viešojo administravimo gerinimą;
 • moko, konsultuoja Inspekcijos darbuotojus informacinių technologijų ir telekomunikacijų klausimais, siekdamas tinkamo jų pasirengimo naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis, IS, kompiuterių tinklu, kita kompiuterine ir programine įranga;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;   
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų kompiuterizuotų darbo vietų ir (ar) kompiuterių tinklo veikimo priežiūros darbo patirtį;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles; 
 • mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip „MS Windows 7“ versijos operacinė sistema, mokėti dirbti ne žemesnės kaip „MS Office 13“ versijos biuro programine įranga, grafinio redagavimo programine įranga „Corel Draw 11“ ar aukštesne versija, prekinio ženklo „Adobe“, „MS Visio“ ar kita grafinio redagavimo programine įranga, naudotis interneto ir elektroninio pašto galimybėmis; žinoti teritorinio kompiuterių tinklo realizavimo principus;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

Vyresnioji specialistė Joana Daugilienė 235 6107  DARBUOTOJO FUNKCIJOS:
 • užtikrindamas tinkamą dokumentų apskaitos ir kontrolės procedūrų įgyvendinimą, vykdo popierinės ir elektroninės korespondencijos gavimą ir siuntimą (elektroniniais ir popieriniais laiškais, informacinėmis sistemomis, telefaksu ir kitomis ryšių priemonėmis), kontroliuoja, ar siunčiama korespondencija išsiųsta; vykdo mažosios korespondencijos ir siuntinių gavimą ir siuntimą; 
 • pagal kompetenciją tvarko gautų, siunčiamų ir vidaus dokumentų apskaitą bei kontroliuoja, kaip vykdomi Inspekcijos vadovybės pavedimai pagal jų įvykdymo terminus;
 • pagal kompetenciją dokumentų valdymo sistemoje formuoja pavedimus pagal Inspekcijos vadovybės rezoliucijas, kontroliuoja jų vykdymą, teikia skyriaus vedėjui ir Inspekcijos vadovybei informaciją apie pavedimų vykdymą;
 • skelbia Inspekcijos teisės aktų projektus Teisės aktų informacinėje sistemoje, teisės              aktus – Teisės aktų registre;
 • prireikus vykdo su dokumentų saugojimu archyve ir jų naikinimu susijusias procedūras, užtikrindamas teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų saugojimą ir naikinimą, reikalavimų įgyvendinimą; 
 • tvarko Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), nebuvimo darbe kalendorių;
 • kopijuoja, skenuoja, įriša dokumentus; 
 • rengia Inspekcijos gautų ir parengtų dokumentų, jų apskaitos dokumentų kopijas,  išrašus ir nuorašus, prireikus juos tvirtina, siekdamas užtikrinti dokumentų tikrumą; prireikus saugo apskritą mėlyno šrifto antspaudą su užrašu „Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo  skyrius“;
 • analizuoja dokumentų apskaitos procesus, rengia su dokumentų apskaita susijusias suvestines ir ataskaitas, pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymų dokumentų apskaitos tobulinimo klausimais;
 • konsultuoja Inspekcijos darbuotojus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, naudojimo, siuntimo ir gavimo klausimais, užtikrindamas tinkamą dokumentų valdymą Inspekcijoje;
 • pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su gaunama kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainėje, spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 • teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus;
 • palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją, siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą;    
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Inspekcijos strateginius tikslus.

 DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip  „MS Windows 7“ versijos operacinė sistema, ne žemesnės kaip „MS Office 13“ versijos biuro programinė įranga.

 

Vyresnioji specialistė Danguolė Janutėnienė 278 5663 

 DARBUOTOJO FUNKCIJOS: 

 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo, teikia pastabų ir pasiūlymų dėl efektyvaus dokumentų valdymo procedūrų atlikimo Inspekcijoje;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse, vykdomuose projektuose; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje;
 • pagal kompetenciją vykdo ir kontroliuoja Inspekcijos gautų, siunčiamų ir vidaus dokumentų, įskaitant ir įslaptintų, gyvavimo ciklo (rengimo, įforminimo, apskaitos, saugojimo, siuntimo ir naikinimo) procedūras teisės aktų nustatyta tvarka; 
 • rengia Inspekcijos dokumentacijos planą, registrų sąrašus, dokumentų ir bylų naikinimo aktus ir kitus apskaitos dokumentus;
 • užtikrindamas Lietuvos Respublikos archyvų ir dokumentų įstatymo bei kitų dokumentų valdymą reglamentuojančių tesės aktų nuostatų įgyvendinimą, organizuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo procedūras Inspekcijos struktūriniuose padaliniuose;
 • rengia Inspekcijos gautų ir parengtų dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus, prireikus juos tvirtina, siekdamas užtikrinti dokumentų tikrumą, kopijuoja dokumentus;
 • pagal kompetenciją dokumentų valdymo sistemoje formuoja pavedimus pagal Inspekcijos vadovybės rezoliucijas, kontroliuoja jų vykdymą, teikia skyriaus vedėjui ir Inspekcijos vadovybei informaciją apie pavedimų vykdymą;
 • ruošia ir tvarko skyriaus bylas saugoti archyve, priima centrinių skyrių ir Vilniaus regiono departamento į archyvą perduodamas trumpai saugomas bylas, tikrina jų sutvarkymą, atrenka bylas naikinti ir organizuoja naikinimo procedūras, išduoda priimtas į archyvus bylas laikinai naudotis ir pildo bylų išdavimo iš archyvo žurnalus, atlieka dokumentų perdavimo laikinai naudotis ar kopijų išdavimo procedūras, tvarko archyvus vadovaudamasis archyvų darbą reglamentuojančiais dokumentais, informuoja skyriaus vedėją apie dokumentų valdymo ir archyvinio darbo būklę Inspekcijoje, teikia pasiūlymų dėl jos tobulinimo;
 • užtikrindamas tinkamą įslaptintų dokumentų administravimą visą jų įslaptinimo laikotarpį, vykdo įslaptintų dokumentų rengimo, įforminimo, registravimo, siuntimo, gavimo, kopijavimo, saugojimo, apskaitos, naikinimo ir patikrinimo procedūras;
 • su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu derina Inspekcijos dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus, perduoda Lietuvos valstybės naujajam archyvui saugoti nuolat ir ilgai saugomus Inspekcijos dokumentus ir bylas;  
 • tvarko Inspekcijos archyvinio fondo apskaitą ir teikia informaciją Lietuvos valstybės naujajam archyvui apie Inspekcijos archyve saugomus dokumentus;  
 • tvarko dokumentų ir bylų naikinimo aktus ir kitus apskaitos dokumentus,  dalyvauja rengiant Inspekcijos dokumentacijos planą ir registrų sąrašus;
 • prireikus atlieka popierinės ir elektroninės korespondencijos ir siuntinių gavimą ir siuntimą (elektroniniais ir popieriniais laiškais, informacinėmis sistemomis), tvarko Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), nebuvimo darbe kalendorių;  
 • prireikus skelbia Inspekcijos teisės aktų projektus Teisės aktų informacinėje sistemoje, teisės aktus – Teisės aktų registre;  
 • prireikus organizuoja skyriaus inicijuojamus susitikimus, pasitarimus, posėdžius, juos protokoluoja;
 • analizuoja, rengia suvestines ir teikia ataskaitas apie dokumentų valdymą, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl dokumentų valdymo;
 • konsultuoja Inspekcijos darbuotojus dokumentų valdymo klausimais;   
 • pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
 • dalyvauja Inspekcijos vykdomuose projektuose, veikloje, susijusioje su elektroninio parašo ir elektroninių dokumentų diegimu, elektroninių raktų kūrimu ir jų naudojimu, dokumentų valdymo procesų tobulinimu;  
 • pagal kompetenciją inicijuoja viešuosius pirkimus, vykdo mažos vertės prekių ir paslaugų įsigijimo procedūras;  
 • vykdo skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo procedūras;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir kitą informaciją Inspekcijos vadovybei, valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų padalinių kompetencijos klausimais gaunama informacija;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.
DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
 • mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip  „MS Windows 7“ versijos operacinė sistema, ne žemesnės kaip „MS Office 13“ versijos biuro programinė įranga;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

Vyresnioji specialistė Inga Vaitkevičienė 278 5664 

 DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas tinkamą dokumentų apskaitos ir kontrolės procedūrų įgyvendinimą, tvarko gautų, siunčiamų ir vidaus dokumentų apskaitą bei kontroliuoja, kaip vykdomi Inspekcijos vadovybės pavedimai pagal jų įvykdymo terminus;
 • vykdo popierinės ir elektroninės korespondencijos gavimą ir siuntimą (elektroniniais ir popieriniais laiškais, informacinėmis sistemomis, telefaksu ir kitomis ryšių priemonėmis), kontroliuoja, ar siunčiama korespondencija išsiųsta; prireikus vykdo mažosios korespondencijos ir siuntinių gavimą ir siuntimą;  
 • pagal kompetenciją dokumentų valdymo sistemoje formuoja pavedimus pagal Inspekcijos vadovybės rezoliucijas, kontroliuoja jų vykdymą, teikia skyriaus vedėjui ir Inspekcijos vadovybei informaciją apie Inspekcijos vadovybės pavedimų vykdymą;
 • skelbia Inspekcijos teisės aktų projektus Teisės aktų informacinėje sistemoje, teisės  aktus – Teisės aktų registre;
 • tvarko Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), nebuvimo darbe kalendorių;
 • kopijuoja, skenuoja, įriša dokumentus, rengia dokumentų, jų apskaitos dokumentų  išrašus ir nuorašus;
 • konsultuoja Inspekcijos darbuotojus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, naudojimo, siuntimo ir gavimo klausimais, užtikrindamas tinkamą dokumentų valdymą Inspekcijoje;
 • saugo apskritą mėlyno šrifto antspaudą su užrašu „Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyrius“ bei antspauduoja dokumentų nuorašus, kopijas ir išrašus Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka;
 • analizuoja dokumentų apskaitos procesus, rengia su dokumentų apskaita susijusias suvestines ir ataskaitas, pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymų dokumentų apskaitos tobulinimo klausimais;
 • pagal kompetenciją naudojasi valstybės, vidaus administravimo ir kitomis informacinėmis sistemomis,  kuria, saugo ir kitaip tvarko duomenis, susijusius su atliekamomis funkcijomis, vykdo veiksmus, užtikrinančius elektroninės informacijos ir kitų valstybės informacinių išteklių saugų naudojimą Inspekcijoje;
 • pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų padalinių kompetencijos klausimais gaunama informacija;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenei, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;   
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.
 DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „mokėti dirbti kompiuteriu, kuriame įdiegta ne žemesnės kaip „MS Windows 7“ versijos operacinė sistema, ne žemesnės kaip „MS Office 13“ versijos biuro programinė įranga.

 

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrius
Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius. Konsultacijos teikiamos telefonu (8 5) 278 5601 ir el. paštu konsultavimas@vkti.gov.lt.
El. pašto adresų struktūra: vardas.pavarde@vkti.gov.lt  (lotyniškomis raidėmis)
Skyriaus vedėjas Petras Macejauskis 278 5670 

 VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • užtikrindamas tinkamą Inspekcijos bei skyriui numatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijos struktūrinių padalinių darbą;
 • užtikrindamas tinkamą poreikių planavimą, efektyvų lėšų ir išteklių panaudojimą, dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus, sudarant veiklos planus ir programas;
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo; analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, teikia pastabų ir pasiūlymų;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • kaupia ir analizuoja Inspekcijos struktūrinių padalinių teikiamą informaciją apie planuojamus viešuosius pirkimus, organizuoja ir koordinuoja metinių Inspekcijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planų rengimą;
 • organizuoja viešųjų pirkimų verčių apskaitą, nesant asmens, atsakingo už verčių apskaitą, vykdo viešųjų pirkimų verčių apskaitą; inicijuoja efektyvių verčių apskaitos, pirkimų planavimo ir kontrolės priemonių diegimą;
 • organizuoja ataskaitų apie įvykdytus viešuosius pirkimus rengimą ir teikimą nustatyta tvarka;
 • vykdo Inspekcijai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus pagal kompetenciją;
 • organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Inspekcijos struktūrinių padalinių aprūpinimą patalpomis, kitu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu bei ištekliais, užtikrinančiais Inspekcijos veiklą;
 • planuoja ir organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių Inspekcijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų projektavimą, statybą, rekonstrukciją, kapitalinį ir einamąjį remontą, kontroliuoja šių darbų eigą ir kokybę;
 • organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių Inspekcijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų teisinę registraciją;
 • planuoja ir organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių Inspekcijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų techninę priežiūrą, eksploataciją, saugą ir valdymą;
 • organizuoja viešuosius prekių aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Inspekcijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo materialiojo ir nematerialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo;
 • pagal skyriaus kompetenciją priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir pateiktas prekes, koordinuoja Inspekcijos struktūrinių padalinių veiklą šioje srityje;
 • organizuoja priemones, užtikrinančias ekonomišką ir racionalų materialiojo ir nematerialiojo turto paskirstymą bei naudojimą, analizuoja energetinių išteklių sąnaudas Inspekcijoje, teikia pasiūlymų dėl racionalaus išteklių naudojimo;
 • užtikrina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų vykdymą, instruktavimą ar atestavimą bei tinkamų darbo sąlygų sudarymą ir jų gerinimą Inspekcijoje;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir įgyvendina ekstremalių situacijų prevencijos priemones;
 • organizuoja tarnybinio transporto apskaitą, užtikrina tinkamą jo naudojimą, techninę eksploataciją, paskirstymą, priežiūrą ir remontą;
 • organizuoja kelionės lapų išdavimą ir apskaitą, automobilių degalų limitų ir normų nustatymą, kontroliuoja ir įtraukia į apskaitą jų sunaudojimą, tvarko kitą su transporto eksploatavimu susijusią apskaitą;
 • tvarko pareigų, kurias einant suteikiama teisė naudotis tarnybiniais mobiliaisiais telefonais, sąrašus, koordinuoja teisės aktų dėl automobilių degalų ir kitų eksploatacinių medžiagų normų limitų nustatymo projektų rengimą, organizuoja telefonų aparatų ir jų papildomos įrangos paskirstymą ir apskaitą;
 • organizuoja pastatų ir transporto priemonių draudimą, draudžiamųjų išmokų išieškojimą;
 • dalyvauja derinant Inspekcijai reikalingus dokumentų blankus su Valstybinės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos, kitomis institucijomis ir įstaigomis;
 • nustatyta tvarka organizuoja Inspekcijos struktūrinių padalinių aprūpinimą uniformomis, reikiamais blankais, spaudais ir antspaudais, tvarko jų apskaitą;
 • nustatyta tvarka organizuoja kelionių bilietų, gyvenamojo ploto nuomos ir draudimo pirkimus bei vizų įforminimą dėl tarnybinių komandiruočių;
 • siekdamas efektyviau vykdyti skyriaus funkcijas, inicijuoja kokybės vadybos sistemų, taip pat kompiuterinių programų kūrimą ir diegimą;
 • organizuoja posėdžių, pasitarimų, susitikimų, seminarų ir kitų renginių techninį aprūpinimą, rengia užsienio delegacijų sutikimo programas ir organizuoja užsienio delegacijų aptarnavimą;
 • vykdo einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, užtikrindamas šią kontrolę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi;
 • užtikrindamas tinkamą dokumentų valdymą skyriuje, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo procedūrų vykdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų dėl veiklos dokumentų registrų sąrašo, kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo;
 • užtikrindamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą, dalyvauja pretendentų į skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigas konkursų komisijų darbe, nustatyta tvarka teikia pasiūlymų dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo, nuobaudų skyrimo, skatinimo, vertina jų veiklą;
 • rengia metinę ataskaitą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais, užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • pagal skyriaus kompetenciją užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, teikia Inspekcijos vadovybei pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
 • organizuoja skyriui priskirtų informacinių sistemų, jų komponentų ir (ar) jų dalių tvarkymo funkcijų, nustatytų informacinių sistemų nuostatuose ir informacinių sistemų saugą reglamentuojančiuose dokumentuose, atlikimą;
 • užtikrina darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą skyriuje;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės pavedimus.

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos   Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos   Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo   priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais,   Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko   potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių   transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau –   Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais,   reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, turto valdymo ir priežiūros bei   kitas šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, valstybės tarnybą,   darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam   prilygintą socialinių mokslų studijų srities   teisės ar ekonomikos krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
 • turėti teisę vairuoti B   kategorijos transporto priemones;
 • mokėti rusų ir anglų arba vokiečių   kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu   paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir vadovauti.
Vyriausioji specialistė Renata Zailskė 235 6108 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 • pagal savo kompetenciją dalyvauja formuojant Inspekcijos strateginius tikslus, sudarant veiklos planus ir programas;
 • rengia plėtros ir investicijų projektus, organizuoja jų įgyvendinimą ir rūpinasi, kad investicijoms skirtos lėšos būtų tinkamai panaudotos, diegia analizės ir planavimo priemones pagal savo kompetenciją;
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
 • rengia metinius Inspekcijos planuojamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planų projektus pagal struktūrinių padalinių pateiktą informaciją (apskaičiuoja numatomas pirkimų vertes, prekėms, paslaugoms ar darbams priskiria rūšies kodus pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (toliau – BVPŽ), įvertina galimybę vykdyti „žaliuosius“ pirkimus bei pirkimus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio nuostatas ir kt.), prireikus, planus koreguoja;
 • teikia pasiūlymų dėl priemonių, didinančių viešųjų pirkimų efektyvumą, taikymo;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja Inspekcijos struktūrinius padalinius viešųjų pirkimų ir kitais klausimais;
 • užtikrindamas teisės aktų reikalavimų laikymąsi, pagal kompetenciją vykdo mažos vertės viešųjų pirkimų, priskiriamų pirkimų vykdytojų kompetencijai, procedūras;
 • kontroliuoja, kad pirkimų vykdytojai mažos vertės pirkimus vykdytų pagal teisės aktų reikalavimus;
 • organizuodamas viešųjų pirkimų procedūras, kurias pagal kompetenciją vykdo Viešojo pirkimo komisija (-os), jai siūlo:
 • optimaliausią pirkimo būdą reikalingoms prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti;
 • mokesčio už konkurso dokumentus dydį;
 • tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir juos patvirtinančius dokumentus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ir kt.;
 • tvirtinti viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, informacinius panešimus, pirkimo sąlygas, paaiškinimus tiekėjams ir kt.);
 • Teikia informaciją apie viešuosius pirkimus, vykdytus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) ar iš jos; teikia pasiūlymų dėl pirkimų vykdymo CVP IS, per CPO ar iš jos;
 • rengia Inspekcijos viršininkui ataskaitas apie pirkimus;
 • nustatyta tvarka CVP IS administruoja Inspekcijos profilį;
 • nustatyta tvarka CPO informacinėje sistemoje administruoja Inspekcijos profilį;
 • rengia informaciją kandidatams ir dalyviams apie viešojo pirkimo procedūrų rezultatus;
 • pagal teisės aktų reikalavimus rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus, derina juos su tiekėjais bei atitinkamais struktūriniais padaliniais;
 • rengia Inspekcijoje vykdomų viešųjų pirkimų ataskaitas pagal pirkimų sutarčių administratorių pateiktą informaciją ir teikia jas Viešųjų pirkimų tarnybai;
 • nustatyta tvarka tvarko ir į Inspekcijos archyvą perduoda saugoti įvykdytų viešųjų pirkimų dokumentų bylas;
 • vykdo viešųjų pirkimų verčių apskaitą Inspekcijoje;
 • pagal Inspekcijos struktūrinių padalinių pateiktas ataskaitas pildo Inspekcijoje vykdomų supaprastintų viešųjų pirkimų žurnalą;
 • atlieka kitus veiksmus, numatytus Viešųjų pirkimų įstatyme ir nepriskirtus Viešojo pirkimo komisijos (jų) kompetencijai, reikalingus pirkimams organizuoti ir atlikti;
 • pagal kompetenciją ar pavedimus priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ar pateiktas prekes;
 • dalyvauja viešuosiuose prekių aukcionuose dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Inspekcijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo materialiojo ir nematerialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo;
 • siekdamas efektyviau vykdyti pavestas funkcijas, teikia pasiūlymų dėl viešųjų pirkimų vykdymo per CPO ar per CVP IS, kokybės vadybos sistemų, taip pat kompiuterinių programų kūrimo ir diegimo;
 • vykdo einamąją ir paskesniąją ūkinių operacijų kontrolę;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • užtikrindamas informacijos teikimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją visuomenės informacijos stendui, interneto svetainei, spaudai ir kitoms žiniasklaidos priemonėms;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų, efektyvesnių apskaitos, planavimo ir kontrolės priemonių diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;
 • jei skyriaus vedėjo nėra, jį pavaduoja, prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, valstybės tarnybą, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį ir viešųjų pirkimų patirties;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones;
 • mokėti rusų ir anglų kalbas pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
Vyresnioji specialistė Ingrida Ražauskienė 278 5613 

 DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

 • pagal savo kompetenciją dalyvauja sudarant veiklos planus ir programas;
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse, teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje, dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • konsultuoja Inspekcijos struktūrinius padalinius pagal šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis;
 • užtikrindamas teisės aktų reikalavimų laikymąsi, pagal kompetenciją organizuoja Inspekcijai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo viešųjų pirkimų procedūras;
 • rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, derina juos su tiekėjais ir atitinkamais Inspekcijos struktūriniais padaliniais;
 • vykdo informacinių sistemų, kurias Inspekcija įvairiais teisiniais pagrindais naudoja viešiesiems pirkimams vykdyti, administratoriaus funkcijas. Ši funkcija apima šių sistemų naudotojų teisių administravimą, Inspekcijos profilio sistemoje administravimą;
 • pagal kompetenciją atlieka mažos vertės viešųjų pirkimų, priskiriamų pirkimų vykdytojų kompetencijai, procedūras, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų laikymąsi;
 • pagal kompetenciją priima atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir pateiktas prekes;
 • pildo viešųjų pirkimų žurnalą;
 • koordinuoja pirkimų vykdytojų mažos vertės pirkimų aprašų rengimą, rengia pirkimų aprašus;
 • pagal pirkimų vykdytojų parengtus mažos vertės viešųjų pirkimų aprašus organizuoja tų pirkimų vykdymą per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS);
 • rengia viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, informacinius panešimus, pirkimo sąlygas, paaiškinimus tiekėjams ir kt., protokoluoja posėdžius) ir nustatyta tvarka teikia juos tvirtinti;
 • rengia informaciją kandidatams ir dalyviams apie viešojo pirkimo procedūrų rezultatus;
 • nustatyta tvarka rengia ataskaitas apie įvykdytus pirkimus, teikia juos Inspekcijos vadovybei;
 • rengia Inspekcijoje vykdomų viešųjų pirkimų ataskaitas pagal pirkimų sutarčių administratorių pateiktą informaciją;
 • nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų ataskaitas ir teikia jas Viešųjų pirkimų tarnybai;
 • dalyvauja atliekant materialinių vertybių inventorizaciją;
 • dalyvauja viešuosiuose prekių aukcionuose dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Inspekcijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo materialiojo ir nematerialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo;
 • nustatyta tvarka rengia ataskaitas apie pirkimų vykdymą per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO);
 • nustatyta tvarka rengia informaciją, ataskaitas apie pirkimus, kuriems nustatyti aplinkosaugos reikalavimai (žalieji pirkimai), ir pirkimus iš neįgaliųjų socialinių įmonių ar remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji (socialiniai pirkimai);
 • teikia Viešųjų pirkimų komisijai informaciją apie galimybę įsigyti prekių, paslaugų ar darbų iš CPO;
 • nustatyta tvarka vykdo pirkimus iš CPO;
 • užtikrindamas tinkamą dokumentų valdymą skyriuje, vykdo skyriaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo procedūras, pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymų dėl veiklos dokumentų registrų sąrašo ir kitų apskaitos dokumentų pakeitimo ir papildymo;
 • pagal skyriaus kompetenciją ir pareigybei nustatytas funkcijas rengia metines ataskaitas;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, pagal kompetenciją teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal skyriaus kompetenciją;    
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.
DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:
 • Vyresnysis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Inspekcijos viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • išmanyti viešųjų pirkimų teisinį reglamentavimą;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

 

Vyresnysis specialistas Sigitas Juodis 278 5675 

DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

 • pagal savo kompetenciją dalyvauja sudarant veiklos planus ir programas, rengia jas;
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose; 
 • konsultuoja Inspekcijos struktūrinius padalinius pagal šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis;
 • pagal kompetenciją rengia plėtros bei investicijų projektus, organizuoja jų įgyvendinimą ir tinkamą investicijoms skirtų lėšų panaudojimą, diegia analizės ir planavimo priemones;
 • užtikrindamas teisės aktų reikalavimų laikymąsi, pagal kompetenciją vykdo Inspekcijai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;
 • rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, derina juos su tiekėjais ir atitinkamais Inspekcijos struktūriniais padaliniais;
 • nustatyta tvarka vykdo viešuosius pirkimus Inspekcijos pareigūnų uniformoms įsigyti;
 • pagal kompetenciją rūpinasi įvairiais Inspekcijos materialinio aprūpinimo klausimais, priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir pateiktas prekes;
 • organizuoja viešuosius prekių aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Inspekcijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo materialiojo ir nematerialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių Inspekcijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų projektavimą, statybą, rekonstrukciją, kapitalinį ir einamąjį remontą, įvertina remonto darbų sąmatas, kontroliuoja darbų eigą ir terminus;
 • organizuoja ir vykdo valstybei nuosavybės teise priklausančių Inspekcijos patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų teisinę registraciją;
 • tvarko ūkinėje veikloje panaudotų medžiagų, nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto perdavimą ir nurašymą;
 • atlieka atsakingo už valstybės tarnautojų ir darbuotojų saugą ir sveikatą, civilinę ir priešgaisrinę saugą,  elektros ir šilumos ūkį asmens funkcijas, rūpinasi pastatų, patalpų, teritorijos, ryšio, vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos ir apsaugos reikalavimų vykdymu, instruktavimu ar atestavimu bei tinkamų darbo sąlygų sudarymu ir jų gerinimu Inspekcijoje;
 • įgyvendina ekstremalių situacijų prevencijos priemones, nustatyta tvarka informuoja Inspekcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie ekstremalią situaciją;
 • organizuoja ir atlieka nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų tyrimą ir jų registravimą;
 • vykdo kitas su Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų sauga bei sveikata susijusias prevencijos priemones, veda instruktažus, tvarko su tuo susijusius dokumentus;
 • siekdamas geriau ir efektyviau vykdyti pavestas funkcijas, teikia pasiūlymų ir inicijuoja kokybės vadybos sistemų, taip pat kompiuterinių programų kūrimą bei diegimą;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų, efektyvesnių apskaitos, planavimo ir kontrolės priemonių diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.
 • organizuoja Vilniaus buveinės pastatų, patalpų, teritorijos, elektros, šilumos, ryšio, vandentiekio, nuotekų inžinerinių tinklų ir sistemų priežiūrą, organizuoja savalaikį techninį aptarnavimą pagal įrenginių eksploatavimo reikalavimus ir taisykles, prižiūri techninės dokumentacijos naudojimą, pildymą ir saugojimą. vykdo atlieka asmens, atsakingo už elektros ir šilumos ūkį, pareigas;

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • turėti teisę vykdyti atsakingo už darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, civilinę ir priešgaisrinę saugą, šilumos ir elektros ūkį, funkcijas.
Vyresnysis specialistas Romas Linkus 278 5676  DARBUOTOJO FUNKCIJOS:
 • pagal savo kompetenciją dalyvauja sudarant veiklos planus ir programas;
 • užtikrindamas teisingą ir vienodą teisės aktų įgyvendinimą, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
 • dalyvauja Inspekcijos komisijose, darbo grupėse; teikia pasiūlymų dėl projektų įgyvendinimo Inspekcijoje; dalyvauja parengiamuosiuose projektų įgyvendinimo darbuose;
 • konsultuoja Inspekcijos struktūrinius padalinius pagal šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis;
 • užtikrindamas teisės aktų reikalavimų laikymąsi, pagal kompetenciją vykdo Inspekcijai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;
 • rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, derina juos su tiekėjais bei atitinkamais Inspekcijos struktūriniais padaliniais;
 • vykdo tarnybinio transporto įsigijimo, nuomos, naudojimo ir kitas procedūras;
 • vykdo teisės aktų reikalavimų dėl tarnybinio transporto techninės eksploatacijos, techninės priežiūros, apžiūros ir remonto laikymosi kontrolę;
 • rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus dėl automobilių degalų ir kitų eksploatacinių medžiagų normų limitų nustatymo, kaupia ir apibendrina statistinę informaciją dėl padangų ridos ir akumuliatorių darbo apskaitos;
 • atlieka atsakingo už tarnybinio transporto, turto draudimą bei draudžiamųjų išmokų išieškojimą asmens funkcijas;
 • vykdo tarnybinio judriojo telefono ryšio ir judriojo plačiajuosčio ryšio, įskaitant prisijungimą prie interneto, įsigijimo procedūras, rengia pareigų, kurias einant suteikiama teisė naudotis judriojo ryšio įranga, sąrašus, rengia dokumentų dėl limitų nustatymo projektus, kontroliuoja šių dokumentų laikymąsi;
 • analizuoja Inspekcijai reikalingų dokumentų blankų, sveikinimų, padėkų ir kitų blankų, kalendorių ir kitų spaudinių poreikius, organizuoja jų gamybą;
 • organizuoja antspaudų ir spaudų gamybą, kontroliuoja jų naudojimą ir saugojimą, vykdo jų sunaikinimą ir apyvartos kontrolę;
 • rengia užsienio delegacijų ir svečių vizitų programas, organizuoja apgyvendinimą, aprūpinimą transportu ir maitinimą;
 • vykdo posėdžių, pasitarimų, susitikimų, seminarų ir kitų renginių techninį aprūpinimą;
 • vykdo kelionės bilietų, gyvenamojo ploto nuomos ir draudimo pirkimus bei vizų įforminimą dėl tarnybinių komandiruočių;
 • sudaro budėtojų darbo grafikus, pildo skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • organizuoja dauginimo ir ryšių technikos priežiūrą ir remontą Vilniaus buveinėje;
 • pagal kompetenciją rūpinasi įvairiais Inspekcijos materialinio aprūpinimo klausimais, priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir pateiktas prekes;
 • analizuoja Inspekcijos organizacinės technikos, ryšio priemonių, jų eksploatacinių medžiagų poreikį, teikia siūlymų dėl optimalaus šios technikos naudojimo ir įsigijimo;
 • dalyvauja vykdant viešuosius prekių aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Inspekcijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo;
 • siekdamas geriau ir efektyviau vykdyti pavestas funkcijas, teikia pasiūlymų dėl kokybės vadybos sistemų, kompiuterinių programų kūrimo bei diegimo;
 • užtikrindamas tinkamą informacijos valdymą, pagal skyriaus kompetenciją teikia duomenis ir informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems juridiniams, fiziniams asmenims, Inspekcijos struktūriniams padaliniams, supažindina Inspekcijos struktūrinius padalinius su iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų gaunama informacija padalinių kompetencijos klausimais;
 • nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • yra atsakingas už Vilniaus buveinės valstybės tarnautojų ir darbuotojų aprūpinimą reikalingomis ūkinėmis prekėmis, transporto priemonių eksploatacinėmis medžiagomis, inventoriumi ir įrankiais;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, skyriaus vedėjui teikia pasiūlymų dėl darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų, efektyvesnių apskaitos, planavimo ir kontrolės priemonių diegimo;
 • siekdamas užtikrinti Inspekcijos funkcijų vykdymą bei viešojo administravimo gerinimą, palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitais juridiniais, fiziniais asmenimis, atstovauja Inspekcijai sprendžiant klausimus pagal savo kompetenciją;
 • prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 • siekdamas Inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius Inspekcijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS:

 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šios pareigybės veiklos sritis, darbo santykius, vidaus darbo tvarką, ir jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • mokėti anglų ir rusų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
 • turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 • išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.