Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel. (8 5)  278 5601 (konsultavimas), faks. (8 5)  213 2270, el. p. vkti@vkti.gov.lt.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188647255, PVM mokėtojo kodas LT886472515

Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 8095004
Šiandien apsilankė: 6940
Dabar naršo: 62
Leidimo teikti reguliarią ar specialią reguliarią paslaugą tolimojo susisiekimo arba miesto autobusais tarp valstybių narių pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 III skyrių išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

AU-LEID-EB

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo teikti reguliarią ar specialią reguliarią paslaugą tolimojo susisiekimo arba miesto autobusais tarp valstybių narių pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 III skyrių išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduodamas leidimas teikti reguliarią ar specialią reguliarią paslaugą tolimojo susisiekimo arba miesto autobusais tarp valstybių narių pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009) III skyrių.

Leidimas išduodamas vežėjui, kuris buvo pateikęs paraišką pradėti teikti reguliarią ar specialią reguliarią paslaugą, pratęsti leidimo teikti paslaugą galiojimo laiką, keisti sąlygas, kuriomis teikiama paslauga su leidimu, kai ta paslauga teikiama tolimojo susisiekimo arba miesto autobusais tarp valstybių narių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1073/2009, šiai paraiškai buvo pritarta ir gautas kitų valstybių narių, kurių teritorijose keleiviai įlaipinami arba išlaipinami arba važiuojama tranzitu, kompetentingų įstaigų sutikimas išduoti leidimą teikti paraiškoje nurodytą reguliarią ar specialią reguliarią paslaugą. Leidimas išduodamas vežti keleivius paraiškoje nurodytu maršrutu.

Vežėjui išduodama tiek leidimų egzempliorių, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis. Reikiamų leidimų kiekis nurodomas paraiškoje. Jei vežėjui reikia daugiau leidimų egzempliorių, jų paprašoma pateikiant laisvos formos prašymą.

Leidimas išduodamas juridinio asmens vadovui, individualią veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui, transporto vadybininkui arba kitam fiziniam asmeniui, turinčiam įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą, atvykus į Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos Kelių transporto veiklos reguliavimo skyrių arba, pateikus atskirą laisvos formos prašymą, per dvi darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo išsiunčiamas pašto siunta per pasiuntinių paštą, kuris pašto siuntą paraiškoje nurodytu adresu (individualią veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui) arba Juridinių asmenų registre nurodytu adresu (juridiniam asmeniui) asmeniui įteikia asmeniškai pasirašytinai (šiuo atveju vežėjas pats apmoka pašto siuntos pristatymo (įteikimo) išlaidas).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88).

2014 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 361/2014, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 taikymo taisyklės, susijusios su dokumentais, kurių reikia keleiviams vežti tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarptautiniais maršrutais, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2121/98 (OL 2014 L 107, p. 39).

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 3-492(1.5 E) „Dėl Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

Duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos integruotos mokesčių informacinės sistemos.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Daiva Kenstavičienė, Kelių transporto veiklos reguliavimo skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 688 10 432; el. p. daiva.kenstaviciene@vkti.gov.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo kitų valstybių narių kompetentingų įstaigų sutikimo gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

2,90 Eur (už vieną leidimo egzempliorių)

 

Mokėjimo rekvizitai:

Mokėtojas – juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.

Mokėtojo kodas – juridinio arba fizinio asmens kodas.

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Gavėjo kodas – 188659752.

Sąskaitos Nr. – žr. http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita.

Įmokos kodas – 5746.

 

Jei įmoka mokama už kitą asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį mokama, kodą ir pavadinimą ar vardą ir pavardę.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas, kai prašoma išduoti papildomų leidimų egzempliorių.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Personalizuotas lygis.

Paslauga teikiama automatiškai, kai patenkinama paraiška pradėti teikti reguliarią ar specialią reguliarią paslaugą, pratęsti leidimo teikti paslaugą galiojimo laiką, keisti sąlygas, kuriomis teikiama paslauga su leidimu, kai ta paslauga teikiama tolimojo susisiekimo arba miesto autobusais tarp valstybių narių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1073/2009, ir gaunamas kitų valstybių narių, kurių teritorijose keleiviai įlaipinami arba išlaipinami arba važiuojama tranzitu, kompetentingų įstaigų sutikimas išduoti leidimą teikti paraiškoje nurodytą reguliarią ar specialią reguliarią paslaugą.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

15.

Administracinės paslaugos rezultatas                     

Išduotas leidimas teikti reguliarią paslaugą ar specialią reguliarią paslaugą tolimojo susisiekimo arba miesto autobusais tarp valstybių narių pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 III skyrių.

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema                               

Sekos schema

Atgal