Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel. (8 5)  278 5601 (konsultavimas), faks. (8 5)  213 2270, el. p. vkti@vkti.gov.lt.
Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188647255, PVM mokėtojo kodas LT886472515

Pagrindinis meniu

Naujienų prenumerata
Paieška svetainėje
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2013-10-02
Iš viso apsilankė: 8095004
Šiandien apsilankė: 6940
Dabar naršo: 62
Sertifikato, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 nuostatas, išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

AU-LIUD-SS

2.

Administracinės paslaugos versija

4 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Sertifikato, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 nuostatas, išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduodamas sertifikatas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009) nuostatas.

Sertifikatas išduodamas penkerių metų laikotarpiui fizinio ar juridinio asmens transporto priemonei vežimo savo sąskaita veiklai, nurodytai Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 2 straipsnio 5 dalyje.

Prašymą išduoti sertifikatą ir dokumentus fizinio asmens vardu turi pateikti pats fizinis asmuo, juridinio asmens vardu – už juridinį asmenį atsakingas fizinis asmuo. Prašymas ir dokumentai pateikiami tiesiogiai atvykus į Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) regiono departamento paslaugų administravimo skyrių arba elektroniniu būdu – prašymą ir dokumentus ar jų skenuotas kopijas, pasirašytus paties fizinio asmens ar už juridinį asmenį atsakingo fizinio asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, sudarytu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, siunčiant elektroniniu paštu paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

Sertifikatas įforminamas trimis egzemplioriais, juose turi pasirašyti sertifikatą gaunantis fizinis asmuo arba už juridinį asmenį atsakingas fizinis asmuo. Po to sertifikato tris egzempliorius pasirašo tam įgaliotas Inspekcijos regiono departamento paslaugų administravimo skyriaus valstybės tarnautojas ir uždeda departamento antspaudą.

Parengtas sertifikatas atiduodamas pačiam fiziniams asmeniui, už juridinį asmenį atsakingam fiziniam asmeniui ar kitam fiziniam asmeniui, turinčiam įstatymų nustatyta tvarka įformintą įgaliojimą, atvykus į prašyme nurodytą Inspekcijos regiono departamento paslaugų administravimo skyrių arba, jei prašyme buvo pageidauta, išsiunčiamas pašto siunta per pasiuntinių paštą, kuris pašto siuntą prašyme nurodytu adresu (fiziniam asmeniui) arba Juridinių asmenų registre nurodytu adresu (juridiniam asmeniui) asmeniui įteikia asmeniškai pasirašytinai (šiuo atveju asmuo pats apmoka pašto siuntos pristatymo (įteikimo) išlaidas).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL 2009 L 300, p. 88).

2014 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 361/2014, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 taikymo taisyklės, susijusios su dokumentais, kurių reikia keleiviams vežti tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarptautiniais maršrutais, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2121/98 (OL 2014 L 107, p. 39).

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 3-492(1.5 E) „Dėl Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. 2B-240 „Dėl prašymų ir kitų su vežimo kelių transporto priemonėmis veikla susijusių Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos teikiamų dokumentų formų patvirtinimo“.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1. Užpildytas nustatytos formos prašymas.

2. Dokumentas (-ai), patvirtinantis (-ys), kad transporto priemonė yra jo nuosavybė (pvz., Taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonės registracijos pažymėjimą, kai transporto priemonė įregistruota Lietuvos Respublikos taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių registre), įgyta išsimokėtinai arba pagal ilgalaikės išperkamosios nuomos sutartį (pvz., išperkamosios nuomos sutartį, kai transporto priemonė ir valdytojas įregistruoti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Duomenys apie juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ „Registrų centras“, V. Kudirkos g. 18, Vilnius).

2. Duomenys apie kelių transporto priemonę iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ „Regitra“, Liepkalnio 97, Vilnius).

3. Duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos integruotos mokesčių informacinės sistemos.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Dalia Pėstininkienė, Administracinių paslaugų departamento Vilniaus paslaugų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 687 13 983, el. p. dalia.pestininkiene@vkti.gov.lt;

Remigijus Kasmačiauskas, Administracinių paslaugų departamento Kauno paslaugų administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 688  78 164, el. p. remigijus.kasmaciauskas@vkti.gov.lt;

Jolanta Jončaitė, Administracinių paslaugų departamento Kauno paslaugų administravimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 615 43 598, el. p. jolanta.joncaite@vkti.gov.lt;

Audronė Andriulionienė, Administracinių paslaugų departamento Klaipėdos paslaugų administravimo skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 613 49 402, el. p. audrone.andriulioniene@vkti.gov.lt;

Darius Žygas, Administracinių paslaugų departamento Panevėžio paslaugų administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 614 78 125, el. p. darius.zygas@vkti.gov.lt;

9.

Administracinės paslaugos vadovas

 

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sertifikatas išduodamas arba atsisakoma jį išduoti (nurodžius priežastis raštu) per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir dokumentų gavimo Inspekcijos regiono departamento paslaugų administravimo skyriuje.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

24 Eur

 

Mokėjimo rekvizitai:

Mokėtojas – juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.

Mokėtojo kodas – juridinio arba fizinio asmens kodas.

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Gavėjo kodas – 188659752.

Sąskaitos Nr. – žr. http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita.

Įmokos kodas – 5746.

 

Jei įmoka mokama už kitą asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį mokama, kodą ir pavadinimą ar vardą ir pavardę.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma paskelbta Inspekcijos interneto svetainėje www.vkti.gov.lt.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Iš Inspekcijos interneto svetainės galima atsisiųsti prašymo formą ir ją užpildyti.

Užpildytą prašymą ir dokumentus ar jų skenuotas kopijas, pasirašytus fizinio asmens ar už juridinį asmenį atsakingo fizinio asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, sudarytu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu paslaugos teikėjo elektroninio pašto adresu ar per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduotas sertifikatas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti transporto operacijas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 nuostatas.

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Atgal